Postkantoor locatie (Stenenbeer, Scheldekwartier-Zuid), vooraankondiging

De gemeente Vlissingen heeft het voornemen om begin juli 2024 de openbare tenderprocedure te starten voor de ontwikkellocatie ‘Postkantoor’. 
Deze ontwikkellocatie ligt in het plandeel Scheldestad van de gebiedsontwikkeling van het Scheldekwartier.

Gebouw met uitstraling en stijl

Gelegen op de kop van het Dok van Perry aan het plein Stenenbeer, vormt deze locatie één van de markantste punten van Scheldestad. Op deze locatie stond eens het Postkantoor, een gebouw met allure! 
De ambitie is in ieder geval een verwijzing te maken naar het voormalig Postkantoor. Dit betekent een gebouw als één geheel ontworpen met een monumentaal karakter en een rijke detaillering. Het bouwprogramma omvat maximaal 35 wooneenheden, waarbij de volledige parkeerbehoefte op eigen terrein opgelost dient te worden.

Procedure

De openbare tenderprocedure zal in 2 fasen doorlopen worden, om te komen tot de voorlopige toewijzing van de ontwikkellocatie aan een gegadigde. 
De 1e stap is de selectiefase. De documenten voor de selectiefase worden begin juli 2024 gepubliceerd op deze webpagina.