Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Besluit van de directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 18 april 2016, houdende de verlening van ondermandaat inzake de uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016 (Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
maandag 25 april 2016

Besluit van de directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 18 april 2016, houdende de verlening van ondermandaat inzake de uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016 (Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland inzake uitvoering VTH-taken Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016)

 

 

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland,

Gelet op

 • -

  het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, met name artikel 10:9;

 • -

  artikel 1 van het Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-Taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016;

 • -

  de in bovengenoemd doormandaatbesluit opgenomen toestemming voor de directeur tot het verlenen van ondermandaat met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden, tenzij dat ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst is uitgesloten.

Besluit

vast te stellen:

het Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland inzake uitvoering VTH-taken Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016

Artikel 1 Mandaatbesluit

Op dit besluit is van toepassing het bepaalde in het Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016, inclusief de daaraan gehechte bijlage.

Artikel 2 Ondermandaat

 • 1.

  Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, dan wel bij afwezigheid cq ontstentenis zijn plaatsvervanger conform het Plaatsvervangingsprotocol directeur RUD Zeeland 2014, wordt in ondermandaat de bevoegdheden opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit, voor zover de uitvoering binnen de werkzaamheden van zijn taakveld valt.

 • 1.

  Het ondermandaat voor een eenvoudige handelingen, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, wordt tevens opgedragen aan door de directeur via een door hem vastgestelde instructie aan te wijzen specialisten A.

Artikel 3 Kaders ondermandaat

De uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met in achtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zijn, als bedoeld in artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het blad gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland.

 • 2.

  De ondermandaten inzake de uitvoering van VTH-taken Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven zoals opgenomen in het Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2014 worden ingetrokken. Voor het overige blijft het Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2014 ongewijzigd in stand.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland inzake uitvoering VTH-taken Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016

Aldus vastgesteld op 18 april 2016

Directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

Ing. A. van Leeuwen MPA

Bijlage

MANDAATLIJST ondermandaat BRZO/RIE-4 directeur RUD Zeeland 2016

Algemeen

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

FUNCTIONARIS

A01

Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Omvat: Advisering Proceshandelingen in bestuursrechtelijke procedures zoals het voeren van verweer in opdracht van het college.

Afdelingshoofden Vergunningverlening en Toezicht/handhaving

A02

Besluiten op grond van:

a.art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en afdoen herhaalde aanvraag);

a.afdeling 4.1.3 Awb (opschorten beslistermijn);

b.art. 4:15, 4:17 en 4:18 Awb (besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen);

c.titel 4.4 Awb (bestuursrechtelijke geldschulden) m.u.v. afdeling 4.4.4 Awb (aanmaning en invordering bij dwangbevel);

d.art. 8:51a, 8:51b, 8:51c, 8:80a en 8:80b Awb (bestuurlijke lus en tussenuitspraak).

 

Afdelingshoofden Vergunningverlening en Toezicht/handhaving

A03

De voorbereiding van besluiten met gebruikmaking van Afdeling 3.4 Awb, Afdeling 3.6 Awb en Titel 4.1 Awb

 

Afdelingshoofden Vergunningverlening en Toezicht/handhaving

plus de door de directeur aangewezen specialisten A.

A04

Behandelen van correspondentie van uitsluitend uitvoerende en/of informatieve aard betrekking hebbende op de gemandateerde bevoegdheden.

 

Afdelingshoofden Staf, Vergunningverlening en Toezicht/handhaving

plus de door de directeur aangewezen specialisten A.

A05

Machtiging om Gedeputeerde Staten door medewerkers of externe adviseurs te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures in bezwaar en beroep.

 

Afdelingshoofden Vergunningverlening en Toezicht/handhaving

A06

Het vragen van advies op basis van de Wet Bibob en het maken van afspraken naar aanleiding van het uitgebrachte advies (art. 9).

 

Afdelingshoofd Vergunningverlening

A07

Besluiten op een verzoek om (milieu)informatie op grond van de Wob.

Omvat ook het afhandelen van WOB besluiten gericht aan het college.

Afdelingshoofden Staf, vergunningverlening en Toezicht/handhaving

Vergunningen

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

FUNCTIONARIS

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

V01

Besluiten inzake vergunningverlening bij of krachtens de Wabo,

Besluiten inzake het stellen van nadere voorwaarden na een gebruiksmelding brandveilig gebruik op grond van het Bouwbesluit.

Besluiten inzake het stellen van nadere voorwaarden na een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit.

Besluiten inzake het toestaan van een gelijkwaardige oplossing op grond van het Bouwbesluit.

