Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2015

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
maandag 4 januari 2016Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en het besluit van de raad van 01-07-1999, nr. 0-2, waarbij de bevoegdheid gebouwen aan te wijzen tot gemeentehuis, waar (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand hun ambtsbezigheden verrichten werd, gedelegeerd;

 

besluiten vast te stellen:

 

Het Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2015, houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand en de daarvoor aangewezen locaties alwaar de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden verricht en de aanwijzing van gebouwen als gemeentehuis.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Het reglement verstaat onder:

 

 • 1.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb 1993, 555);

 • 2.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, nr 160) als gewijzigd bij Besluit van 19 december 1994, Stb 1994, nr 900);

 • 3.

  het reglement: het Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2015;

 • 4.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Vlissingen of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (artikel 16, eerste tot en met derde lid van het Burgerlijk Wetboek);

 • 5.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Vlissingen of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 1:16 eerste tot en met derde lid van het burgerlijk wetboek);

 • 6.

  gemeentehuis (huis der gemeente): alle gebouwen die bij raadsbesluit of bij besluit van het college als zodanig zijn aangewezen met de daarbij behorende beperkingen qua dienstverlening;

 

g. Het bureau van de burgerlijke stand: Het kantoor of de kantoren

waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt;

 

h. Het college: Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen;

 

i De manager: de manager Publiekszaken;

 

j. De operationeel leidinggevende: De operationeel leidinggevende van de cluster

Publiekszaken.

 

 

 

 

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: ambtenaren in dienst van de gemeente Vlissingen, werkzaam bij de afdeling Publiekszaken.

 

 • 1.

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

 

 • 1.

  De manager of diens plaatsvervanger kan namens het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor één dag benoemen.

 

 

 

 

Artikel 3. Benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 

 • 1.

  Tot ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd de ambtenaar die in vaste dienst is van de gemeente Vlissingen en zijn werkzaamheden uitoefent bij de afdeling Publiekszaken, voor die periode die gelijk is aan de periode dat de betrokken ambtenaar in dienst is van de gemeente Vlissingen.

 

 • 1.

  Voor de benoeming tot buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand wordt onderscheid gemaakt tussen:

- bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

- onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

- éénmalig onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd voor het verrichten van een éénmalige huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie op aanvraag van het bruidspaar.

 

 • 1.

  Tot bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd: personen die op vraag van de klant huwelijken voltrekken, partnerschappen registreren of omzetting verrichten van huwelijken in geregistreerde partnerschappen of van geregistreerde partnerschappen in huwelijken. Voorts kunnen zij worden belast met de taken vermeld in artikel 5 van dit reglement.

 

4 De bezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar, met telkenmale stilzwijgende verlenging van een jaar, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

Herbenoeming kan slechts plaatsvinden, indien de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in het voorafgaande jaar huwelijken heeft voltrokken dan wel partnerschappen heeft geregistreerd overeenkomstig de eisen, zoals gesteld in dit reglement en de instructies en werkafspraken, van de manager.

Voor hen die reeds voor onbepaalde tijd waren benoemd als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand blijft de onbepaalde tijd ook gehandhaafd na vaststelling en inwerkingtreding van dit reglement.

 

5. Tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn tevens benoembaar:

 • 1.

  de burgemeester;

 • 2.

  een wethouder;

 • 3.

  een lid van de gemeenteraad van Vlissingen;

 • 4.

  overigen.

 

De benoeming van de burgemeester geschiedt voor de periode dat hij zijn functie uitoefent;

De benoeming van een wethouder geschiedt voor de periode dat hij deze functie uitoefent;

De benoeming van een lid van de gemeenteraad van Vlissingen geschiedt voor de periode dat hij het raadlidmaatschap vervult; deze benoeming loopt van rechtswege af.

De overige onbezoldigde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden steeds benoemd voor een termijn vermeld in het benoemingsbesluit.

 

 • 1.

