Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bezwaar indienen

Bezwaar tegen gemeentelijke besluiten

De gemeente neemt besluiten over onder andere vergunningen, subsidies, voorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet. Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester) kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken.

Bezwaarschrift indienen

Uw bezwaarschrift dient gericht te zijn aan het gemeentelijk bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad zijn. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk (per post) indienen via onderstaand adres:

Gemeente Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onderstaande link of per e-mail via:

gemeente@vlissingen.nl.

Online bezwaarschrift indienen

Termijn voor het indienen van een bezwaarschrift

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt te worden ingediend. Bekendmaking vindt plaats door toezending aan de aanvrager of door publicatie. Als u een bezwaarschrift indient buiten de termijn van zes weken, kunt u niet-ontvankelijk worden verklaard in uw bezwaren. Dit betekent dat er niet inhoudelijk op uw bezwaar wordt ingegaan. Zorg er dus voor dat u uw bezwaarschrift tijdig indient. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Inhoud bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

Behandeling van uw bezwaarschrift

De gemeente Vlissingen heeft ervoor gekozen zich bij de behandeling van bezwaarschriften te laten adviseren door een externe, onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De (plv.) voorzitter en leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij of woonachtig in de gemeente Vlissingen. De commissie bezwaarschriften is op dit moment als volgt samengesteld:

  • De heer mr. R.M.J. Bustraan, voorzitter,
  • Mevrouw mr. J.E. Willeboordse,
  • Mevrouw mr. F.S. Alting-Landa,
  • Mevrouw mr. A.J.A. de Bie.

De commissie bezwaarschriften wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
Voordat de commissie bezwaarschriften een advies uitbrengt aan het gemeentelijk bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, wordt u in beginsel in de gelegenheid gesteld om uw standpunt mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. U krijgt hierover bericht.
De commissie is niet altijd verplicht om u uit te nodigen voor een hoorzitting. Het hoeft bijvoorbeeld niet als:

  • het bezwaar duidelijk niet-ontvankelijk is: dat betekent bijvoorbeeld dat u de termijn voor het indienen van bezwaar hebt overschreden of het besluit u niet raakt;
  • het bezwaar duidelijk ongegrond is: dat wil zeggen dat er op voorhand geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot een andersluidend besluit;
  • u en eventuele andere belanghebbenden hebben aangegeven niet gehoord te willen worden;
  • aan het bezwaar helemaal tegemoet wordt gekomen en eventuele andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

Beslissing op uw bezwaarschrift

De gemeente beslist op uw bezwaarschrift aan de hand van het advies van de commissie bezwaarschriften. Dit advies is echter niet bindend. Bij de beslissing op het bezwaarschrift wordt het advies van de commissie bezwaarschriften meegezonden.
De gemeente moet in principe een beslissing nemen binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Lukt dat niet, dan kan de beslissing worden verdaagd met zes weken. Hiervan krijgt u in dat geval bericht.
Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Meer informatie hierover leest u in de beslissing op uw bezwaarschrift.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure, neem dan contact op met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften via telefoonnummer 0118 - 487112 / 0118 - 487583 of stuur een e-mail naar gemeente@vlissingen.nl.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2020 Download Lees voor