Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Corona maatregelen voor ondernemers

Het kabinet heeft maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.
Vanaf maandag 11 mei 2020 krijgen we van het kabinet meer ruimte, maar het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. We moeten ons blijven houden aan de basisregels.

Noodverordening

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen, is er een noodverordening van de provincie Zeeland. (zie de website voor meer informatie). Enkele maatregelen zijn direct van invloed op ondernemers in Vlissingen. Via deze pagina zullen wij deze informatie compact voor u neerzetten en bijhouden zodra er aanpassingen zijn.
Op het niet naleven van de landelijke maatregelen of de Noodverordening Zeeland, wordt handhavend opgetreden. Dit zowel op basis van het bestuursrecht als het strafrecht.


Contact met de gemeente Vlissingen

Heeft u vragen of plannen/ideeën voor (tijdelijke) verandering van uw bedrijfsvoering vanwege COVID-19 (Corona), neemt u dan eerst contact op met één van onderstaande medewerkers van de gemeente Vlissingen.

Horecabedrijven

 • In de ochtend: mevrouw K. van Sabben, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 73;
 • In de middag: mevrouw M. Priem, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 24;
 • Zijn beiden niet bereikbaar, dan kunt u ook een e-mail met uw contactgegevens sturen naar horeca@vlissingen.nl. Wij bellen u dan uiterlijk binnen één werkdag terug.

Detailhandel , toerisme en dienstverlening

 • De heer B. Pouwer, bereikbaar via telefoonnummer (06) 20 49 25 77.

Bedrijven op bedrijventerreinen

 • De heer G. Stevense, bereikbaar via telefoonnummer (06) 22 95 74 12.


Mogelijkheden voor de horeca in de gemeente Vlissingen

In de gemeente Vlissingen worden tijdelijk extra mogelijkheden gecreëerd voor het verkrijgen van (meer) terras. Zie de pagina Maatregelen voor horeca ondernemers.


Maatregelen voor evenementen in de gemeente Vlissingen

In de gemeente Vlissingen hanteren we de landelijke regels en de Noodverordening ten aanzien van evenementen. Meer informatie over de mogelijkheid voor evenementen vindt u op de pagina Maatregelen voor evenementen.

&nbs

Mogelijkheden vanaf 1 juli 2020

Basisregels

De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn.

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was vaak uw handen;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Regels binnen

Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.

 • U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand;
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden:
  - Vaste zitplaatsen; en
  - Reservering; en
  - Gezondheidscheck vooraf;
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. De locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel. Er geldt geen maximumaantal personen;

Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september 2020. Als de situatie het toelaat en het virus onder controle blijft, dan kunnen op termijn discotheken en nachtclubs open. Rond 1 september 2020 wordt dit opnieuw bekeken.

 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan;
 • Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.

Regels buiten

 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand;
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel);
 • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats;
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden:
  - Vaste zitplaatsen; en
  - Een reservering; en
  - Een gezondheidscheck vooraf;
 • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. De locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Regels in het vervoer

 • In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden;
 • Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht;
 • In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren.

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs;
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan. De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht;
 • Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
 • Mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
 • Sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

Niet vergeten !

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • Blijf weg van drukke plekken;
 • Was vaak uw handen;
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.


Noodverordening Zeeland 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 heeft de Veiligheidsregio Zeeland een nieuwe Noodverordening vastgesteld. De volgende punten zijn de belangrijkste maatregelen die gericht zijn op de ondernemers.

Artikel 1.2

In artikel 1.2 staan de begrippen die terugkomen in de Noodverordening. Deze worden hier niet allemaal herhaald, maar zijn wel van toepassing. Een aantal is nieuw.

 • Kuchscherm: een voorziening geplaatst tussen tafels. Zoals bedoeld in de Instructie kuchschermen op terrassen in de horeca van 29 juni 2020;
 • Placeren: toewijzen van een zitplaats. Of in het geval van wellness-, sauna-, sport-, spel-, theater-, of dansactiviteiten het toewijzen van een afgebakende.

Artikel 2.1

In artikel 2.1 wordt gesproken over de verboden samenkomsten.

 1. Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats (niet zijnde een woning of een daarbij behoren erf) te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:
  a. maatregelen te treffen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden, ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;
  b. hygiënemaatregelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;
  c. maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
  d. ervoor te zorgen dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Tenzij de aanwezigen op grond van artikel 2.2 tweede lid, niet verplicht zijn 1,5 meter afstand tot elkaar te houden; en
  e. ervoor te zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken.
   
 2. Onverminderd het bepaalde in het 1e lid is het verboden een samenkomst in een gebouw, voertuig of vaartuig, niet zijnde een woning, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder de aanwezigen te placeren. Indien de samenkomst uit meer dan 100 personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte bestaat, zonder de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en zonder te werken met reservering.
   
 3. Onverminderd het bepaalde in het 1e lid is het verboden een samenkomst van meer dan 250 personen (exclusief personeel) in de open lucht, te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder de aanwezigen te placeren, zonder de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en zonder te werken met reservering. Dit verbod geldt niet voor samenkomsten op een bij een woning behorend erf.
   
 4. Onverminderd het bepaalde in het 1e en 3e lid is het verboden een samenkomst op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid of een buitenterras op een evenemententerrein te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder de aanwezigen te placeren.
   
 5. Het 2e en 3e lid zijn niet van toepassing op:
  a. samenkomsten in detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers;
  b. samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
  c. betogingen, samenkomsten en vergaderingen op grond van de WOM.