  De ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, die zijn benoemd op grond van het reglement op de burgerlijke stand van de gemeente Vlissingen van 31 oktober 2007, worden geacht te zijn benoemd op grond van het bepaalde in dit reglement en wel voor de periode, zoals die uit het benoemingsbesluit blijkt.

 

  Artikel 4. Schorsing en ontslag

 

 • 1.

  Schorsing of ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand geschiedt door het college, op gemotiveerde voordracht van de manager.

 • 2.

  Schorsing of ontslag van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand geschiedt door het college, op gemotiveerde voordracht van de manager.

 • 3.

  De manager houdt een overzicht bij van de personen die tot ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn benoemd, van de datum waarop zij zijn benoemd en de datum van beëdiging, alsmede van schorsingen en ontslagen. Hij vermeldt tevens de datum waarop de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand ophouden als zodanig te functioneren wegens het niet meer voldoen aan de voorwaarden van benoeming.

 

 

Artikel 5. Taken van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand werkzaam bij de afdeling Publiekszaken wordt belast met het verrichten van alle taken die de wet aan hem opdraagt.

 

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden belast met de door de wet aan hen opgedragen taken t.w.: het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap, het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 

 

Artikel 6. Verplichtingen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 • 1.

  De ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, dienen de instructies en werkafspraken op te volgen welke door de manager worden uitgevaardigd. De instructies zijn als bijlage bij dit reglement toegevoegd.

 

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand mag niet aan derden inzage geven of doen geven, dan wel mededelingen doen, van gegevens blijkende uit de hem ter hand gestelde stukken. Op hem berust de plicht van geheimhouding van alles wat hem uit hoofde van de functie bekend is of wordt.

 

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die wegens ziekte of om andere redenen niet in staat is de aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten, geeft hiervan terstond kennis aan de manager.

 

 

 

Artikel 7. Leiding van het bureau burgerlijke stand

 

 • 1.

  De manager is belast met de algemene en dagelijkse leiding van alle zaken de burgerlijke stand betreffende.

 

 • 1.

  Bij afwezigheid wordt de manager vervangen door de operationeel leidinggevende van de cluster Publiekszaken.

 

 • 1.

  Aan de in het eerste lid genoemde ambtenaar worden tevens opgedragen:

 • 1.

  De zorg voor het in behoorlijke staat onderhouden en beheren van de registers van de burgerlijke stand en de losbladige akten van de burgerlijke stand, alsmede het overige archief van de burgerlijke stand.

 • 2.

  De verdeling van de werkzaamheden onder de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, alsmede van het personeel van bijstand.

 • 3.

  Het ontvangen en beheren van de rechten, bedoeld in de Wet rechten burgerlijke stand of enige andere wettelijke bepaling en het doen storten van de ontvangen rechten in de gemeentekas.

 • 4.

  Het doen van voorstellen ten aanzien van te treffen voorzieningen ten behoeve van de taakuitoefening door de ambtenaar van de burgerlijke stand en al wat verder de taak van de ambtenaar van de burgerlijke stand betreft.

 • 5.

  Het doen van voordrachten aan het college tot benoeming van ambtenaren van de burgerlijke stand;

 • 6.

  Het benoemen van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor zover daarvoor mandaat is verleend;

 • 7.

  Het doen van voorstellen aan het college in verband met het verkrijgen van personeel om de ambtenaren van de burgerlijke stand bij te staan, alsmede materiële voorzieningen welke voor een behoorlijke uitoefening van de taak van de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand vereist zijn;

 • 8.

  Het op schrift stellen van een instructie en werkafspraken t.b.v. de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand;

 • 9.

  Het opleiden en coachen van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand;

 • 10.

  Het houden van toezicht op een correcte taakuitoefening door de ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

Artikel 8. Locaties

 

 • 1.

  Onverminderd hetgeen daarover in de wet is bepaald, verrichten de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand hun werkzaamheden in een gemeentehuis.

 

 • 1.

  Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis geschiedt door het college. Het besluit wordt aan de raad bekend gemaakt.

 

 • 1.

