Voornemen tot aangaan van een koopovereenkomst vóór 14 mei 2025 van object in Prins Hendrikweg in Vlissingen

  • Datum publicatie: 03-07-2024;
  • Object informatie: Prins Hendrikweg te Vlissingen;
  • Perceel: Gemeente Vlissingen, Sectie K, nummer 1213 (gedeeltelijk) en Sectie C,  nummer 2806 (gedeeltelijk) van circa 1.419m2 hierna te noemen 2a2.

Voornemen tot verkoop en juridische overdracht 

De gemeente Vlissingen (hierna de gemeente) is van plan om vóór 14 mei 2025 een koopovereenkomst aan te gaan met Mr. Speazy B.V., dan wel een aan haar gelieerde onderneming, (hierna: Mr. Speazy) voor het genoemde object, ter grootte van circa 1.419m². 
De gemeente is van oordeel dat, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt om een koopovereenkomst mee aan te gaan, zijnde Mr. Speazy. Het spreekt voor zich dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.  

Enige serieuze gegadigde

Mr. Speazy komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking, omdat: 

  • Via diverse media (waaronder de gemeentelijke website) bekend is gemaakt dat (onder voorwaarden) percelen voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Bekendmaking is onder andere ook gedaan via de algemene bekendmakingen over de Kenniswerf en de bekendmakingen van ruimtelijke (bestemmings)plannen;
  • Mr. Speazy is thans gevestigd in Vlissingen, maar heeft behoefte aan uitbreiding van zijn activiteiten. Sinds december 2023 is Mr. Speazy in gesprek met de gemeente over de schikbare percelen aan Kenniswerf. In april 2024 is gebleken dat het perceel 2a3 waarschijnlijk groot genoeg is voor de voorgenomen uitbreiding en relocatie van Mr. Speazy en die ontwikkeling op het eerste gezicht past binnen de geldende ruimtelijke plannen (waaronder de strategische visie, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan). 
    Mr. Speazy heeft de mogelijkheid gekregen om vóór 14 mei 2025 een koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente. Thans blijkt dat de kavel 2a3 niet groot genoeg is voor de voorgenomen uitbreiding en relocatie van Mr. Speazy en dat ook de kavel 2a2 bij die ontwikkeling betrokken dient te worden;
  • Afgezien van Mr. Speazy  geen andere serieus gegadigden zich hebben gemeld om verkoopgesprekken aan te gaan en - mits die succesvol verlopen – een koopovereenkomst aan te gaan voor het perceel 2a2, met als voorwaarde dat dit perceel deel uitmaakt van de totaalontwikkeling van percelen 2a3 en 2a2 als voorgenomen uitbreiding en relocatie van Mr. Speazy.

Niet eens met voorgenomen verkoop en juridische overdracht? 

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk vóór 24-07-2024, 23.59 uur, kenbaar te maken door middel van betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente (Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen).
Als wij de betekening van een kortgedingdagvaarding na deze datum ontvangen, is de gemeente vrij om een koopovereenkomst aan te gaan vóór 14 mei 2025. U heeft na 24-07-2024, 23.59 uur, niet meer het recht om bezwaar te maken en/of schadevergoeding te vragen of een ander recht te onderbouwen. De gemeente en de eigenaar van het perceel 2a2 zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen tot verkoop respectievelijk de overdracht zou worden opgekomen.

Publicatie

De gemeente publiceert dit voornemen op de websites www.officielebekendmakingen.nl en www.vlissingen.nl/vastgoed.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.