Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beoordeling steunverzoeken naar aanleiding van corona-maatregelen

Gepubliceerd op 24 april 2020
Stadhuis in Vlissingen

De door de rijksoverheid opgelegde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen voor ondernemers. Een groot deel van ondernemend Nederland ziet de omzet drastisch dalen of zelfs helemaal wegvallen.

Uiteenlopende verzoeken

Bij de gemeente Vlissingen komen uiteenlopende verzoeken om steun binnen. De meeste verzoeken hebben betrekking op financiële steun.
In de vergadering van 21 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders zich over deze kwestie gebogen. Het college heeft een algemeen beoordelingskader vastgesteld op basis waarvan zulke steunverzoeken kunnen worden afgewikkeld.

Steunmaatregelen

Het uitgangspunt van het college is dat de gemeente Vlissingen bereid is tot het bieden van liquiditeitssteun voor de korte termijn, aan mensen en organisaties die dat nodig hebben. Deze doelgroep is beperkt tot ondernemers, organisaties en instellingen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De steunmaatregelen worden gezocht in de volgende mogelijkheden.

 1. Verlengen van betalingstermijnen tot minimaal 2 maanden;
 2. Verlenen van uitstel van betaling;
 3. Op voorschotbasis doorbetalen van subsidies en contractuele betalingsverplichtingen;
 4. Versneld betalen van lopende betalingsverplichtingen.

Subsidies

Op het gebied van subsidies hebben de steunmaatregelen betrekking op subsidies voor welzijn, sport, cultuur en media. De toegekende subsidies voor welzijn, sport, cultuur of media worden gewoon doorbetaald in het 2e en 3e kwartaal van 2020. Op de betaaldata die zijn genoemd in de toekenningsbeschikking. Dat betekent dat verzoeken tot vervroegde uitbetaling van een toegekend subsidiebedrag, niet worden gehonoreerd.

Leges en havengelden

Voor leges en havenliggelden voor ondernemers, organisaties en instellingen heeft het college besloten dat de betreffende aanslagen gewoon worden verzonden. De betalingstermijn voor de duur van de steunmaatregelen wordt verlengd tot minstens 2 maanden na dagtekening.
Al verzonden aanslagen die niet worden betaald, worden voor de duur van de steunmaatregelen niet aangemaand. Als aangemaande aanslagen niet worden betaald, vindt er voor de duur van de steunmaatregelen geen invordering met dwangbevelen plaats.

Leveranciers, dienstverleners en huurders

De gemeente heeft lopende overeenkomsten met leveranciers, dienstverleners en huurders van gemeentelijke accommodaties. Met deze partijen zal de gemeente voor de duur van de steunmaatregelen als volgt handelen.

 • De contractspartij die zijn dienstverlening aan de gemeente integraal voortzet, wordt door de gemeente uiteraard volgens contract volledig doorbetaald op de reguliere betaaldata;
 • De contractspartij die door de coronamaatregelen zijn dienstverlening niet of niet volledig voort kan zetten, dient in eerste instantie gebruik te maken van de compensatieregelingen die worden aangeboden door de rijksoverheid. Alleen wanneer de gemeente er belang bij heeft dat een contractspartij zijn dienstverlening na de coronacrisis onmiddellijk kan hervatten, zal die partij tijdelijk en op voorschotbasis worden doorbetaald volgens contract;
 • Als debiteur wordt er niet meer betaald, dan waartoe de gemeente op basis van het contract verplicht is. De gemeente zal haar betalingen zo spoedig en voortvarend doen als mogelijk is.

Zorgaanbieders

Met onze zorgaanbieders zijn individuele afspraken gemaakt. Zie ook de al eerder toegezonden raadsinformatiebrief.

Facturen

 • Als schuldeiser blijft de gemeente haar privaatrechtelijke facturen gewoon versturen, maar de betalingstermijn wordt verlengd tot minstens 2 maanden na dagtekening;
 • Als verhuurder zal de gemeente de door een huurder verschuldigde huursom alleen niet in rekening brengen, als de huurder door coronamaatregelen niet meer de beschikking heeft over het gehuurde. Dat is met name het geval bij de gesloten sportaccommodaties van de gemeente;
 • De huursom voor sporters en sportverenigingen met een reservering voor een sportaccommodatie, wordt met ingang van de dag van sluiting van die accommodatie niet in rekening gebracht. Dit geldt zolang er van die reservering geen gebruik kan worden gemaakt.
  De gemeente heeft haar sportaccommodaties gesloten op 15 maart 2020. Vanaf 29 april zal er op beperkte schaal en in overleg met de huurders, weer gebruik kunnen worden gemaakt van de buitensportaccommodaties;
 • Onbetaald gebleven facturen worden voor de duur van de steunmaatregelen niet aangemaand en ook niet ingevorderd.

Tot 20 mei 2020

De steunmaatregelen gelden in eerste instantie tot en met 28 april 2020 en worden verlengd als de duur van coronamaatregelen daartoe aanleiding geeft.
Op 21 april 2020 heeft de regering besloten dat de coronamaatregelen worden verlengd tot 20 mei 2020. Dat betekent dat de steunmaatregelen van de gemeente Vlissingen eveneens tot die datum zullen worden voortgezet.

Lees meer over berichtgeving coronavirus

 • Op de pagina Corona nieuwsoverzicht vindt u alle berichtgeving van de gemeente Vlissingen over het coronavirus. In de alinea 'Nieuws' ziet u ook welke activiteiten en bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.;
 • Op de pagina Corona en ondernemers vindt u informatie die voor ondernemers belangrijk is.