  Op het gemeentehuis waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt kunnen alle werkzaamheden de burgerlijke stand betreffende worden verricht.

 

 • 1.

  Op de overige aangewezen gemeentehuizen kunnen slechts huwelijken worden gesloten, partnerschappen worden geregistreerd of omzettingen geschieden.

 

 

Artikel 9. Voorwaarden voor aanwijzing van een vaste locatie tot gemeentehuis waar trouwerijen plaatsvinden

 

 • 1.

  De “Beleidsregel trouwen op locatie Vlissingen 2015” (vastgesteld d.d. 15 september 2015 in werking 22 september 2015) is van toepassing op trouwlocaties;

 

 • 1.

  De wijze van gebruik tijdens de trouwerij wordt bepaald door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

 • 1.

  De eigenaar/beheerder van een als gemeentehuis aangewezen locatie dient de locatie naar behoren in te richten.

Hieronder wordt tenminste verstaan:

 • 1.

  de aanwezigheid van een tafel en voldoende stoelen;

 • 2.

  een voldoende verlichting van de ruimte;

 • 3.

  een geschikte ruimte waar de ambtenaar van de burgerlijke stand of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zich even kan terugtrekken en waardevolle materialen kan opbergen;

 • 4.

  toiletvoorzieningen;

 • 5.

  brandveiligheidsvoorzieningen.

 

 

 • 1.

  Aanwijzing tot trouwlocatie leidt niet tot enige verantwoordelijkheid van de gemeente voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie, noch tot het verstrekken van enige vergoeding bij beschadiging van goederen die zich op of in een locatie bevinden.

 

 • 1.

  De ontvangst en begeleiding op het daartoe aangewezen gemeentehuis geschiedt door een aangewezen gastvrouw of gastheer.

 

 

 • 1.

  Dieren worden niet toegelaten in de trouwzalen, tenzij uit medische noodzaak.

 

 • 1.

  Het niet voldoen aan de bepalingen van dit artikel kan een reden zijn om de trouwerij niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

 

 • 1.

  Jaarlijks vindt een geschiktheid controle plaats van de trouwlocaties door de operationeel leidinggevende.

 

 

Artikel 10. Openstelling

 

 • 1.

  Door of namens het college worden de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand voor het publiek vastgesteld en vermeld op de bij dit reglement behorende bijlage.

 

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan worden gesloten indien de vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet.

 

 • 1.

  Op door het college aan te wijzen bijzondere dagen, is het bureau van de burgerlijke stand slechts beperkt opengesteld voor het publiek. De manager is bevoegd uitsluitend hiervoor openingstijden vast te stellen.

 

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, dan wel bij calamiteiten of rampen, door de manager worden geopend op andere dagen en tijdstippen dan vermeld in de in bijlage 2 genoemde openingstijden. De belanghebbende dient aan te tonen dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 

 

 

Artikel 11. Vormen van huwelijksvoltrekkingen, registratie partnerschappen of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 

 

 • 1.

  De volgende vormen voor een huwelijksvoltrekking/geregistreerd partnerschap worden onderscheiden:

 

 • 1.

  kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk ( 2x per week, een kamer in het stadhuis);

 • 2.

  kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk ( afhankelijk van inkomen/inwonerschap, Michiel de Ruyterzaal);

 • 3.

  huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk, zonder ceremonie (regulier, De Boeg);

 • 4.

  huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk, met ceremonie (regulier);

 

2.  De randvoorwaarden voor deze voltrekkingen/registraties zijn:

 

 

 • 1.

  Kosteloze huwelijken/partnerschapregistraties/omzettingen geregistreerd partnerschappen kunnen maximaal tweemaal per week plaatsvinden in een kamer van het stadhuis, door een ambtenaar van de burgerlijke stand te bepalen op de dag van de voltrekking huwelijk/registratie/-omzetting partnerschap op woensdag 08:30 en 08:45 uur en zijn uitsluitend toegankelijk voor bruidspaar, getuigen en trouwambtenaar. De duur van genoemde voltrekkingen is 5 minuten, waarbij geen toespraak wordt gehouden.

