Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bezwaarschrift indienen

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit moet gericht zijn aan het gemeentelijk bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan het college van burgemeester en wethouders zijn, de burgemeester of de gemeenteraad.
Als een bezwaarschrift is ingediend, moet de gemeente het besluit volledig heroverwegen. Als het bezwaar geheel of gedeeltelijk 'gegrond wordt geacht' (het is voldoende bewezen dat het zo is), dan volgt een nieuw besluit. Dit vervangt het eerste besluit. U kunt geen bezwaarschrift indienen als:

 • Een besluit nog niet definitief is genomen;
 • Een besluit genomen is naar aanleiding van een bezwaarschrift;
 • Een besluit genomen is waar een openbare voorbereidingsprocedure aan vooraf is gegaan;
 • Administratief beroep of rechtstreeks beroep moet worden ingesteld.

Behandelt de gemeente de bezwaren zelf?

De gemeente Vlissingen kiest ervoor om de behandeling van bezwaarschriften over te dragen aan een externe, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De leden van deze commissie werken niet bij de gemeente Vlissingen. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, die wel in dienst is van de gemeente.

Welke procedure wordt gevolgd nadat een bezwaarschrift is ingediend?

 • U heeft de mogelijkheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Dit is niet verplicht, ook de commissie kan besluiten u niet te horen. Tot 10 dagen voor de hoorzitting kunt u nog stukken indienen. Daarna ligt het hele dossier voor 1 week ter inzage aan iedereen die het wil inzien. Dit is op afspraak mogelijk. Voorafgaand aan de hoorzitting krijgt u het verweerschrift van de gemeente toegestuurd;
 • De hoorzitting die volgt is meestal openbaar. De gemeente wordt vertegenwoordigd door één of meerdere ambtenaren. U kunt uw toelichting ook overlaten aan een advocaat of een andere deskundige, die namens u het verhaal doet. U mag ook getuigen meenemen;
 • Na de hoorzitting geeft de commissie advies aan de gemeente. U krijgt een kopie van dit advies en het verslag van de hoorzitting. De commissie doet geen bindende uitspraken, de gemeente mag afwijken van het advies. Als de gemeente dit doet, moet ze wel duidelijk aangeven waarom ze dit doet.

Hoe lang duurt het voordat de gemeente een nieuwe beslissing over mijn aanvraag neemt?

De gemeente moet binnen 18 weken na de datum waarop u uw bezwaarschrift heeft ingediend, een beslissing nemen. Deze termijn kan zonder uw toestemming 1x verlengd worden met 6 weken.
Is de termijn verstreken en heeft u nog geen beslissing op uw bezwaarschrift ontvangen, dan kunt u de gemeente 'in gebreke' stellen en een dwangsom eisen.

Kan ik beroep aantekenen tegen de beslissing van de gemeente?

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen beroep aantekenen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Aanvragen

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U moet uw bezwaarschrift schriftelijk indienen bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.
In een bezwaarschrift moet het volgende duidelijk vermeld staan:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats en handtekening van degene die bezwaar maakt;
 • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
 • Een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;
 • De reden van bezwaar.

Wat is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift?

U moet binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. Bekendmaking vindt plaats door toezending aan de aanvrager of door publicatie in de Blauw Geruite Kiel. Dit is de wekelijkse gemeentelijke pagina in de Vlissingse Bode.
Als u na 6 weken een bezwaarschrift indient, kunt u 'niet-ontvankelijk' worden verklaard. Dit betekent dat de gemeente niet inhoudelijk ingaat op uw bezwaar.

Wordt de uitvoering van het besluit stopgezet als ik een bezwaarschrift indien?

In principe stopt het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet. Wilt u dat het besluit (in ieder geval gedurende de bezwaarprocedure) niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit moet u doen bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

Wat kost het om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente?

U hoeft geen kosten te betalen als u bezwaar maakt.

Wat kost het als ik in beroep ga tegen de beslissing van de gemeente?

Het indienen van een beroepschrift is niet gratis. U moet griffierechten betalen.

Wie betaalt de kosten voor getuigen en deskundigen?

U kunt getuigen en deskundigen (bijvoorbeeld een huisarts of architect) inschakelen om de zitting van de commissie voor de bezwaarschriften bij te wonen. Deze kosten betaalt u in principe zelf.
U kunt de gemeente wel formeel vragen om een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt. Dit kunt u het beste doen bij het indienen van uw bezwaarschrift. Als u gelijk krijgt en de beslissing wordt herroepen, dan moet de gemeente een deel van uw kosten vergoeden. In een aantal situaties kunt u de Raad voor Rechtsbijstand vragen om financiële hulp.