Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bodem

In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Dit besluit regelt en stimuleert het hergebruik van grond. Uitgangspunt dat de kwaliteit binnen het grondgebied van de gemeente niet verslechterd.

Samenwerking

In samenwerking met de gemeenten Middelburg en Veere is een bodembeheersnota opgesteld. Zo kan binnen Walcheren op dezelfde wijze de grond worden hergebruikt. In de Nota bodembeheer (als download bijgevoegd) is vastgelegd binnen en tussen welke zones vrij grondverzet mogelijk is en welke voorwaarden hierbij gelden.

Hergebruik

Een belangrijk instrument voor hergebruik van grond en bagger is de bodemkwaliteitskaart. In een bodemkwaliteitskaart wordt een bodembeheersgebied ingedeeld in één of meer zones met een vergelijkbare bodemkwaliteit. Het gaat om de 'gemiddelde' kwaliteit van deze gebieden. De lokale verontreinigingen worden niet in de gemiddelde kwaliteit meegenomen.

Lood in de bodem

Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Op de website van de GGD Zeeland vindt u meer informatie.

Lood en gezondheid

Over het algemeen zijn de effecten van lood op de gezondheid van volwassenen beperkt. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat zien dat jonge kinderen gevoeliger voor lood zijn. Het is belangrijk dat vooral jonge kinderen (tot ongeveer 6 jaar), zo min mogelijk lood binnenkrijgen.
Het kan zijn dat u in een gebied woont, waar hoge lood concentraties in de bodem aanwezig zijn. Door het nemen van enkele simpele maatregelen kunt u ervoor zorgen, dat u en uw kinderen zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Zoals het goed wassen van de handen, bedekken van kale grond in uw tuin met grasmatten, goed wassen van uw eigen groenten en schone aarde gebruiken voor uw moestuin.  

Zeeuwse kaart

Voor Zeeland is een kaart ontwikkeld, waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. Deze bevinden zich vooral op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Zoals de oude kernen van dorpen en steden en andere bebouwde gebieden van voor de Tweede Wereldoorlog.

Onderzoek gemeentelijke eigendommen

De gemeente Vlissingen heeft gevoelige locaties in eigendom van de gemeente nader onderzocht. Ook volkstuinen zijn in dit onderzoek meegenomen. Het blijkt dat er voor sommige locaties overschrijdingen van de advieswaarden voor lood in de bodem worden aangetroffen. Inwoners en huurders van volkstuinen die het betreft, zijn hierover geïnformeerd.

PFAS

De afkorting 'PFAS' staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Dat zijn door de mens gemaakte chemische stoffen, die van nature niet in het milieu voorkomen. Door gebruik in de industrie blijkt PFAS op heel veel plaatsen in lage concentraties in de bodem en het grondwater te zitten.

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn initiatiefnemers tot grondverzet verplicht ook de gehalten aan PFAS in toe te passen grond vast te stellen. Dit kan door middel van een keuring van de partij grond. Maar een goedkopere en snellere manier is het vaststellen van de kwaliteit op basis van een bodemkwaliteitskaart. Daarom heeft de gemeente Vlissingen, gezamenlijk met de gemeenten Middelburg en Veere, een bodemkwaliteitskaart PFAS laten opstellen. Deze kaart is als download bijgevoegd.

Downloads

De bestanden in de downloadtabel zijn voornamelijk weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Nota Bodembeheer gemeente Vlissingen 2013 Download Lees voor
Nota Bodembeheer 1e wijziging Download Lees voor
Functiekaart Download Lees voor
Toepassingskaart Download Lees voor
Bodemkwaliteitskaart PFAS Download Lees voor