Heeft u een bedrijf dat mogelijk schade aan het milieu kan veroorzaken? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘oprichten of veranderen van een milieu-inrichting’ nodig. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als uw bedrijf veel energie verbruikt of luchtvervuiling en geluidhinder veroorzaakt.
Het kan zijn dat alleen een milieumelding nodig is en u geen vergunning hoeft aan te vragen. Dit is afhankelijk van het type inrichting. Een klein aantal bedrijven is vrijgesteld van vergunnings- of meldingsplicht.

Wat is het Activiteitenbesluit Milieubeheer?

Per 1 januari 2013 zijn de namen Barim en Rarim gewijzigd. Het besluit en de regeling worden nu aangehaald als Activiteitenbesluit Milieubeheer en Activiteitenregeling Milieubeheer.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem, dat als doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven.
Met de AIM kunt u het volgende doen:

 • Achterhalen welk type bedrijf u heeft (A, B of C) en of een omgevingsvergunning ‘beperkte milieutoets’ nodig is;
 • Bepalen welke artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor uw bedrijf van toepassing zijn;
 • U kunt als bedrijf de melding elektronisch (of op papier) bij de gemeente, provincie of Ministerie indienen.

Hoe wordt bepaald of uw bedrijf een type A, B of C inrichting is?

 • Inrichting Type A
  Dit zijn inrichtingen die onder het zogenaamde lichte regime van het Activiteitenbesluit vallen, omdat minder milieubelastende activiteiten worden uitgevoerd. Deze inrichtingen hoeven bij de oprichting of een wijziging geen melding meer te doen aan het bevoegd gezag. In artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit worden de criteria genoemd waardoor een inrichting als inrichting type A moet worden beschouwd. Per onderdeel van het activiteitenbesluit wordt aangegeven of dit van toepassing is op een inrichting type A. Voorbeelden: kantoor- en schoolgebouwen;
 • Inrichting Type B
  Dit zijn bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit kunnen vallen. Het gaat hierbij om de inrichtingen (niet zijnde type A) die onder voormalige 8.40 – amvb’s vielen en een groot aantal inrichtingen die van vergunningplicht zijn overgeheveld naar de algemene regels. Per onderdeel van het Activiteitenbesluit wordt aangegeven of dit van toepassing is op een inrichting type B. Voorbeelden: garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en bepaalde zeefdrukkerijen;
 • Inrichting Type C
  Dit zijn inrichtingen die (vooralsnog) niet volledig onder het Activiteitenbesluit kunnen vallen. Dit zijn bijvoorbeeld inrichtingen met een IPPC-installatie, die op grond van de Richtlijn industriële emissies altijd een vergunning nodig hebben. Naast de aanwezigheid van een IPPC-installatie kunnen er ook andere redenen zijn waarom een bedrijf nog een omgevingsvergunning milieu nodig heeft.

Als een bedrijf op grond van het Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning milieu nodig heeft (Wabo, artikel 2.1, onder e), dan is het altijd een inrichting type C. Voor dergelijke inrichtingen geldt overigens wel dat het Activiteitenbesluit gedeeltelijk van toepassing kan zijn naast de omgevingsvergunning. Per onderdeel van het Activiteitenbesluit wordt aangegeven of dit van toepassing is op een inrichting type C.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven sinds 1 januari 2011 toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze 'toestemming' wordt genoemd: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). 
Het doel van de OBM is dat het bevoegd gezag vooraf instemt met het van start gaan van een specifieke activiteit op een specifieke locatie. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Het bevoegd gezag kan geen voorschriften aan de OBM verbinden (artikel 5.13a Besluit omgevingsrecht).

