Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Corona maatregelen voor ondernemers

Het kabinet heeft maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus en wederom een aanscherping van deze maatregelen aangegeven. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf 19 november 2020 gaan we terug naar een gedeeltelijke lockdown.  


Noodverordening

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen, is er een noodverordening van de provincie Zeeland. (zie de website voor meer informatie). Deze wordt zo spoedig aangepast op basis van de aangescherpte maatregelen.
Op het niet naleven van de landelijke maatregelen of de Noodverordening Zeeland, wordt handhavend opgetreden. Dit zowel op basis van het bestuursrecht als het strafrecht.


Contact met de gemeente Vlissingen

Heeft u vragen of plannen/ideeën voor (tijdelijke) verandering van uw bedrijfsvoering vanwege COVID-19 (Corona), neemt u dan eerst contact op met één van onderstaande medewerkers van de gemeente Vlissingen.

 • Mevrouw K. van Sabben, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 73;
 • Mevrouw M. Priem, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 24.


Basisregels niet vergeten!

De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn.

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Ook bij bezoek thuis;
 • Was vaak uw handen;
 • Nies en hoest in uw elleboog;
 • Draag een mondkapje waar dat moet;
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!;
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven;
 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.


Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Op 1 december 2020 gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. Het kabinet zal daar binnenkort meer over communiceren.


Maatregelen vanaf 19 november 2020

Groepen

 • Thuis ontvangt u maximaal  3 personen per dag. U ontvangt maximaal 1 groep mensen per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee;
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee;
 • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximum aantal personen van 30. Kinderen tellen mee;
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

Het dagelijks leven

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen;
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen;
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer;
 • In het voorgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les;
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft welk mogelijk. Uitgezonderd zijn:
  - Hotels voor hotelgasten die er overnachten;
  - Uitvaartcentra;
  - Luchthavens voorbij de security check;
  - Bedrijfskantines;
  - Eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten;
  - Eet en drinkgelegenheden bij locaties voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen;
  - Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. Cafés en restaurants in andere gebouwen moeten dicht. Bijvoorbeeld in bioscopen en musea.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Koopavonden worden afgeschaft;
 • Levensmiddelenwinkels (supermarkten) mogen later openblijven. Warenmarkten blijven open;
 • Coffeeshops moeten om 20.00 uur dicht. Coffeeshops zijn alleen open voor afhalen;
 • Tussen 20.00 en 7.00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd;
 • Het is niet toegestaan om tussen 20.00 en 7.00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte. Alcohol en softdrugs mogen ook niet worden thuisbezorgd;
 • Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van:
  - Warenmarkten (de gewone weekmarkten);
  - Beurzen en congressen;
  - Bioscopen, theaters, concertzalen, musea en dergelijke;
  - Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club;
  - Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt of de basisregels worden niet nageleefd, dan kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt;
 • Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel en warenmarkten (de gewone weekmarkten);
 • Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van:
  - Professionele zangers;
  - Kinderen tot en met 12 jaar;
  - Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging;
  - Zingen als onderdeel van een demonstratie.
 • Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

Sporten is beperkt mogelijk

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan;
 • Uitgezonderd zijn:
  - Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal);
  - Voetballers (inclusief overig personeel in de “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar is sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van de eigen club, toegestaan. 
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten;
 • Geen publiek bij sport.

Reizen

Voor reizen in Nederland geldt het volgende.

 • Blijf zoveel mogelijk thuis;
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen;
 • Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres;
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt het volgende.


Noodverordening Veiligheidsregio Zeeland

De Noodverordening is aangepast op basis van de maatregelen die in werking traden op 18 november 2020 23.59 uur. De belangrijkste maatregelen daaruit zijn als volgt.

Artikel 1.2

In artikel 1.2 staan de begrippen die terugkomen in de Noodverordening. Deze worden hier niet allemaal herhaald, maar zijn wel van toepassing.

 • Eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken bedrijfsmatig of anders dan om niet wordt verstrekt en genuttigd. Met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering);
 • Gezamenlijk huishouden: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woonachtig zijn;
 • Groepsverband: aantal min of meer bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn;
 • Mondkapje: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan;
 • Ophouden: gedurende enige tijd ergens verkeren terwijl er feitelijk gelegenheid is om te gaan;
 • Openbare plaats: openbare plaats als bedoeld in artikel 1 eerste lid, van de Wet openbare manifestaties;
 • Publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven. Ook zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten;
 • Warenmarkt: markt als bedoeld in artikel 160 eerste lid, onderdeel g van de Gemeentewet.

Artikel 2.1

In artikel 2.1 wordt gesproken over de verboden samenkomsten. Er zijn ook uitzonderingen op deze verboden en maatregelen die getroffen moeten worden.

