Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bestemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen'

Voor het gebied waar de marinierskazerne zou komen, ligt een visie met de ambitie om op die plek een stadslandgoed te ontwikkelen. Om de gebiedsontwikkeling van het stadslandgoed mogelijk te maken, moet de huidige bestemming worden gewijzigd. Daarom bereidt de gemeente een bestemmingsplan voor. Het bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van het Justitieel Complex Vlissingen (inclusief toegangswegen), de uitbreiding en afronding van bedrijventerrein Poortersweg en de realisatie van het stadslandgoed. De landschappelijke inpassing van deze ontwikkelingen in haar omgeving maakt nadrukkelijk deel uit van het bestemmingsplan.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het college van B&W heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan van 26 januari tot en met 8 maart 2023 ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan geeft verdere invulling aan het voorontwerp-bestemmingsplan.

Van voorontwerp naar ontwerp

De doorontwikkeling van voorontwerp naar ontwerp heeft lang geduurd. Net als vele andere bouwprojecten en ontwikkelingen moest het stikstofvraagstuk worden opgelost. Het ontwerpbestemmingplan legt onder meer vast waar in het gebied bebouwing mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld hoe de gemeente het groene karakter van het landgoed vorm wil geven, versterken en uitbreiden.
De reacties op het voorontwerp-bestemmingsplan zijn verzameld en voorzien van advies aan het college van B&W. Een deel van de reacties heeft voor verdere detaillering van het ontwerpbestemmingsplan gezorgd.

Inloopbijeenkomst 13 februari 2023

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’ ligt van 26 januari tot en met 8 maart 2023 ter inzage. Iedereen kan tijdens die periode een zienswijze indienen.
Geïnteresseerden zijn op maandag 13 februari 2023 van harte welkom in Theater de Verwachting in Ritthem. De gemeente organiseert dan een inloopbijeenkomst van 16.30 tot 19.30 uur.

Vaststelling bestemmingsplan

Na afloop van de zienswijzeperiode verwerkt de gemeente zienswijzen en volgt er een advies aan het college van B&W om het bestemmingsplan vast te stellen. Daarna krijgt de gemeenteraad het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden, naar verwachting in juni 2023.
Het bestemmingsplan heeft als titel ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen'. Voor het daadwerkelijke landgoed gaat de gemeente op een later moment op zoek naar een nieuwe naam.

Voorontwerp-bestemmingsplan

In de periode 23 september tot en met 3 november 2021 lag het voorontwerp-bestemmingsplan voor het gehele gebied ter inzage. In een overzichtsvideo kunt u de inhoud van het voorontwerp-bestemmingsplan bekijken.

Informatieavonden 2021 en 2022

1 juni 2022: Informatiebijeenkomst raads- en statenleden

Op 1 juni 2022 was er een informatiebijeenkomst voor leden van de Vlissingse gemeenteraad en Provinciale Staten.

 • De programmadirecteur nieuwbouw JCV van het ministerie van Justitie & Veiligheid gaf een toelichting op de stand van zaken rondom het Justitieel Complex Vlissingen. Hij stond onder meer stil bij de complexiteit van het project en vertelde welke stappen gezet worden om het JCV in gebruik te nemen;
 • Aansluitend nam de projectleider van de gemeente de raads- en statenleden in vogelvlucht mee door planning van het bestemmingsplan.
  Net als andere projecten in Nederland heeft de ontwikkeling van het JCV en het Stadslandgoed te maken met een stikstofvraagstuk. De publicatie van het ontwerp-bestemmingsplan is daardoor doorgeschoven. Er wordt hard gewerkt aan meerdere oplossingsrichtingen voor het vraagstuk;
 • Als laatste gaf de kwartiermaker van het Strategisch Kenniscentrum voor georganiseerde ondermijnende Criminaliteit meer inzage in de werkzaamheden van dit centrum. Dit centrum werd die middag officieel geopend door minister D. Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid;
 • De presentaties zijn als bijlage toegevoegd.

9 november 2021: Informatiebijeenkomst inwoners Ritthem

Op 9 november hebben de gemeente en het Rijk op uitnodiging van de dorpsraad een informatiebijeenkomst gehouden in het dorpshuis van Ritthem.

 • De gemeente gaf daar een toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen';
 • Het Rijk gaf een toelichting op de keuze voor de locatie van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) in de noordoosthoek van het gebied boven de Havenweg.
  Er zijn foto's getoond met zichtlijnen op de gebouwen van het JCV, om een beeld te geven van wat er straks van de bebouwing te zien is. Deze presentaties zijn als toelage toegevoegd;
 • De directeur van de gevangenis in Middelburg heeft een toelichting gegeven op de verkeersveiligheid en veiligheid rondom het complex. Deze presentatie vindt u op de pagina Justitieel Complex Vlissingen.

4 en 5 oktober 2021: Informatieovereenkomst voorontwerp-bestemmingsplan

Op 4 en 5 oktober 2021 vond er een informatieavond plaats in het stadhuis van Vlissingen. De bijeenkomst op 4 oktober was bedoeld voor omwonenden, op 5 oktober zijn ondernemers uitgenodigd.
Als bijlage vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen op 4 en 5 oktober 2021.

Planning

De planning voor het vaststellen van het bestemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen' is als volgt.

Datum Activiteit
23 september 2021 Start inspraak voorontwerp bestemmingsplan tot en met 3 november 2021
4 oktober 2021 Informatiebijeenkomst voor omwonenden
5 oktober 2021 Informatiebijeenkomst voor ondernemers
9 november 2021 Informatiebijeenkomst voor dorpsraad Ritthem
1 juni 2022 Informatiebijeenkomst Law Delta voor raad en PS
1e kwartaal 2023 Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
13 februari 2023 Inloopbijeenkomst in Ritthem
2e kwartaal 2023 Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad

Vragen?

We hebben een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen over het bestemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen' en de antwoorden daarop. 

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Informatiebijeenkomst Law Delta 1 juni 2022 Download Lees voor
Presentatie bestemmingsplan gemeente voor dorpsraad Ritthem 9 november 2021 Download Lees voor
Toelichting locatiekeuze Rijk voor dorpsraad Ritthem 9 november 2021 Download Lees voor
Presentatie Rijk met beelden op ooghoogte voor dorpsraad Ritthem 9 november 2021 Download Lees voor
Veelgestelde vragen 4 en 5 oktober 2021 Download Lees voor