Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Riolering

De oudste riolering in Vlissingen is al voor 1910 aangelegd. Het is een gemengd rioolstelsel dat in de oude binnenstad ligt. In Vlissingen zijn 2 typen rioolstelsels: het gemengde stelsel en het gescheiden stelsel. De termen geven het al aan, afvalwater en regenwater wordt gemengd of gescheiden ingezameld en getransporteerd. Het grootste gedeelte (80%) van de riolering bestaat uit een gemengd rioolstelsel. Het afvalwater wordt naar de rioolwaterzuiveringinstallatie van waterschap Scheldestromen getransporteerd.

Klimaatverandering en wateroverlast

Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien alle pompen op volle kracht. Waar nodig lopen de riolen over via de overstorten. Soms blijft er water op straat staan. Bijvoorbeeld als het een paar minuten héél hard regent. De weg vangt dan het extra water tijdelijk op. Daarvoor zijn de wegen in principe ook ontworpen. Zo voorkomen ze dat het water de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en niet meer bruikbaar zijn. U kunt de gemeente Vlissingen helpen om problemen met overtollig water op te lossen. Ziet u in de loop van de jaren de problemen groter worden? Of ziet u ergens een stuk straat helemaal onder water staan? Houd dit in de gaten en maak eventueel foto's. Geef het door aan de gemeente zodat zij maatregelen kan nemen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Hoe houdt u uw huis droog?

De zware regenbuien van deze zomer vragen actie van iedereen. Huiseigenaren moeten zorgen voor drempels en goed werkende afvoerleidingen. Minder verharding en het benutten van tuinen en daken voor wateropvang helpen ook.

Drempels

De bouwregelgeving verplicht particuliere eigenaren om hun eigendom in bepaalde mate te beschermen tegen het binnendringen van water. Huizen en winkels moeten drempelvoorzieningen hebben om water tegen te houden. Kelders en laaggelegen garages vragen extra aandacht.

Ontlastput en voorzieningen

Woningen die lozen op een gemengd riool kunnen met een ontlastput overstromingen binnenshuis voorkomen. Bij delen van woningen die lager liggen dan de weg, zoals souterrains en ondergrondse garages, dienen sowieso bijzondere voorzieningen door de eigenaar worden getroffen. Borrelende toiletten en gootstenen duiden vaak op ontluchtingsproblemen in de afvoerleidingen. Ook dan moeten meestal aan het huis maatregelen worden genomen.
Stichting RIONED heeft hierover een filmpje gemaakt. Op de website www.riool.info staat veel informatie hoe u zelf maatregelen kan nemen om overlast te beperken.

Aangesloten

De meeste woningen in Vlissingen zijn op één of andere manier aangesloten op de riolering. Het grootste gedeelte binnen de bebouwde kommen, heeft een directe aansluiting op het hoofdriool. In het buitengebied van Vlissingen zijn 59 woningen via een minipompgemaal en drukriolering aangesloten op het dichtstbijzijnde hoofdriool.

Afkoppelen

Gescheiden stelsels liggen vooral in de nieuwere woonwijken (zoals Lammerenburg, Vrijburg en Rosenburg). Ook worden ze bij alle 'grote' nieuwbouwplannen gerealiseerd (bijvoorbeeld het Spaans Kwartier).
Vlissingen heeft ongeveer 15.000 kolken langs trottoirs en in goten. Hierin wordt het regenwater van wegen en pleinen opgevangen. Voor het overgrote deel wordt het doorgeleid naar de hoofdriolen. Steeds vaker wordt het schone regenwater niet meer naar het riool afgevoerd, maar naar sloten of vijvers. Dit wordt het 'afkoppelen van schoon regenwater' genoemd.

Rioolgemalen

In verschillende wijken van Vlissingen staan 43 grotere, ondergrondse rioolpompgemalen opgesteld. Deze gemalen verpompen het toestromende afvalwater weer naar een hoger gelegen rioolvertakking van een nabij deelstelsel. Deze pompgemalen werken continue en worden bijna allemaal vanuit een centrale post gecontroleerd. Op deze manier kan er snel gereageerd worden op storingen.

Bergingsbassin

De grote pompgemalen van de gemeente en het waterschap, verpompen in extreme situaties niet al het rioolwater dat via het gemeentelijke riool wordt aangevoerd. De maximale hoeveelheid rioolwater dat vanuit ieder pompgemaal naar de zuiveringsinstallatie kan worden verpompt, is nauwkeurig berekend. Om het aantal overstortingen te beperken zijn op 9 van deze verzamelpunten zogenaamde 'bergingsbassins' aangelegd. Dit zijn ondergrondse betonnen bakken die tijdelijk het rioolwater opslaan. Als de regenbuien gepasseerd zijn, lopen deze bassins weer langzaam leeg in het riool.

Overstorten

Bij extreme regenbuien of aanhoudende regenval zijn ook deze 9 bassins te klein, ze overstromen. Het gaat dan om verdund rioolwater. Dit overstortende verdunde rioolwater is geen gevaar voor de volksgezondheid. Dit wordt gecontroleerd door het waterschap.

Wie betaalt dat allemaal?

Iedereen moet rioolbelasting betalen. Net als bij afvalstoffenheffing is het uitgangspunt dat rioolbelasting 100% kostendekkend is. Dit houdt in dat de kosten van beheer, onderhoud en vervanging van de riolering in Vlissingen aan de burgers wordt doorberekend. De gemeenteraad neemt ieder jaar een besluit over de hoogte van dit tarief.

Het rioolstelsel van de gemeente Vlissingen bestaat uit:

  • 250 kilometer rioleringsbuizen;
  • 6.000 inspectieputten;
  • 15.000 straatkolken;
  • 25 overstorten (16 gemengd en 9 bergbezinkvoorzieningen);
  • 8 kilometer rioolpersleiding;
  • 43 rioolgemalen;
  • 7 kilometer drukriolering;
  • 60 pompunits.

De vervangingswaarde bedraagt ongeveer 250 miljoen euro. Zie voor meer informatie de website www.riool.info/home.