Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kinderopvang

Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat ouders bijvoorbeeld aan het werk zijn en de kinderen niet naar school gaan.
De kinderopvang in Nederland bestaat uit formele opvang en informele opvang. Voor formele opvang gelden andere kwaliteitseisen dan voor informele opvang. Bovendien kunt u voor formele opvang kinderopvangtoeslag krijgen en voor informele opvang niet.
Voorbeelden van formele kinderopvang zijn: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Bij formele kinderopvang moet worden voldoen aan kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. En dient de locatie geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Peutergroep

In Vlissingen zijn 7 peutergroepen. Alle peutergroepen vallen onder de Stichting Kinderopvang Walcheren (KOW). De peutergroepen voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Doordat peutergroepen onder de Wko vallen, is het voor ouders mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst. Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Voor informatie over de hoogte van de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met Kinderopvang Walcheren.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op de peutergroepen wordt een voorschools programma aangeboden in het kader van VVE. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar. Op een speelse manier wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, motoriek en cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. De speelmaterialen, de voorleesboekjes, de liedjes en de spelletjes zijn erop gericht, dat de peuters zich goed ontwikkelen. Dit ter voorbereiding op een goede start in groep 3 van de basisschool.
Soms is er extra ontwikkelingsstimulering nodig op het gebied van spraak/ taal, rekenen, motoriek en op het sociaal-emotionele vlak. In dat geval wordt met de ouders overlegd. Of uw kind in aanmerking komt voor het volgen van extra dagdelen wordt door de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau bepaald. Vragen over voorschoolse educatie en of uw kind in aanmerking komt voor extra dagdelen? Praat erover met uw arts of verpleegkundige op het consultatiebureau of neem contact op met Kinderopvang Walcheren. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

De voorschool Ravenstein

Naast de peutergroepen is er in de gemeente Vlissingen één voorschool, namelijk de voorschool Ravenstein. De voorschool is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar die in hun ontwikkeling bedreigd worden. De voorschool staat open voor maximaal 14 peuters en is voor ouders gratis.
Er wordt gewerkt met het erkende programma ‘Piramide’, dat tevens in de kleutergroepen wordt gehanteerd. Omdat de voorschool onderdeel is van De Ravenstein, wordt op deze manier een doorgaande lijn gecreëerd van de voorschool naar vroegschool (de kleutergroepen).
De GGD controleert of de voorschool voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen op het gebied van veiligheid en gezondheid van de kinderen, deskundigheid personeel, pedagogisch beleid, inspraak ouders, omgangstaal en afhandeling klachten. De gemeente heeft de ruimte- en inrichtingseisen opgenomen in de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.