Voornemen tot aangaan van een koopovereenkomst vóór 31 december 2024 van object in Oostsouburgseweg in Vlissingen

  • Datum publicatie: 03-07-2024;
  • Object informatie: Oostsouburgseweg te Vlissingen;
  • Perceel: Gemeente Vlissingen, Sectie K, nummer 318, nummer 1029 (gedeeltelijk) en nummer 1255 (gedeeltelijk), hierna te noemen 2e.

Voornemen tot verkoop 

De gemeente Vlissingen (hierna de gemeente) is van plan om een koopovereenkomst aan te gaan met ZLD Group B.V. dan wel een aan haar gelieerde onderneming (hierna: ZLD), voor het genoemde object, ter grootte van ca. 5.300 m².
De gemeente is van oordeel dat, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt om een koopovereenkomst mee aan te gaan en dat is thans ZLD. Het spreekt voor zich dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Enige serieuze gegadigde

ZLD komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking, omdat: 

  • Via diverse media (waaronder de gemeentelijke website) bekend is gemaakt, dat (onder voorwaarden) percelen voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Bekendmaking is onder andere ook gedaan via de algemene bekendmakingen over de Kenniswerf en de bekendmakingen van ruimtelijke (bestemmings)plannen;
  • ZLD sinds november 2022 als serieuze gegadigde in gesprek is met de gemeente, de gemeente sinds 23 mei 2023 met ZLD in gesprek is over haar ontwikkeling die past binnen de geldende ruimtelijke plannen (waaronder de strategische visie, het omgevingsplan (bestemmingsplan Kenniswerf-Oost) en het beeldkwaliteitsplan). 
    Het Ambtelijk ToetsTeam heeft in mei 2024 positief geadviseerd op de ontwikkeling van ZLD;
  • ZLD en de gemeente sinds 23 mei 2023 op hoofdlijnen een overeenstemming hebben over de kern van de koopovereenkomst en thans de puntjes op de i dienen te zetten om die koopovereenkomst aan te gaan;
  • Afgezien van ZLD geen andere (serieuze) gegadigden zich sinds medio 2021 hebben gemeld is de gemeente voornemens om een koopovereenkomst aan te gaan voor het perceel 2e vóór 31 december 2024.

Niet eens met voorgenomen verkoop? 

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk vóór 24-07-2024, 23.59 uur, kenbaar te maken door middel van betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente (Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen).
Als wij de betekening van een kortgedingdagvaarding na deze datum ontvangen, is de gemeente vrij om een koopovereenkomst aan te gaan vóór 31 december 2024. U heeft na 24-07-2024, 23.59 uur, niet meer het recht om bezwaar te maken en/of schadevergoeding te vragen of een ander recht te onderbouwen. De gemeente en de eigenaars van het perceel 2e zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk de overdracht zou worden opgekomen.

Publicatie

De gemeente publiceert dit voornemen op de website officielebekendmakingen.nl.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021. (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.