 • 2.

  Het paar dat een huwelijk of geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in huwelijk wil aangaan, waarvan minimaal één persoon ingeschreven is in de basisregistratie personen Vlissingen en dat een gezamenlijk inkomen heeft van maximaal 110% van de geldende gehuwdennorm, conform de Wet werk en bijstand, wordt eenmaal per week de mogelijkheid geboden om gratis te trouwen/een geregistreerd partnerschap aan te gaan/een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk in de Michiel de Ruyterzaal, maximaal toegankelijk voor 55 personen, van maandag tot en met vrijdag, op basis van de reeds vastgestelde openingstijden in het Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2007, met daarbij een toespraak van de trouwambtenaar, waarbij de plechtigheid maximaal 30 minuten duurt.

 • 3.

  Op basis van de reeds vastgestelde openingstijden in het reglement burgerlijke stand wordt van maandag tot en met vrijdag de mogelijkheid  geboden in De Boeg, voor de duur van maximaal 10 minuten voor voltrekkingen huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. De ruimte is maximaal toegankelijk voor 10 personen en er wordt geen toespraak gehouden. Tevens is er geen keuze in de trouwambtenaar.

 • 4.

  Ingeval een kosteloos huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting geregistreerd partnerschap naar een huwelijk plaatsvindt in de Michiel de Ruyterzaal kan maximaal 1 kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap/omzetting geregistreerd partnerschap naar een huwelijk in die week plaatsvinden in een door de ambtenaar burgerlijke stand aan te wijzen kamer in het stadhuis.

 • 5.

  Een huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk met ceremonie wordt in het gemeentehuis of in een als zodanig aangewezen locatie voltrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 12. Slotbepalingen

 

 • 1.

  Dit reglement wordt ter hand gesteld aan alle te benoemen ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand; aan de eigenaren/beheerders van aan te wijzen gemeentehuizen.

 

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2015”.

 

 • 1.

  Dit reglement met bijlagen en toelichting treedt in werking op datum collegebesluit 2015, onder gelijktijdige intrekking van het op 31 oktober 2007, vastgestelde Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2007.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Vlissingen op d.d. 22 december 2015

 

 

 

A.M. Demmers-van der Geest , burgemeester,

 

 

 

 

 

 

 

 

mr. drs. ing. M. van Vliet , secretaris,

 

 

 

Toelichting bij het Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2015

 

Door wijziging van wet- en regelgeving, voortschrijdend inzicht en wijziging van beleid, alsmede door wijziging van gegevens vermeld in de bijlagen bij dit reglement, dient het “Reglement burgerlijke stand Vlissingen 2007” te worden herzien en aangepast. Het reglement wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 

De wet draagt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een aantal taken op. De ambtenaar van de burgerlijke stand is in de uitvoering van zijn taken zelfstandig en staat als zodanig niet in een hiërarchische verhouding, noch tot college, noch tot het gemeentebestuur. Door het afleggen van zijn ambtseed heeft hij zich persoonlijk verbonden tot vervulling van de hem door de wet opgedragen verplichtingen. Het aan de ambtenaar van de burgerlijke stand opleggen van bepalingen of van verplichtingen, niet overeenkomstig wettelijke bepalingen, kan worden bestraft met een maximum gevangenisstraf van twee jaar of een geldboete van de vierde categorie (365 Sr). Via een werkverdeling en de aanwijzing van de manager wordt voorkomen dat de ene ambtenaar van de burgerlijke stand tot een andere beslissing komt dan een andere ambtenaar van de burgerlijke stand en wordt de uniformiteit bewaakt. De manager wordt belast met de leiding van de dienst en draagt voor de uitvoering van de werkzaamheden de verantwoordelijkheid. Hij bewaakt voorts een goede dienstverlening aan klanten van de dienst.

