Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wind in de zeilen, de tussenstand na 2,5 jaar

Gepubliceerd op 22 december 2022
Kaart van Zeeland met fiches van Wind in de zeilen

Op 22 december 2022 publiceerde uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra de 5e voortgangsrapportage van het compensatiepakket Wind in de Zeilen.

Resultaten

In de 2e helft van 2022 zijn weer mooie resultaten bereikt.

  • Er zijn vanuit het fiche 'Investeringsfonds Zeeland' financieringen geregeld voor 3 interessante bedrijven en het innovatieve concept van de Kerngezond-centra is (deels) in uitvoering en krijgt opvolging in andere Zeeuwse gemeenten;
  • Het fiche 'Industrie en Haven' is afgerond door de oplevering van 4 onderzoeken naar mogelijkheden om de Zeeuwse industrie in het havengebied North Sea Port te verduurzamen;
  • Tijdens de bestuurlijke kick-off bijeenkomst over de transformatie van het Stationsgebied Vlissingen, is vastgesteld dat de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op staan zodat zij daar gezamenlijk de volgende stappen kunnen zetten. 

Delta Climate Center

In de 2e helft van 2022 is veel aandacht besteed aan het Delta Climate Center (DCC). Nadat in juni 2022 de uitgangspunten en kaders voor de uitwerking van het projectplan door de overheden zijn vastgesteld, zijn de zogenaamde Founders weer gezamenlijk aan de slag gegaan met de uitwerking van het DCC.

  • Op 1 december 2022 is het DCC-plan door de 6 Founders aangeboden;
  • Op 15 december is door de Stuurgroep onder voorwaarden met het DCC plan ingestemd. Enkele onderdelen worden in januari 2023 verder uitgewerkt en voor eind januari 2023 zal er een finaal besluit genomen worden. Daarmee is er een grote stap gezet in de realisatie van dit voor Zeeland en Vlissingen betekenisvolle fiche per medio 2023.

Onderzoek

De 4 onderzoeken naar Waterstof, CCS/CCU, 380 kV en de versterking van de financiële positie van havenbedrijf North Sea Port zijn uitgevoerd en opgeleverd. Voor elk onderzoek is een vervolg bekend en welke partijen zich ervoor inzetten dat de onderzoeken ook leiden tot concrete resultaten/besluiten.
De uitvoeringsregisseur blijft volgen wat er met de onderzoeken die moeten leiden tot verduurzaming van Zeeuwse havenbedrijven, wordt gedaan.

Justitieel Complex Vlissingen

Zoals eerder al bekend is geworden, hebben de hobbels van de wijziging van de aanbestedingsvorm en de aanscherping van de stikstofnormen geleid tot 2 jaar vertraging in de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen.
In de Stuurgroep Wind in de Zeilen van 15 december 2022 is opnieuw bekrachtigd, dat de komst van het JCV naar Vlissingen niet ter discussie staat en dat alle inzet is gericht op het minimaliseren van de vertraging. Tevens is besloten dat de minister van Rechtsbescherming begin 2023 naar Zeeland komt om te benadrukken dat de komst van het JCV niet ter discussie staat, door nogmaals nut en noodzaak aan te geven.

Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van Justitie & Veiligheid over de borging van het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) in Vlissingen. Het SKC is in bedrijf en de 1e producten zijn ontwikkeld.
Besloten is om de huidige situatie waarin het ministerie de beheersverantwoordelijkheid draagt, tot half 2024 te verlengen zodat het SKC zich nog verder inhoudelijk en organisatorisch kan ontwikkelen. Het doel blijft om na 2024 het beheer van het SKC aan een andere organisatie over te dragen.

Arbeidsmarkt

De huidige inzet vanuit het fiche Arbeidsmarkt op de omscholing van werkzoekenden vraagt door de krapte op de arbeidsmarkt om een aangepaste aanpak. Komend half jaar wordt hierover meer bekend. 
Zie voor meer informatie de pagina Wind in de zeilen.