 1. Het is verboden een samenkomst van meer dan 30 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte in een besloten plaats (niet zijnde een woning) of in een voor publiek toegankelijk gebouw, vaartuig of voertuig (met uitzondering van de daarin gelegen woongedeelten), te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als zelfstandige ruimte.

Artikel 2.1a

In dit artikel wordt gesproken over het verbod op groepsvorming. Er zijn ook uitzonderingen op deze verboden.

 1. Het is verboden zich op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht (niet zijnde een bij een woning behorend erf), op te houden in groepsverband met meer dan 4 personen.

Artikel 2.2

In artikel 2.2 wordt gesproken over het verbod voor het niet houden van een veilige afstand. In lid 2 worden een aantal zaken genoemd waarop het verbod niet toepassing is.

 1. Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats (niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf) op te houden, zonder tot de dichtstbijzijnde persoon een afstand te houden van tenminste 1,5 meter.

Artikel 2.3

In artikel 2.3 wordt gesproken over de sluiting van eet- en drinkgelegenheden.

 1. Het is verboden eet- en drinkgelegenheden (waaronder coffeeshops, shisha-lounges alsmede eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs), geopend te hebben. Het verbod geldt ook voor bij eet- en drinkgelegenheden behorende terrassen;
 2. Het is verboden een bij een eet- en drinkgelegenheden behorende dansvoorziening geopend te hebben;
 3. Indien de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een inrichting die tevens over andere functies beschikt, beperkt het verbod zoals bedoeld in het eerste lid zich tot het deel waar de eet- en drinkgelegenheid gevestigd is. Het is verboden de andere functies tussen 1.00 en 7.00 uur in de ochtend geopend te hebben;
 4. Het verbod zoals bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing:
  a. op hotels voor hotelgasten die daar daadwerkelijk overnachten;
  b. als uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van eten, drinken of producten voor gebruik anders dan ter plaatse. Mits de eet- en drinkgelegenheid tussen 1.00 en 7.00 uur in de ochtend gesloten is, de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de eet- en drinkgelegenheid te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt; 
  c. op coffeeshops als uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs voor gebruik anders dan ter plaatse. Mts de coffeeshop tussen 20.00 en 7.00 uur gesloten is, de exploitant maatregelen heeft getroffen waardoor de aanwezigen in en bij de toegang tot de coffeeshop te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en de duur van hun verblijf in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt; 
  d. op eet- en drinkgelegenheden die zich bevinden op luchthavens na de securitycheck (airside); 
  e. op eet- en drinkgelegenheden in uitvaartcentra of in andere locaties waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt; 
  f.  op eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen, uitsluitend voor patiënten en bewoners en hun bezoekers; 
  g. op eet- en drinkgelegenheden binnen een locatie waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen.

Artikel 2.4

In artikel 2.4 wordt gesproken over het verbod op gezamenlijk zingen of schreeuwen.
Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats (niet zijnde een woning en een daarbij behorend erf) in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging. Op voorwaarde dat de richtlijnen die zijn opgenomen in het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 30 juni 2020 in acht worden genomen. Landelijk is er een advies voor Koren en zangensembles.

Artikel 2.5

In artikel 2.5 wordt gesproken verboden gebieden en locaties die door de voorzitter aangewezen kunnen worden. Er zijn ook uitzonderingen op deze verboden.

Artikel 2.5a

In artikel 2.5b wordt gesproken over het verbod op het aanwezig hebben van geluidsapparatuur en muziekinstrumenten.

Artikel 2.6

In artikel 2.6 wordt gesproken over de registratieplicht voor contactberoepen. 

Artikel 2.7

In artikel 2.7 wordt gesproken over de inrichting en beëindiging voorziening personenvervoer.

Artikel 2.8

In artikel 2.8 wordt gesproken over het overige personenvervoer.

Artikel 2.9

In artikel 2.9 wordt gesproken over de verboden toegang tot verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg.

Artikel 2.10

In artikel 2.10 wordt gesproken over de sluitingstijd detailhandel.

 1. Het is verboden tussen 20.00 uur en 6.00 uur een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet geopend te hebben;
 2. Dit verbod geldt niet voor winkels in de levensmiddelenbranche.

Artikel 2.11

In artikel 2.11 wordt gesproken over het verbod op alcohol.

 1. Het is verboden tussen 20.00 uur en 7.00 uur alcoholhoudende drank te verkopen, commercieel te verstrekken of commercieel op enigerlei andere wijze in de publieke ruimte of in een besloten plaats (niet zijnde een woning) aan te bieden;
 2. Het is verboden tussen 20.00 uur en 7.00 uur in openbare plaatsen en in openbare plaatsen aanwezige vaartuigen en voertuigen (met uitzondering van de zich daarin bevindende woongedeelten), alcoholhoudende drank te nuttigen of voorhanden te hebben.

Artikel 2.12

In artikel 2.12 wordt gesproken over sport.