 6. Diegene die deelneemt aan een samenkomst waarbij placering plaatsvindt, is verplicht gebruik te maken van de toegewezen zitplaats.

Artikel 2.2

 • Artikel 2.2 lid 2 sub g geeft nog een aanvulling op de landelijke regels. Namelijk: het verbod op het niet houden van de afstand van ten minste 1,5 meter is niet van toepassing op personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen. Voor zover dat voor het beoefenen van sport, dans en theater noodzakelijk is;
 • Artikel 2.2 lid 2 sub i geeft nog een aanvulling op de landelijke regels. Namelijk: het verbod op het niet houden van de afstand van ten minste 1,5 meter is niet van toepassing op personen die op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid onderling die aan weerszijden van een tussen tafels geplaatst kuchscherm zitten.

Artikel 2.3

In artikel 2.3 wordt gesproken over het verbod op openstelling dansvoorziening.
Het is verboden een in een eet- en drinkgelegenheid aanwezige dansvoorziening, geopend te houden voor publiek.

Artikel 2.4

In artikel 2.4 wordt gesproken over het verbod op gezamenlijk zingen of schreeuwen.
Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning en een daarbij behorend erf, in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en voor zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging.
Landelijk is er een advies voor Koren en zangensembles.

Artikel 2.7

In artikel 2.7 wordt gesproken over de inrichting en beëindiging voorziening personenvervoer.

 1. Vervoerders richten voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer zodanig in en nemen daarmee samenhangende maatregelen, zodat reizigers in staat worden gesteld zoveel mogelijk een afstand van tenminste 1,5 meter ten opzichte van alle andere in de voorzieningen aanwezige personen in acht te nemen. En reizigers van 13 jaar en ouder een niet-medisch mondkapje dragen in voertuigen en vaartuigen;
 2. De voorzitter kan na overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer beëindigen of beperken. De voorwaarden staan genoemd verder in dit artikel.

Artikel 2.8

In artikel 2.8 wordt gesproken over het overige personenvervoer.

 1. Reizigers van 13 jaar en ouder zijn in het overig bedrijfsmatig personenvervoer (niet zijnde openbaar vervoer), verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen.;
 2. De aanbieder van overig bedrijfsmatig personenvervoer (niet zijnde de aanbieder van openbaar vervoer of veerdiensten), verifieert voorafgaand aan het vervoer de gezondheid van de reiziger en werkt uitsluitend op basis van reservering.

Daarnaast wordt een artikelsgewijze toelichting gegeven op de Noodverordening.


Ondernemersloket WALCHEREN

Alle Walcherse ondernemers met of zonder personeel, kunnen hier terecht met hun vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen die voor hen getroffen zijn. Bijvoorbeeld voor:

 • Informatie over de hoofdlijnen van de verschillende maatregelen, zoals:
  a. Uitstel van betaling van belastingen;
  b. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud;
  c. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;
 • Hoe en bij welke instantie deze regelingen kunnen worden aangevraagd;
 • Waar nodig zorgen voor goede doorverwijzingen naar andere instanties;
 • Vragen rondom het opschalen van personeel voor ondernemers die nu extra medewerkers nodig hebben.

Bereikbaarheid

Het loket is alleen telefonisch bereikbaar. Vanaf maandag 4 mei 2020 worden de vragen weer beantwoordt via Orionis Walcheren. Het loket blijft gewoon bereikbaar op telefoonnummer (0118) 43 39 90. U wordt dan automatisch doorverbonden.

 

Maatregelen gemeente Vlissingen voor ondernemers en verenigingen

20 maart 2020, gemeentelijke belastingmaatregelen voor ondernemers

De gemeenten Vlissingen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en Veere nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona crisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten.
Lees het volledige bericht.


24 april 2020, beoordeling steunverzoeken naar aanleiding van corona-maatregelen

De gemeente Vlissingen krijgt uiteenlopende verzoeken om steun binnen. De meeste verzoeken hebben betrekking op financiële steun. Op 21 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit genomen. Zij hebben een algemeen beoordelingskader vastgesteld op basis waarvan zulke steunverzoeken kunnen worden afgewikkeld.
Lees het volledige bericht.


Uitvoering uitkeringen zelfstandige ondernemers via Orionis Walcheren

Het kabinet heeft besloten om vanwege het Coronavirus, economische maatregelen te nemen.
Een van deze maatregelen is een tijdelijke uitkering om zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers) te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Informatie hierover of het aanvragen van deze uitkering kan via de website van Orionis Walcheren.


Maatregelen kabinet voor ondernemers in problemen

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.
Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.
Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel of nalezen op de volgende websites:

Ook kunt u contact opnemen met  '155 Help een bedrijf' via de website www.155.nl. Deze organisatie kan eerstelijns hulp bieden bij vragen over uw bedrijf.
Wilt u informatie willen lezen over de maatregelen zelf of waar u als ondernemer terecht kunt, kijkt u dan op de website van de Rijksoverheid.


Lees meer over berichtgeving coronavirus

Op de pagina Corona nieuwsoverzicht vindt u alle berichtgeving van de gemeente Vlissingen over het coronavirus. In de alinea 'Nieuws' ziet u ook welke activiteiten en bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.

Downloads
TitelTypeDownload
Overzicht_maatregelenpakket_kabinet_voor_ondernemers  Download
Verklaring_recreatief_of_niet-recreatief_gebruik  Download
Declaration_of_recreational_or_nonrecreational_use  Download
Poster_Rijksoverheid_'Corona, wat moet u doen'  Download
Poster Rijksoverheid_over_maatregelen_ondernemers  Download