Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit Gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
woensdag 9 maart 2016

Verkeersbesluit Gemeente Vlissingen

burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij op 9 maart 2016 het volgende verkeersbesluit hebben genomen.

 

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- in te stemmen met het verzoek voor het plaatsen van een bushalte bij wijze van proef aan de Hercules Segherslaan.

- over te gaan tot het plaatsen bij wijze van proef over een periode van zes maanden van een bushalte aan de Hercules Segherslaan, ter hoogte van het kruispunt met de Rubenslaan door plaatsing van het bord L03 van bijlage 1 van het RVV1990;

- na een periode van zes maanden de plaatsing van de bushalte aan een evaluatie te onderwerpen waarna bekeken wordt of de plaatsing al dan niet als definitief kan worden beschouwd.

 

Het besluit treed in werking op het moment van publicatie in de Staatscourant.

 

Inzage

Het verkeersbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 maart 2016 tot en met 20 april 2016 ter inzage in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen. De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit (zonder de onderliggende stukken) is ook in te zien via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen te worden ingediend. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. 

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 Awb een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: Voorzieningenrechter, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Dit recht bedraagt € 165,- voor natuurlijke personen (individuele personen) en € 310,- voor niet-natuurlijke personen (zoals verenigingen).

 

 

Vlissingen, 9 maart 2016

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de burgemeester, A.M. Demmers - Van der Geest

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet