Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kaders voor Visie Spuikom in Vlissingen

Gepubliceerd op 10 maart 2021
Stadhuis in VlissingenLogo SARCC

Het college van burgemeester en wethouders heeft uitgangspunten voor de Visie Spuikom opgesteld en legt deze in april 2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 
De uitgangspunten komen voort uit bestaand beleid, waarbij het groene karakter van het gebied leidend is. Wanneer de uitgangspunten in april worden vastgesteld, wil het college in mei starten met het verzamelen van ideeën voor de Visie.

Spuikom 

De Visie Spuikom gaat over het gebied dat ligt tussen de Duinpoortweg, Komstraat, Kenau Hasselaarstraat en Strandweg. Het wordt het toetsingskader voor ambities en initiatieven en gaat zich in bredere zin uitspreken over activiteiten, functies, behoud én ontwikkeling van het gebied.

Uitgangspunten Visie Spuikom

Door het college worden de volgende inhoudelijke uitgangspunten voorgelegd aan de gemeenteraad. Binnen de kaders van deze uitgangspunten wordt de Visie Spuikom opgesteld.

  • Groenblauwe kern van de Spuikom behouden en versterken;
  • Openbaarheid en verbindingen verbeteren, als welkom in de stad aan zee;
  • Inspelen op het landschap van de Spuikom;
  • Inspelen op klimaat adaptieve kustontwikkeling;
  • Vergroten toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht;
  • Onderscheidend ten opzichte van ander initiatieven en bestaand aanbod.

Naast de inhoudelijke uitgangspunten stelt het college de gemeenteraad voor, het huidige bestemmingsplan niet als kader voor de Visie Spuikom te hanteren. Dit bestemmingsplan dateert uit 1978 en kent geen doorvertaling van het beleid dat de afgelopen decennia is vastgesteld.
Daarnaast stelt het college voor om voor de Visie Spuikom niet uit te gaan van het maximaliseren van opbrengsten, maar wil financieel ook geen extra verlies lijden.

Behandeling in gemeenteraad

De Vlissingse gemeenteraad behandelt de uitgangspunten voor de Visie Spuikom in zijn vergadering van 15 april 2021.

Ideeën verzamelen voor de Spuikom

Na vaststelling van de uitgangspunten voor de Visie Spuikom, starten we in mei met het verzamelen van ideeën voor de Visie Spuikom. Na de vorming van een klankbordgroep met betrokken mensen, begint de gemeente met het uitwerken van de Visie Spuikom. 
Het college streeft er naar om in het 4e kwartaal van 2021 een voorlopige Visie Spuikom aan het brede publiek te presenteren. Na een reactie- en inspraakronde wordt de Visie Spuikom begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Verkenning voor de verre toekomst

De Visie Spuikom richt zich op de termijn van de komende 10 jaar, om invulling te geven aan de ambities die uit de visie voort komen.
In het kader van het Interreg partnerschap SARCC waar de gemeente Vlissingen aan deelneemt, wordt ook aandacht geschonken aan de opgaven voor kuststeden in de verre toekomst (2100). Dit in relatie tot zeespiegelstijging en op de natuur gebaseerde oplossingen om hierop in te spelen.