 

De benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand of een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is door het Burgerlijk Wetboek opgedragen aan  het college. Tot ambtenaar van de burgerlijke stand kan slechts een gemeenteambtenaar worden benoemd. In het reglement is vastgelegd dat slechts die gemeenteambtenaren tot ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd, die in dienst zijn van de gemeente Vlissingen en werkzaam bij de afdeling Publiekszaken. Zij worden belast met alle werkzaamheden de burgerlijke stand betreffende. De benoeming van ambtenaren van de burgerlijke stand geschiedt door het college.

 

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen slechts worden belast met enkele werkzaamheden de burgerlijke stand betreffende zoals: het voltrekken van huwelijken, het registeren van partnerschappen en het omzetten daarvan. Daarnaast mogen zij een aantal eden in ontvangst nemen die betrekking hebben op de daarna volgende rechtshandeling. Hoewel de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk, het geregistreerd partnerschap

of de omzetting daarvan juridisch tot stand laat komen, is zijn taak meer een afgeleide en toegespitst op het op maat leveren van een voor het bruidspaar persoonlijke toespraak.

 

Schorsing en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand geschiedt door het college. Reden voor het aanwijzen van het college is de overweging, dat er een mogelijkheid bestaat dat bij schorsing of niet eervol ontslag, de gemeente in een rechtsgeding verwikkeld kan worden.

 

Begripsomschrijvingen:

 

Abs - ambtenaar van de burgerlijke stand

Babs - buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 

In Vlissingen wordt met ingang van oktober 2004 gebruik gemaakt van maximaal 7 externe (en daarnaast 3 interne) buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Het aantal is gemaximeerd aangezien de wens bestaat dat jaarlijks een minimaal aantal huwelijken/partnerregistraties wordt  uitgevoerd om zicht te kunnen houden op de kwaliteit van het geleverde product ‘huwelijken/partnerregistraties’.

De Babsen houden zich bezig met het product huwelijk en geregistreerd partnerschap. De klanten kunnen een keuze maken via internet en tijdens de voorbereidende gesprekken. Het aantal te leveren huwelijken door een Babs wordt primair gebaseerd op de klantvraag. Door de keuzemogelijkheid te hanteren dat “geen voorkeur” wordt uitgesproken ontstaat de gelegenheid om de huwelijken en partnerregistraties zodanig te verdelen dat in principe iedere Babs periodiek een huwelijk voltrekt of een partnerschap registreert.

De Babs krijgt daarvoor een vergoeding. De vergoeding die de Babs ontvangt om als waarnemer aanwezig te zijn bij een zogenaamd sponsorhuwelijk (met éénmalige Babs is lager dan voor een regulier huwelijk. In de bijlagen is de instructie voor de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand opgenomen.

 

Andere tot Babs benoemde personen, zoals de burgemeester, een wethouder, een raadslid en overige, waaronder de persoon die voor een eenmalige gebeurtenis een trouwerij verzorgen, ontvangen daarvoor geen vergoeding.

 

Een aangevraagd éénmalige Babs sponsorhuwelijk, die schriftelijk moet zijn voorgedragen door het paar, ontvangt hiervoor geen vergoeding. Kosten worden in rekening gebracht voor de administratieve afwikkeling en het fysiek aanwezig zijn van de officieel door de gemeente aangewezen (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand, die de geldigheid en correctheid van de handelingen controleert en formeel optreedt namens de gemeente. De feitelijke handelingen worden verricht door de éénmalige buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen optreden als getuigen van een bruidspaar, om de rechtsgeldigheid te waarborgen als en zodra er een getuige ontbreekt . Medewerkers Publiekszaken worden dan direct ingezet. Het kan ook een direct verzoek van een bruidspaar zijn, die twee getuigen nodig heeft en deze heeft aangevraagd bij de gemeente. De afdeling Publiekszaken levert dan de getuigen. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij het bruidspaar. De getuigen ontvangen géén vergoeding.