Betreft:

-Procedurestappen

-Ontwerpbesluit

-Besluit

Geldt niet voor besluiten op grond van:

-art. 3.1 Bor of indien anderszins sprake is van een provinciaal ruimtelijke belang

-art. 3 Wet Bibob

Afdelingshoofd Vergunningen plus de door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

V02

Uitbrengen advies met het oog op de samenhang tussen de omgevingsvergunning en de vergunning o.g.v. de Waterwet (art. 6.27).

 

Afdelingshoofd Vergunningen

V03

Het nemen van besluiten over, op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

 

Afdelingshoofd Vergunningen

 

Wet milieubeheer

 

 

V04

Besluiten op grond van Hoofdstuk 8, 10, 13, 14, 16 en 19 Wet milieubeheer.

Betreft:

-procedurestappen

-ontwerpbesluit of conceptbesluit

-besluit

-uitbrengen van advies

Afdelingshoofd Vergunningen plus de door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

V05

Besluiten in het kader van de Milieu-effectrapportage (Hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer).

Betreft:

-procedurestappen

-advies reikwijdte en detailniveau MER

-besluit MER-beoordeling

-aanvaardbaarheidsverklaring (op grond van overgangsregels)

Afdelingshoofd Vergunningen plus de door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

V06

Besluiten inzake maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

 

Afdelingshoofd Vergunningen

 

Beslui t Risico's Zware Ongevallen 2015

 

 

V07

Besluiten op grond van BRZO:

Betreft:

-procedurestappen

-ontwerpbesluit/conceptbesluit

-besluit

Afdelingshoofd Vergunningen plus de door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend het onderdeel ‘Procedurestappen’

Handhaving

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

FUNCTIONARIS

H01

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten juncto 5.2 van deze wet

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H02

Het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

a.een bezoekbevestigingsbrief

b.een voorwaarschuwingsbrief / formele waarschuwing

c.een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom (hoorbrief)

d.vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (art. 5.16 Awb)

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving plus de door de directeur aangewezen specialisten A voor uitsluitend onderdeel a.

H03

Besluiten tot het vaststellen van ontwerpgedoogbeschikkingen en definitieve gedoogbeschikkingen

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H04

Het naar aanleiding van de kenbaar gemaakte zienswijze afzien van bestuurlijk optreden

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H05

Besluiten op grond van Titel 5.3 en Titel 5.4, Awb, (herstelsancties en bestuurlijke boete) met uitzondering van:

a.het invorderen van dwangsommen;

b.het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang

Omvat tevens besluiten en (feitelijke) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten.

NB. De besluiten die in dit mandaat expliciet zijn uitgezonderd, vallen onder H07.

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H06

Het nemen van besluiten op grond van artikel 5:27 Awb welke zijn benodigd ten behoeve van de toepassing van bestuursdwang

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H07

Besluit tot het opleggen van een spoedeisende last onder

bestuursdwang conform art. 5.31, Awb juncto 5.17, Wabo dan wel

de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging

daartoe

 

Geen ondermandaat mogelijk.

H08

Besluit tot:

a.starten van verhaalsprocedure voor kosten bestuursdwang (inclusief conservatoir beslag) of het afzien van kostenverhaal;

b.vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang (art. 5:25, lid 6 Awb);

c.invordering dwangsom, restitutie van te veel betaalde dwangsombedragen, vermindering of het afzien van invordering van de dwangsom;

d.het treffen van een betalingsregeling in het kader van de onder a. genoemde verhaalsprocedure, of in het kader van de inning van verbeurde dwangsommen

e.beslaglegging in het kader van executie van een dwangbevel, met betrekking tot een dwangsombesluit

f.inroepen retentierecht

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H09

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/handhavend op te treden

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H11

Het beoordelen van milieuverslagen, overeenkomstig de bij of krachtens titel 12.3 Wm gestelde regels

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H12

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 Wm inzake maatregelen bij ongewoon voorval

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

H13

Het indienen van een aanvraag op grond van het Besluit

buitengewoon opsporingsambtenaar

 

Afdelingshoofd Toezicht/Handhaving

Bijlage A Lijst van afkortingen

 • Art.: artikel

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • Bibob: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • Bor: Besluit omgevingsrecht

 • Brzo: Besluit risico's zware ongevallen 1999

 • IPPC-richtlijn: Europese Richtlijn (2008/1/EG).

 • MER: Milieu Effect Rapportage

 • RIE: Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU)

 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Wm: Wet milieubeheer