Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Participatiebeleid, leidraad en verordening

Participatie is het vroeg betrekken van belanghebbenden. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid en projecten.
Gemeenten mogen hiervoor zelf spelregels afspreken. Duidelijke spelregels zorgen dat het participatieproces goed gaat. Het is dan voor iedereen duidelijk wat van hen wordt verwacht en wat zij van anderen mogen verwachten.

Nieuw beleid

Participatie is niet iets nieuws in Vlissingen. Wat wel nieuw zal zijn is dat het in een nieuw en meeromvattend beleid zal worden vastgelegd. Hiermee willen wij het volgende bereiken.

  1. Belangen, meningen en creativiteit uit de samenleving in beeld krijgen;
  2. Vergroten van het draagvlak voor het te nemen besluit;
  3. De kwaliteit van het participatieproces waarborgen;
  4. Voldoen aan de regels van de Omgevingswet.

Uiteraard kan het vaststellen van participatiebeleid niet zonder participatie plaatsvinden.

Hoe gaan we het aanpakken

De gemeente Vlissingen heeft alle inwoners en andere geïnteresseerden uitgenodigd om mee te denken over het participatiebeleid. Deze meningen, ervaringen en ideeën zijn beoordeeld en verwerkt in het 1e concept participatiebeleid en de participatieleidraad. Beide documenten vindt u in de bijgevoegde downloadtabel.

Besluit gemeenteraad

De concepten lagen ter inzage, waardoor belanghebbenden nogmaals een inspraakreactie konden geven. De reacties worden verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. Als een advies niet wordt overgenomen, wordt de reden hiervoor aangegeven.
De gemeenteraad zal in maart 2023 een besluit nemen over het participatiebeleid.

Participatie- en inspraakverordening van Vlissingen 2023

Het college van B&W heeft op 29 november 2022 ingestemd met het participatiebeleid. Aansluitend op het beleid is ook de concept Participatie- en inspraakverordening van Vlissingen 2023 opgesteld. Inhoudelijk is deze verordening in lijn met het participatiebeleid.
Voordat deze verordening aan de raad wordt voorgelegd, leggen we deze van 30 november 2022 tot 31 januari 2023 ter inzage en kunt u een inspraakreactie indienen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw M. Kaptein van de gemeente. Bereikbaar via e-mail mkaptein@vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 71 41.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.
 

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Participatiebeleid, concept Download Lees voor
De Vlissingse Participatieleidraad, concept Download Lees voor
Participatie- en inspraakverordening Vlissingen 2023, concept Download Lees voor
Participatie- en inspraakverordening Vlissingen 2023, toelichting Download Lees voor