Het Justitieel Complex Vlissingen moet landschappelijk worden ingepast op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Het College van Rijksadviseurs heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hiervoor een advies opgesteld. Dit is gebeurd in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen.

Het College van Rijksadviseurs is een adviescollege, dat vanuit een onafhankelijke positie bewindspersonen gevraagd en ongevraagd adviseert over actuele maatschappelijke opgaven en omgevingskwaliteit. Het College adviseert over de urgente thema’s van nu: van transformatie, infrastructuur en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de energietransitie.

Visie op het gebied

Het advies van het College van Rijksadviseurs bestaat uit een visie op het totale gebied en de locatiekeuze voor het justitieel complex. Dit is door de Stuurgroep Wind in de zeilen overgenomen. Met dit besluit kan de Dienst Justitiële Inrichtingen de plannen voor het justitieel complex verder vormgeven.

Het onderzoek naar de uitwerking van de gebiedsvisie voor een stadslandgoed wordt regionaal opgepakt. Het stadslandgoed is voor de gemeente Vlissingen spin-off van pakket Wind in de zeilen. Het College van Rijksadviseurs blijft graag betrokken bij de uitwerking van de visie en kwam daarom in mei 2022 op werkbezoek naar Vlissingen.

Naam voor stadslandgoed

De gebiedsvisie spreekt over 'Stadslandgoed Nieuwerve'. De gemeente ziet deze naam als werktitel voor het visieproces en wil graag op een later moment op zoek gaan naar een nieuwe naam voor het landgoed.

Vragen?

Als u algemene vragen heeft over het stadslandgoed dan kunt u die stellen via e-mail gemeente@vlissingen.nl.