Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bezwaarschrift indienen

Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

De gemeente neemt besluiten over onder andere vergunningen, subsidies, voorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet. Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester) kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

Bezwaarschrift indienen

Uw bezwaarschrift dient gericht te zijn aan het gemeentelijk bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad zijn.

 • U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk (per post) indienen: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 • U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de volgende link of per e-mail via gemeente@vlissingen.nl.

Online bezwaarschrift indienen

Termijn voor het indienen van een bezwaarschrift

 • Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt te worden ingediend. Bekendmaking vindt plaats door toezending aan de aanvrager of door publicatie;
 • Als u een bezwaarschrift indient buiten de termijn van 6 weken, kunt u 'niet-ontvankelijk' worden verklaard in uw bezwaren.
  Dit betekent dat er niet inhoudelijk op uw bezwaar wordt ingegaan. Zorg er dus voor dat u uw bezwaarschrift tijdig indient. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Inhoud bezwaarschrift

 • Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar;
 • Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

Behandeling van uw bezwaarschrift

De gemeente Vlissingen heeft ervoor gekozen zich bij de behandeling van bezwaarschriften te laten adviseren door een externe, onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De (plv.) voorzitter en leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij of woonachtig in de gemeente Vlissingen. De commissie bezwaarschriften is op dit moment als volgt samengesteld:

 • De heer mr. R.M.J. Bustraan, voorzitter,
 • De heer mr. W. Boogaard;
 • Mevrouw mr. F.S. Alting-Landa,
 • Mevrouw mr. A.J.A. de Bie.

De commissie bezwaarschriften wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Mondelinge toelichting

Voordat de commissie bezwaarschriften een advies uitbrengt aan het gemeentelijk bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, wordt u in beginsel in de gelegenheid gesteld om uw standpunt mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. U krijgt hierover bericht.
De commissie is niet altijd verplicht om u uit te nodigen voor een hoorzitting. Het hoeft bijvoorbeeld niet als:

 • het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is: dat betekent bijvoorbeeld dat u de termijn voor het indienen van bezwaar hebt overschreden of het besluit u niet raakt;
 • het bezwaar duidelijk ongegrond is: dat wil zeggen dat er op voorhand geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot een andersluidend besluit;
 • u en eventuele andere belanghebbenden hebben aangegeven niet gehoord te willen worden;
 • aan het bezwaar helemaal tegemoet wordt gekomen en eventuele andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

Beslissing op uw bezwaarschrift

 • De gemeente beslist op uw bezwaarschrift aan de hand van het advies van de commissie bezwaarschriften. Dit advies is echter niet bindend. Bij de beslissing op het bezwaarschrift wordt het advies van de commissie bezwaarschriften meegezonden;
 • De gemeente moet in principe binnen 12 weken een beslissing nemen, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Lukt dat niet, dan kan de beslissing worden verdaagd met 6 weken. Hiervan krijgt u in dat geval bericht;
 • Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Meer informatie hierover leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure, neem dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften via telefoonnummer 0118 - 487112 / 0118 - 487583 of stuur een e-mail naar gemeente@vlissingen.nl.

Aanvragen

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U moet uw bezwaarschrift schriftelijk indienen bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.
In een bezwaarschrift moet het volgende duidelijk vermeld staan:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats en handtekening van degene die bezwaar maakt;
 • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
 • Een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;
 • De reden van bezwaar.

Wat is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift?

U moet binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. Bekendmaking vindt plaats door toezending aan de aanvrager of door publicatie in de Blauw Geruite Kiel. Dit is de wekelijkse gemeentelijke pagina in de Vlissingse Bode.
Als u na 6 weken een bezwaarschrift indient, kunt u 'niet-ontvankelijk' worden verklaard. Dit betekent dat de gemeente niet inhoudelijk ingaat op uw bezwaar.

Wordt de uitvoering van het besluit stopgezet als ik een bezwaarschrift indien?

In principe stopt het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet. Wilt u dat het besluit (in ieder geval gedurende de bezwaarprocedure) niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit moet u doen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

Wat kost het om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente?

U hoeft geen kosten te betalen als u bezwaar maakt.

Wat kost het als ik in beroep ga tegen de beslissing van de gemeente?

Het indienen van een beroepschrift is niet gratis. U moet griffierechten betalen.

Wie betaalt de kosten voor getuigen en deskundigen?

U kunt getuigen en deskundigen (bijvoorbeeld een huisarts of architect) inschakelen om de zitting van de commissie voor de bezwaarschriften bij te wonen. Deze kosten betaalt u in principe zelf.
U kunt de gemeente wel formeel vragen om een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt. Dit kunt u het beste doen bij het indienen van uw bezwaarschrift. Als u gelijk krijgt en de beslissing wordt herroepen, dan moet de gemeente een deel van uw kosten vergoeden. In een aantal situaties kunt u de Raad voor Rechtsbijstand vragen om financiële hulp.