Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidie, Jaarsubsidie

Direct aanvragen

Subsidieaanvraag tot vaststelling jaarsubsidie en aanvraag tot verlening jaarsubsidie

De jaarsubsidie vervangt de structurele, budget- en waarderingssubsidie. Jaarsubsidie is een verzamelterm voor subsidie die per kalenderjaar worden verstrekt.
In de algemene subsidieverordening en de subsidieregels leest u, of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het verstrekken van een jaarsubsidie. 
Tip: neem vooraf contact op met één van de gemeentelijke subsidieadviseurs. Bereikbaar via e-mail subsidies@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118. 

Subsidieaanvraag

Naast een volledig ingevuld formulier moet de subsidieaanvraag bestaan uit de volgende onderdelen.

 • Een ondertekende verklaring voor akkoord met subsidievoorwaarden. Deze verklaring vindt u op de pagina Subsidies.
  De subsidieaanvraag en de verklaring zijn ingevuld en ondertekend door de bestuursleden die op grond van statuten hiertoe bevoegd zijn;
   
 • De meest recente statuten.
  Een rechtspersoon die voor het eerst subsidie aanvraagt, overlegt de volgende documenten.
  a. Een exemplaar van de statuten;
  b. Een overzicht van de relaties met andere rechtspersonen;
  c. Een opgaaf van de zittende bestuursleden;
  d. Een uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt welke personen de rechtspersoon kunnen vertegenwoordigen.
   
 • Het activiteitenplan. 
  Een activiteitenplan is een overzicht van de geplande activiteiten, inclusief een nadere omschrijving van die activiteiten en de daarmee nagestreefde doelstellingen. Per activiteit vermeldt het activiteitenplan de daarvoor benodigde personele en materiële middelen;
   
 • Het meest actuele financieel overzicht, met daarin onder meer:
  a. De meest actuele begroting;
  b. De meest actuele balans;
  c. De jaarrekening van afgelopen jaar;
  d. Een overzicht van aanvragen/ontvangsten van andere subsidies bij andere bestuursorganen of fondsen.

  U moet een complete begroting bijvoegen, waarvan de kosten en opbrengsten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd deel uit maken. Vergezeld met een dekkingsplan en de balans. Voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken we naar de stand van reserves op moment van aanvraag, zodat uw exploitatieomvang kan worden bepaald;
   
 • Een inhoudelijk verslag over de gesubsidieerde activiteiten;
   
 • Tot € 10.000,- een verantwoording over de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;
   
 • Tussen € 10.000,- en € 200.000,- het meest actuele financiële jaarverslag. Hierin dient te zijn opgenomen de begroting, een exploitatierekening en de balans;
   
 • Voor subsidiebedragen vanaf € 200.000,- een controleverklaring van de accountant.

Aanvragen

Om op digitale wijze subsidie aan te vragen klikt u op de knop 'Direct aanvragen'. Om de subsidieaanvraag volledig te maken, voegt u bovenstaande documenten samen met het aanvraagformulier als bijlage toe op de laatste pagina van het aanvraagformulier.

Op papier

Doet u uw aanvraag liever op papier? U kunt het subsidieformulier ook downloaden (pdf, 167 KB) (Lees voor).

 • Stuur het aanvraagformulier dan samen met bovenstaande documenten op aan: Gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
 • U kunt het formulier en bijlagen ook inleveren op het stadhuis (Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen) of mailen naar gemeente@vlissingen.nl.

Let op: dit formulier met bijlagen moet uiterlijk 1 juni in het bezit zijn van de gemeente. Aanvragen die later worden ingediend nemen wij niet in behandeling.