Melding Activiteitenbesluit en aanvraag OBM 

Door de introductie van de OBM moeten bedrijven voor bepaalde activiteiten een melding Activiteitenbesluit doen en een OBM aanvragen bij het bevoegd gezag. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) informeert bedrijven als ze activiteiten hebben geselecteerd waarvoor een OBM is vereist en biedt een link naar het Omgevingsloket Online om de OBM aan te vragen. U kunt zelf het type inrichting bepalen, met het hulpmiddel Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Deze vindt u op aimonline(externe link)
Ook kunt u via deze internetsite uw melding van oprichting of verandering doorgeven. De melding van oprichting of verandering dient u tenminste 4 weken van te voren in te dienen. Afhankelijk van de activiteiten die u invult moet u bijlagen indienen. Bijvoorbeeld een bodemrapportage of akoestisch onderzoek. Bij de melding worden de volgende gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.

 • Het adres en het nummer van de Kamer van Koophandel van de inrichting;
 • De naam en het adres van degene die de inrichting opricht dan wel verandert of de werking daarvan verandert, en, indien dit iemand anders is, van degene die de inrichting drijft of zal drijven;
 • Het tijdstip waarop de inrichting of de verandering daarvan in werking zal worden gebracht, dan wel de verandering van de werking daarvan verwezenlijkt zal zijn;
 • De aard en omvang van de activiteiten en processen in de inrichting;
 • De indeling en uitvoering van de inrichting, waarbij de grenzen van het terrein van de inrichting, de ligging en de indeling van de gebouwen, de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten worden aangegeven;
 • Een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl.

Ik wil graag meer weten over milieu en milieuwetgeving. Wie kan mij helpen?

Voor meer informatie over milieubeheer kunt u contact opnemen met de gemeente Vlissingen, afdeling Publiekszaken, cluster vergunningen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Aanvragen

Waar moet ik een vergunning aanvragen?

In de meeste gevallen vraagt u de vergunning aan in de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd. Grote bedrijven die (mogelijk) veel overlast veroorzaken, moeten in sommige gevallen de vergunning aanvragen bij de Provincie Zeeland.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning voor het milieu aan of doe ik een melding?

U kunt bij de gemeente schriftelijk een vergunning aanvragen. Hier kunt u ook controleren of u een vergunning nodig heeft, of dat een melding voldoende is.

Omgevingsloket online

Via het omgevingsloket(externe link) kunt u digitaal aanvragen doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen. Daarnaast kunnen via het omgevingsloket(externe link) diverse meldingsformulieren worden ingediend en kan de overheid online de aanvragen behandelen. Ook kan via het omgevingsloket(externe link) een vergunningcheck worden gedaan om te zien of een vergunning of melding nodig is.

Afhankelijk van de aard en omvang van uw bedrijf, moet u bepaalde gegevens verstrekken. Zoals:

 • Bedrijfsactiviteiten;
 • Aanwezige apparatuur, toestellen en installaties;
 • Tekeningen;
 • Milieuaspecten als geluid, bodem, luchtverontreiniging en energie;
 • Transportmiddelen en verkeer;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Afval;
 • Waterverbruik;
 • Milieuzorg;
 • Plattegrond;
 • Bedrijfsplan.

Welke stappen volgen er, nadat ik mijn verzoek om een vergunning of een melding heb ingediend?

U heeft een melding gedaan: uw melding wordt binnen 6 weken afgehandeld. U heeft een meldingsformulier, plattegrondtekening en relevante gegevens ingediend. Na acceptatie is de procedure afgerond. Uw bedrijf moet aan de algemene voorschriften voldoen die in het Besluit zijn opgenomen.

U heeft een vergunning nodig:

 1. De afdeling Milieu neemt uw aanvraag als concept in behandeling. Na beoordeling en eventuele aanpassingen, kunt u de definitieve aanvraag indienen;
 2. Na indiening gaat de wettelijke termijn van behandeling lopen. De gemeente moet binnen 6 maanden een beslissing nemen over uw aanvraag. De vergunning wordt verleend of geweigerd;
 3. Na 3 maanden ligt de ontwerpbeschikking 4 weken ter inzage. Mensen kunnen bedenkingen inbrengen;
 4. De definitieve beschikking ligt 6 weken ter inzage. Hiertegen kan een verzoek tot schorsing of beroep ingediend worden.

Kosten

Wat kost het om een omgevingsvergunning aan te vragen of een melding te doen?

Aan een omgevingsvergunning voor milieu en een milieumelding zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?