Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidies

Wilt uw organisatie bijdragen aan één van de beleidsdoelen van de gemeente Vlissingen? Dan kan uw organisatie hiervoor online subsidie aanvragen.

Aanvragen

Subsidie aanvragen Subsidie vaststellen

Subsidies

Wilt uw organisatie bijdragen aan één van de beleidsdoelen van de gemeente Vlissingen? Dan kan uw organisatie hiervoor online subsidie aanvragen.

Aanvragen

Hoe werkt het? 
In de Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidie Verordening 2018 is vastgesteld, welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en waar een subsidieaanvraag aan moet voldoen. Ook heeft het college subsidieregels vastgesteld om een bepaalde activiteit aan te moedigen. In een subsidieregel worden specifieke subsidiecriteria en voorwaarden opgenomen waaraan de subsidieaanvrager moet voldoen.

Beschikking

U ontvangt een verleningsbeschikking als de gemeente positief besluit op uw subsidieaanvraag. In deze beschikking staan het subsidiebedrag, de subsidievoorwaarden en of u een voorschot op de subsidie krijgt. In deze beschikking leest u ook hoe u het subsidiebedrag moet verantwoorden en wanneer deze verantwoording moet worden ingediend bij de gemeente.
De gemeente controleert aan de hand van de verantwoording of aan de afspraken is voldaan en stelt de subsidie vast. 

Let op: de werkelijke subsidie kan lager zijn dan het maximum bedrag, als blijkt dat uw kosten lager waren of afgesproken prestaties niet gehaald zijn.

Subsidieplafonds en subsidieprogramma 

  • Het bedrag dat beschikbaar is voor subsidie, vindt u terug in de subsidieplafonds (pdf, 132 KB) (Lees voor). Nadat de gemeenteraad aan het eind van het jaar de begroting heeft vastgesteld, stelt het college de subsidieplafonds vast. Dit is het maximale budget wat er tijdens dat jaar beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies. Een aanvraag kan alleen toegekend worden als dit plafond nog niet is bereikt;
  • In het subsidieprogramma (pdf, 192 KB) (Lees voor) staat per beleidsveld welke organisaties subsidie ontvangen en hoeveel het betreffende subsidieplafond is;
  • Het Subsidieoverzicht gemeente Vlissingen 2022 (pdf, 416 KB) (Lees voor) geeft een beeld van de toegekende subsidies voor het jaar 2022, met per organisatie de gemaakte prestatieafspraken.
  • Het Subsidieoverzicht gemeente Vlissingen 2021 (pdf, 1.217 KB) (Lees voor) geeft een beeld van de toegekende subsidies voor het jaar 2021, met per organisatie de gemaakte prestatieafspraken;
  • Het Subsidieoverzicht gemeente Vlissingen 2020 (pdf, 349 KB) (Lees voor) geeft een beeld van de vastgestelde subsidies voor het jaar 2020.

Regelgeving

De volgende regelgeving is van toepassing. Lees de informatie goed door voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat uw subsidieaanvraag om formele redenen niet in behandeling wordt genomen.

De gemeente Vlissingen kent 3 soorten subsidies.

1. Jaarsubsidies.

Dit is een verzamelterm voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt. De jaarsubsidie vervangt de structurele, budget- en waarderingssubsidie die eerder bij de gemeente konden worden aangevraagd.
Een aanvraag voor een jaarsubsidie moet uiterlijk 1 juni (van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie bedoeld is) ingediend worden.

2. Incidentele subsidies.

Deze subsidie wordt in beginsel éénmalig toegekend. Een aanvraag voor een incidentele activiteit moet meestal 12 weken voorafgaand aan de activiteit ingediend worden. Voor sommige éénmalige subsidies kan dat korter van te voren zijn. Er zijn verschillende budgetten voor incidentele subsidies, namelijk voor cultuur, gezondheid, sport en in 2022 voor de herdenking van het Vlissings ontzet in 1572.

3. Investeringssubsidies.

Deze subsidie wordt maximaal één keer per 10 jaar aan dezelfde organisatie toegekend. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aanschaf van materialen voor uw organisatie, waarbij het gebruik daarvan activiteiten ondersteund die binnen het beleid van de gemeente passen.

Om subsidie aan te vragen, kiest u voor

Subsidie aanvragen 

In dit aanvraagformulier krijgt u de vragen - en zo nodig verdere uitleg- die passen bij het soort subsidie.

Nadat de activiteit is geweest, moet u de subsidie verantwoorden.

Om subsidie te verantwoorden, kiest u voor

Subsidie verantwoorden 

Hulp bij het zoeken naar fondsen

Past uw activiteit niet binnen het beleid van de gemeente, dan zijn er nog andere organisaties die subsidie verlenen of co-financieren. Een aantal voorbeelden:

Vergunning

Vraagt u subsidie aan voor de organisatie van een evenement/festiviteit in de openbare ruimte, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Het gaat hier om evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn. Zie evenement organiseren, vergunning of melding (het kan zijn dat deze link met de invoering van djuma verandert) of neem contact op met de gemeente.

Contact over subsidies

  • E-mail: subsidies@vlissingen.nl;
  • Telefoon: 14 0118;
  • Postadres: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Ter attentie van 'Subsidies'.