Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerp beeldkwaliteitsplan Claverveld, tweede fase

Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbeeldkwaliteitsplan en besluit op de Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Claverveld, fase 2

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt:

 • Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Claverveld, fase 2;
 • Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ‘Claverveld, fase 2;
 • Het besluit van het college d.d. 1 september 2020 dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is voor bovenstaande ontwikkeling.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de tweede fase van de nieuwbouwwijk Claverveld mogelijk en voorziet onder meer in de realisatie van maximaal 83 nieuwbouwwoningen en andere bij de wijk behorende voorzieningen.
De wijk Claverveld is globaal gelegen tussen de Vrijburgstraat, de bebouwde kom van West-Souburg en de Jacoba van Beierenweg. De tweede fase heeft globaal betrekking op de oostelijke helft van deze locatie.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Voor de locatie is een ontwerpbeeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat plan biedt een toetsingskader voor bouwaanvragen. Het plan is bedoeld om erop toe te zien of bouwplannen van voldoende esthetische kwaliteit zijn en of ze passen in de omgeving.
Het beeldkwaliteitsplan zal na vastelling door de gemeenteraad onderdeel uitmaken van de welstandsnota.

Besluit milieueffectrapport niet vereist

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen maken bekend dat zij op 1 september 2020 heeft besloten, dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld over bovengenoemde ontwikkeling. Op grond van de onderzoeken en afwegingen in de ‘Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’, blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk.
De aanmeldingsnotitie is als bijlage 10 in het bijlagenboek behorend bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd.

Inzien

De volgende stukken liggen voor een ieder van 10 september tot en met 21 oktober 2020 tijdens openingstijden in het stadhuis van Vlissingen ter inzage.

 • Ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen;
 • Ontwerpraadsbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en tot het van toepassing verklaren van de Crisis- en herstelwet;
 • Ontwerp-beeldkwaliteitsplan;
 • Besluit over de m.e.r.-beoordeling.

De stukken die horen bij  bovengenoemde (ontwerp)besluiten kunt u raadplegen in het Gemeenteblad en de Staatscourant. De stukken van het ontwerpbestemmingsplan zijn tevens te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl , zie het planidentificatienummer: NL.IMRO.0718.BPCV02-ON01.

Zienswijzen / inspraakreacties

In de periode 10 september tot en met 21 oktober 2020 kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan.

 • Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Hier is geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk, tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen het definitieve bestemmingsplan kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbende is;
 • Ten aanzien van het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kan een ieder gedurende de genoemde termijn een inspraakreactie indienen bij de gemeenteraad.

Indienen:

 • Een schriftelijke zienswijze of inspraakreactie kunt u sturen aan de gemeenteraad van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of inspraakreactie, dient u vooraf een afspraak te maken met de heer  W. Huige van de Afdeling Publiekszaken. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 73 39;
 • Ook kunt u uw zienswijze digitaal indienen, via het inspraakformulier.

Maakt u daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze of inspraakreacties zich richt (ontwerpbestemmingsplan of ontwerpbeeldkwaliteitsplan).

Downloads

Het bestand in de downloadtabel is weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Vlissingen, 9 september 2020,
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
Namens deze:
de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar;
de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Ontwerp-Beeldkwaliteitsplan_Claverveld_20-08-2020 Download Lees voor