Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Corona maatregelen voor evenementen

Als u een evenement/festiviteit in de openbare ruimte wilt organiseren, dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Het gaat hier om evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld een braderie, buurt- of straatfeest, een festival of een (sport)wedstrijd op de weg.
De gemeente stelt een aantal eisen aan de veiligheid van personen en goederen in de openbare ruimte.

Wat is een evenement?

Een evenement wordt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als volgt gedefinieerd: "Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak". Als deze verrichting zich afspeelt in een gebouw of vaartuig is sprake van een binnenevenement. Is dat op de weg of op openbaar water, dan is sprake van een buitenevenement.
De gemeente Vlissingen kent verschillende categorieën evenementen (PDF, 29 KB) , waar wel of geen vergunning voor nodig is.

Wanneer heb ik een evenementenvergunning nodig?

 • Als een evenement voor het publiek toegankelijk is;
 • Als een evenement in een tent of de open lucht wordt gehouden. Dit is van belang voor de brandveiligheid als het een tijdelijk bouwsel betreft;
 • Als zwak alcoholische dranken (minder dan 15 procent alcohol) buiten een horecabedrijf worden verstrekt;
 • Voor (levende) muziek of een geluidsinstallatie, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik;
 • Als een evenement op openbare grond plaatsvindt;
 • Als verkeersmaatregelen moeten worden genomen om het evenement te kunnen houden.

Wanneer is een melding van een evenement voldoende?

De gemeente Vlissingen werkt met zogenaamde '0-evenementen'. Dit zijn evenementen waarvoor een melding volstaat. U bent niet vergunningsplichtig en hoeft geen leges te betalen. Van een 0-evenement is sprake als:

 • Het een feest op eigen terrein of straatfeest in de openlucht betreft;
 • Het een evenement is dat plaatsvindt tussen 9.00-23.00 uur of op een zon- of feestdag (feestdag is gelijk aan zondag) tussen 13.00-23.00 uur;
 • Het geluidsniveau op een afstand van 5 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A);
 • Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, een fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of op een andere manier een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • Het evenement geen extra politiecapaciteit vergt;
 • Er slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximaal 50 m² per object;
 • Er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt;
 • Er een organisator is van 18 jaar of ouder.

Leges

Voor de aanvraag voor een evenement wordt het normale tarief volgens de Legesverordening 2020 van de gemeente Vlissingen gehanteerd.

Aanvraag evenementenvergunning of melding evenement

Op de pagina Evenement organiseren, vergunning of melding kunt u een evenementenvergunning aanvragen of een melding evenement niet-vergunningsplichtig indienen. Lukt dit niet, neem dan contact op met mevrouw F. Paap van de gemeente. Bereikbaar via e-mail fpaap@vlissingen.nl.

Aangepaste procedure

Afhankelijk van het soort aanvraag, doorloopt  u een aangepaste procedure vanwege Corona. Alle evenementen moeten voldoen aan de Noodverordening en het beoordelingskader van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).
De VRZ verstrekte op 2 juli 2020 een tijdelijk toetsingskader voor kleine evenementen (0- en A-evenementen) aan de gemeenten. Dit is vooruitlopend op het toetsingskader, dat naar verwachting rond 7 juli 2020 van de Rijksoverheid aan de VRZ zal worden gedeeld. Dit betekent dat:

 • u de meldingen en aanvragen voor 0- en A-evenementen kunt indienen;
 • er nog geen aanvragen voor B- en C- evenementen kunnen worden ingediend.

Procedure 0- en A-evenementen

De gemeente behandeld uw melding/aanvraag op de normale wijze, zoals aangeven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • Voor een 0-evenement geldt een termijn van 10 dagen voor het evenement;
 • Voor een A-evenement geldt een termijn van 4 weken voor het evenement.

Protocol

Bij de melding/aanvraag moet tevens een protocol ingediend worden. In dit protocol moet het volgende zijn opgenomen.

 • Maatregelen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden. Ook voor zover het gebruik van sanitaire voorzieningen betreft;
 • Het publiek wijzen op de in acht te nemen hygiëne maatregelen die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden geadviseerd;
 • Ervoor zorgen dat de druk op het evenement zo gedoseerd wordt, dat bezoekers voldoende ruimte hebben en krijgen om de 1,5 meter afstand (‘social distancing’) te handhaven;
 • Dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen, daar ook gebruik van maken.

Beoordeling

Uw melding/aanvraag wordt beoordeeld volgens de reguliere voorwaarden en aan de hand van het door u ingediende protocol. Daarnaast kunnen wij alsnog overwegen om een klein evenement niet toe te staan als:

 • Er  meerdere aanvragen zijn in een bepaalde kern voor dezelfde datum en tijdstip. Daarbij kijken we of de 1,5 meter afstand in het gedrang komt;
 • In een kern die zonder evenement al veel bezoekers ontvangt, de 1,5 meter afstand al onder druk komt te staan.  

Procedure B- en C-evenementen

De gemeente behandeld uw aanvraag op de normale wijze, zoals aangeven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • Voor een B-evenement geldt een termijn van 8 weken voor het evenement;
 • Voor een C-evenement geldt een termijn van 14 weken voor het evenement.

Protocol

Bij de aanvraag moet u tevens een protocol bijvoegen, waarin u aangeeft hoe voldaan wordt aan de 1,5 meter afstand en de hygiënerichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Beoordeling

Uw aanvraag bieden wij ter beoordeling aan bij de 'Taakgroep Grote Evenementen' van de Veiligheidsregio Zeeland. Ook vragen wij advies aan politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR Zeeland).

Evenementen- en vergunningenbeleid

Op de pagina Evenementen- en vergunningenbeleid leest u alle informatie over het evenementenbeleid van de gemeente Vlissingen.

Contact

Neemt u voor meer informatie contact op met de gemeente Vlissingen. Eerste aanspreekpunt is mevrouw F. Paap, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 73 32.
Als zij niet bereikbaar is kunt u contact opnemen met:

 • Mevrouw K. van Sabben, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 73;
 • Mevrouw M. Priem, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 24.