 1. Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats (niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf), sport te beoefenen in een groep van meer dan 4 personen;
 2. Het verbod zoals bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor sportbeoefening door sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen op de eigen club; 
 3. Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten of sportwedstrijden. Of als toeschouwer bij sportactiviteiten of sportwedstrijden aanwezig te zijn; 
 4. Het is verboden douches en kleedkamers in sportaccommodaties voor publiek geopend te houden. Dit verbod geldt niet voor kleedkamers bij zwemgelegenheden en kleedkamers in gebruik bij onderwijsinstellingen.

Artikel 2.13

In artikel 2.13 wordt gesproken over evenementen.

 1. Het is verboden een evenement te organiseren, te laten organiseren, of te laten plaatsvinden of daaraan deel te nemen; 
 2. Dit verbod geldt niet voor:
  a. Verrichtingen van vermaak in een gebouw of een daarbij behorend erf, die behoren tot de reguliere exploitatie van bioscopen, filmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen, musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie, casino’s, arcadehallen en speelhallen. Mits de in deze verordening opgenomen regels in acht worden genomen;
  b. Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden van voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en wedstrijden van personen tot en met 17 jaar op de eigen club.

Artikel 2.14

In dit artikel wordt gesproken over maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten.

Daarnaast wordt een artikelsgewijze toelichting gegeven op de Noodverordening.


Mogelijkheden voor de horeca in de gemeente Vlissingen

In de gemeente Vlissingen worden tijdelijk extra mogelijkheden gecreëerd voor het verkrijgen van (meer) terras. Zie de pagina Maatregelen voor horeca ondernemers.


Maatregelen voor evenementen in de gemeente Vlissingen

In de gemeente Vlissingen hanteren we de landelijke regels en de Noodverordening ten aanzien van evenementen. Meer informatie over de mogelijkheid voor evenementen vindt u op de pagina Maatregelen voor evenementen.


Ondernemersloket WALCHEREN

Alle Walcherse ondernemers met of zonder personeel, kunnen hier terecht met hun vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen die voor hen getroffen zijn. Bijvoorbeeld voor:

 • Informatie over de hoofdlijnen van de verschillende maatregelen, zoals:
  a. Uitstel van betaling van belastingen;
  b. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud;
  c. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;
 • Hoe en bij welke instantie deze regelingen kunnen worden aangevraagd;
 • Waar nodig zorgen voor goede doorverwijzingen naar andere instanties;
 • Vragen rondom het opschalen van personeel voor ondernemers die nu extra medewerkers nodig hebben.

Bereikbaarheid

Het loket is alleen telefonisch bereikbaar. Vanaf maandag 4 mei 2020 worden de vragen weer beantwoordt via Orionis Walcheren. Het loket blijft gewoon bereikbaar op telefoonnummer (0118) 43 39 90. U wordt dan automatisch doorverbonden.

 

Maatregelen gemeente Vlissingen voor ondernemers en verenigingen

Gemeentelijke belastingmaatregelen voor ondernemers

De gemeenten Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Veere nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona crisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten.
Lees het volledige bericht.


Beoordeling steunverzoeken naar aanleiding van corona-maatregelen

De gemeente Vlissingen krijgt uiteenlopende verzoeken om steun binnen. De meeste verzoeken hebben betrekking op financiële steun. Op 21 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit genomen. Zij hebben een algemeen beoordelingskader vastgesteld op basis waarvan zulke steunverzoeken kunnen worden afgewikkeld.
Lees het volledige bericht.


Uitvoering uitkeringen zelfstandige ondernemers via Orionis Walcheren

Het kabinet heeft besloten om vanwege het Coronavirus, economische maatregelen te nemen.
Een van deze maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers) te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Informatie hierover of het aanvragen van deze uitkering kan via de website van Orionis Walcheren.


Maatregelen kabinet voor ondernemers in problemen

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.
Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.
Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel of nalezen op de volgende websites:

Ook kunt u contact opnemen met  '155 Help een bedrijf' via de website www.155.nl. Deze organisatie kan eerstelijns hulp bieden bij vragen over uw bedrijf.
Wilt u informatie willen lezen over de maatregelen zelf of waar u als ondernemer terecht kunt, kijkt u dan op de website van de Rijksoverheid.


Lees meer over berichtgeving coronavirus

Op de pagina Corona nieuwsoverzicht vindt u alle berichtgeving van de gemeente Vlissingen over het coronavirus. In de alinea 'Nieuws' ziet u ook welke activiteiten en bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.

Downloads
TitelTypeDownload
2020-10-14,_Gedeeltelijke_lockdown,_maatregelen  Download
2020-10-14,_Coronamaatregelen_per_risiconiveau  Download
2020-08-12,_Registratieformulier  Download
2020-08-12,_Registratieformulier_per_tafel  Download
Overzicht_maatregelenpakket_kabinet_voor_ondernemers  Download