 

De beheersbaarheid en ook de kwaliteit van de ceremonie dienen nauwlettend in de gaten te worden gehouden. Personen die zijn benoemd doch na verloop van tijd niet meer beschikbaar zijn voor de te verrichten werkzaamheden of niet geschikt blijken te zijn voor de uitoefening van deze openbare functie, worden niet herbenoemd. (Dan wel worden zij, in die gevallen waar daartoe naar het oordeel van het college aanleiding is, tussentijds geschorst en/of ontslagen.)

Het tijdvak van benoeming voor buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand is daarom gesteld op 4 jaar, met stilzwijgende verlenging van één jaar. Elk jaar worden besluiten genomen m.b.t. herbenoeming. Voor de burgemeester, een wethouder en een lid van de raad is de benoemingsperiode gelijk aan die van de termijn van burgemeesterschap, wethouderschap of het ononderbroken raadslidmaatschap. Daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd dat personen worden benoemd voor een éénmalige gebeurtenis. In het laatste geval moet voor de werkzaamheden die de voorbereiding, benoeming, begeleiding, beëdiging of registratie bij de rechtbank en administratie met zich meebrengen, leges worden betaald.

 

Bij ziekte of plotselinge afwezigheid waardoor, een Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand de hem opgedragen taak niet kan verrichten, wordt door de Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand terstond melding gedaan aan de manager. Deze treft een regeling ter voorziening van afwezigheid.

 

In het reglement, artikel 3 lid 4 en 6 is een overgangsartikel opgenomen t.a.v. de benoemingstermijn van ambtenaren van de burgerlijke stand. Op grond van eerdere verordeningen en reglementen zijn bepaalde ambtenaren benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor een tijdvak dat gelijk is aan het dienstverband van de desbetreffende personen met de gemeente Vlissingen.

In latere reglementen is in het kader van beheersbaarheid gekozen voor een benoemingsperiode gelijk aan het dienstverband van de desbetreffende ambtenaar bij de afdeling Publiekszaken. De bestaande rechten kunnen niet worden aangetast, anders dan met wilsovereenstemming. en zijn verzekerd gesteld door de opgenomen overgangsbepaling. Een overzicht van benoemde ambtenaren van de burgerlijke stand en benoemde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand met daarbij de datum van benoeming en de benoemingsperiode en datum van beëdiging zijn in de bijlagen opgenomen.

 

De manager is belast met de leiding en organisatie van de afdeling. Hij/zij houdt onder meer een lijst bij met namen, benoemingsdatum en beëdigingdatum, alsmede het tijdvak c.q. de periode waarvoor de diverse (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand zijn benoemd. Door actualisering wordt bijgehouden welke personen nog steeds de bevoegdheid bezitten om op te treden als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en welke die bevoegdheid hebben verloren.

 

De wet bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden verricht in het gemeentehuis. De registers van de burgerlijke stand en de onder de ambtenaar van de burgerlijke stand berustende bescheiden worden overeenkomstig

de wettelijke bepalingen zorgvuldig in een afgesloten, tegen brand beschermde ruimte in het gemeentehuis bewaard, totdat zij worden overgebracht naar een gemeentelijke archiefbewaarplaats. Uitsluitend wanneer er sprake is van gewichtige redenen mag de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden buiten het gemeentehuis verrichten.

Als gemeentehuis wordt in de literatuur gezien het gebouw waar het bestuur zetelt. Dit sluit aan bij een arrest van de Hoge Raad van 19 april 1853. Van Dale geeft de volgende verklaring voor het begrip gemeentehuis: “het gebouw waarin het gemeentebestuur gevestigd is”. Andere gebouwen dienen dan ook expliciet als gemeentehuis te worden aangewezen. In de bijlage nr 1 wordt in een overzicht nader vastgelegd welke locaties in Vlissingen zijn aangewezen als gemeentehuis en welke werkzaamheden op die aangewezen locaties mogen worden verricht.

 

 

Een huwelijk/registratie partnerschap is een hoogtepunt in het leven van een mens. Het vereist een bepaald decorum. In het reglement is een minimum aan randvoorwaarden gesteld, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting van, de begeleiding en de brandveiligheid van trouwlocaties.

