Uitkomst onderzoeken in 2023: cliëntervaringen met Wmo positief

In 2023 heeft de gemeente Vlissingen 2 onderzoeken laten uitvoeren. Als 1e het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo. Dit betreft een steekproef onder alle cliënten in de gemeente Vlissingen die gebruikmaken van een vorm van Wmo-ondersteuning, bijvoorbeeld hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of collectief vervoer. En ten 2e een kwaliteitsmeting over de Wmo-ondersteuningsvorm Schoon en Leefbaar Huis.
Uit beide onderzoeken blijkt dat de tevredenheid van inwoners met Wmo ondersteuning en de kwaliteit van ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis een ruime voldoende scoren.

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

Dit onderzoek is uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (voorheen: ZB| Planbureau).

  • De algemene lijn is dat mensen net als voorgaande jaren positief zijn over hun ervaringen met betrekking tot de Wmo. 60% tot 79% van de respondenten antwoordde positief of zeer positief op de vragen. Wel is het zo dat op een aantal punten deze percentages lager liggen dan in de meting over 2021;
  • Deelname aan het onderzoek is anoniem. De antwoorden zijn ook niet te herleiden tot individuele inwoners of het type ondersteuning dat iemand krijgt.

Resultaten kwaliteitsmeting Schoon en Leefbaar Huis

Dit onderzoek is uitgevoerd door Zorg-Lokaal. Dit is een onafhankelijke instantie die bij meerdere gemeenten objectief onderzoek uitvoert naar zowel de kwaliteit als de beleving/ervaring onder inwoners met huishoudelijke ondersteuning.
De eerste serie kwaliteitsmetingen Schoon en Leefbaar Huis vond in de 1e week van juli 2023 plaats en de 2e ronde in de laatste week van september 2023.

  • Bij 96% van de huisbezoeken bleek dat de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning goed is. Voor de kwaliteit werd er gemiddeld een 7,6 gescoord;
  • Bij 95,3% van de huisbezoeken is een voldoende behaald voor het onderdeel beleving van de uitgevoerde huishoudelijke ondersteuning;
  • Het gemiddelde cijfer voor klantbeleving was een 7,3.

Duiding van de resultaten

De uitkomsten van de 2 onderzoeken zijn niet één op één met elkaar te vergelijken, omdat de onderzoeksopzet verschillend is en omdat het om verschillende doelgroepen gaat. Daarbij komt dat de afgelopen periode een bijzondere was.
De jaren 2022 en 2023 stonden in het teken van de veranderingen binnen de Wmo Aanvullende Zorg, mede ingegeven vanuit de opdracht van de Artikel 12 inspecteur om kosten te besparen. Dit soort veranderingen gaat vaak gepaard met onrust onder inwoners. Dat blijkt ook uit de signalen die de gemeente eind 2022 en begin 2023 ontving vanuit inwoners en raadsleden. Het betrof vooral zorgen over Schoon en Leefbaar Huis. Wethouder Vader heeft daarom aan de gemeenteraad toegezegd onderzoek te laten doen.

Aanvullend onderzoek

De kernvraag bij het aanvullende onderzoek was: is de kwaliteit van de ondersteuning op orde? Met andere woorden: wordt het resultaat Schoon en Leefbaar Huis in de praktijk gerealiseerd? Om die vraag te beantwoorden is er objectief onderzoek uitgevoerd bij de inwoners thuis en zijn er 150 huisbezoeken gedaan.
Uit de resultaten blijkt dat de kwaliteit op orde is. De resultaten zijn volgens Zorg-Lokaal zelfs opvallend positief in vergelijking met andere gemeenten die een vergelijkbare transitie doorgemaakt hebben. In Vlissingen bedroeg het aantal onvoldoendes op kwaliteit 4%. Bij andere gemeenten lag dit in het verleden tussen de 7% en 10%.

Gewenningsperiode

Bij grote veranderingen is er altijd sprake van een gewenningsperiode bij inwoners. Volgens Zorg-Lokaal speelt dit ook in andere gemeenten die in het verleden een grote omslag maakten. Wat ook meespeelt bij deze gewenning is dat er nu meer dan voorheen, een beroep gedaan wordt op eigen kracht en het netwerk van inwoners.
Dit past ook binnen de brede verandering die we inzetten binnen de Vlissingse Zorgdriehoek. Vanuit het gedachtegoed van ‘Positieve Gezondheid’ en ’Reablement’ werken we eraan dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis kunnen wonen. Deze omslag is ook nodig zodat de zorg op langere termijn ook toekomstbestendig is in tijden van financiële en personele schaarste.

Aandachtspunten en verbeterpunten

Uiteraard zijn er ook aandachts-/verbeterpunten. Een voorbeeld hiervan is dat de vervanging bij ziekte en verlof niet altijd is geregeld. Dit speelt met name in de vakantieperiodes en is ook een landelijk probleem als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Verder blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo dat de bekendheid met onafhankelijke clientondersteuning lager is dan voorgaande jaren. De gemeente brengt dit extra onder de aandacht bij Buurtteams Vlissingen en het team Wmo en Jeugd.
Deze aandachtspunten en de resultaten van beide onderzoeken worden vanzelfsprekend besproken met de met de betreffende zorgaanbieders en de Adviesraad Wmo en Jeugd.