Voornemen tot verkoop snippergroen 

Datum publicatie: 27-07-2023

Object informatie  

Adres:  

 1. (ged.) perceel H4119 groen achter Kalkoensprenk 40;
 2. (ged.) perceel XXXXX groen achter Ritthemsestraat 28; 
 3. (ged.) perceel XXXXX groen achter Ritthemsestraat 30. 

 Voornemen tot verkopen  

 1. De gemeente Vlissingen (“de gemeente”) is voornemens voormeld object, ter grootte van circa 8 vierkante meter te verkopen aan de eigenaars van Kalkoensprenk 40 te Vlissingen;
 2. De gemeente Vlissingen (“de gemeente”) is voornemens voormeld object, ter grootte van ccirca 8 vierkante meter te verkopen aan de eigenaars van Ritthemsestraat 28 te Vlissingen;   
 3. De gemeente Vlissingen (“de gemeente”) is voornemens voormeld object, ter grootte van circa 8 vierkante meter te verkopen aan de eigenaars van Ritthemsestraat 30 te Vlissingen.

Eigenaren van genoemde percelen zijn de enige serieuze gegadigden  

De gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop, namelijk de eigenaren van de eerder genoemde percelen te Vlissingen. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.
De eigenaren van de eerder genoemde percelen te Vlissingen komen als enige serieuze gegadigden in aanmerking omdat:   

 • bij verkoop van snippergroen zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de thans bestaande, heldere perceelgrenzen van het hoofdperceel en logischerwijs alleen bewoners die direct aan het te verkopen perceel grond wonen in aanmerking komen voor uitgifte van de grond;  
 • afgezien van de eigenaren van de eerder genoemde percelen te Vlissingen, er geen andere bewoners direct aan de te verkopen grond wonen.

Niet eens met voorgenomen verkoop?   

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk voor 18-08-2023, 23.59 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan:  lkok@vlissingen.nl, onder vermelding van 'Reactie op voornemen verkoop snippergroen te Vlissingen'.
Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren. Althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de eigenaars  van Kalkoensprenk 40, Ritthemsestraat 28 en 30 te Vlissingen zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de koopovereenkomst zou worden opgekomen.

Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen. Er kunnen zich dan 2 situaties voordoen.  

 1. De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de verkoop aan de eigenaars van de eerder genoemde percelen te Vlissingen zal heroverwegen;
 2. De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn stellen van 20 kalenderdagen, waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.
  Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren. Althans heeft u uw rechten daarop verwerkt.
  De gemeente en de eigenaars van de eerder genoemde percelen te Vlissingen. zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Publicatie 

De Gemeente publiceert dit voornemen op officielebekendmakingen.nl en in de Blauw Geruite Kiel. Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.