Van groot belang is dat ook steeds rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van gebouwen voor in- en mindervaliden. Dit is echter niet altijd mogelijk. Met name in oude historische gebouwen ontbreekt vaak een aantal voorzieningen, zoals een hellingbaan of een lift. De in de bijlagen opgenomen lijst met aangewezen trouwlocaties betreft een tijdsopname.

 

Het bureau van de burgerlijke stand dient met een maximale tussenpauze van twee werkdagen geopend te zijn. Het college bepaalt daarvoor de openingstijden. Voor de zaterdag en de zondag en algemeen erkende feestdagen en andere door het college aan te wijzen dagen wordt een afzonderlijke regeling getroffen met beperkte openstelling. De manager is bevoegd uitsluitend hiervoor openingstijden vast te stellen.

 

Indien de noodzaak daartoe is vastgesteld kan in spoedeisende gevallen de manager het bureau van de burgerlijke stand op elk gewenst ogenblik openstellen.

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:

 

Bijlage 1.

 

 

Aangewezen trouwlocaties.

 

Bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Vlissingen zijn

 

aangewezen als gemeentehuis:

 

 • 1.

  Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen

 • 2.

  Lampsinshuis, Nieuwendijk 11-13 Vlissingen in het Muzeeum;

 • 3.

  Arsenaal,Arsenaalplein 7 te Vlissingen in het Kraaiennest;

 • 4.

  Grote of Sint Jacobskerk, Oude Markt 2 te Vlissingen;

 • 5.

  Open Havenkerk, Oranjeplein 2 te Oost-Souburg;

 • 6.

  De Beurs Eten & Drinken, Beursplein 11 Vlissingen

 • 7.

  Amadore Grand Hotel Arion, Boulevard Bankert 266 Vlissingen

 • 8.

  Cine City, Spuikomweg 1 Vlissingen

 • 9.

  Restaurant Brooklyn Boulevard, Boulevard Bankert 280 Vlissingen

 • 10.

  Boka Bizarro Beach, Nollehoofd 5 Vlissingen

 • 11

  Panta Rhei, Nollehoofd 1 Vlissingen

 • 12

  De Gevangentoren, Boulevard De Ruyter 1 Vlissingen

 • 13

  Amadore Grand Café Raymondo, Boulevard Evertsen 2

 • 14

  Strandpaviljoen Kon-Tiki, Zwanenburg 7

 • 15

  Hervormde Kerk Ritthem, Dorpsstraat 1

 • 16

  Strandpaviljoen Piet Hein, Zwanenburg 9

 • 17

  Fort Rammekens, Rammekensweg 12 (vaste locatie sinds 1-7-2014)

 • 18

  Arsenaal Theater Café Restaurant Zalen, Arsenaalplein 1 Vlissingen

 • 19

  Belgische Loodsensociëteit,  Boulevard De Ruyter 4 Vlissingen,

 • 20

  De Timmerfabriek, Koningsweg 37, 4381 NA Vlissingen

 • 21

  Hotel Piccard, Badhuisstraat 178, 4382 AR Vlissingen

 • 22

  Trouwen in de open lucht. De stranden tot de op dat moment heersende waterlijn en de buitenlocaties, gelegen aan de Boulevard Bankert, Boulevard Evertsen en Boulevard De Ruyter, Nollestrand en de stranden Westduin, gelegen bij Piet Hein en Kontiki zijn aangewezen als huis der gemeente.

 Bijlage 2.

 

Openingstijden.

 

 • 1.

  Het gemeentehuis en daarin het bureau voor de burgerlijke stand gevestigd bij de afdeling Publiekszaken, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, zijn, voor het verrichten van alle werkzaamheden de burgerlijke stand betreffende, m.u.v. het voltrekken van huwelijk, het registreren van partnerschappen of het omzetten van huwelijken en partnerschappen anders dan aan de balie, voor het publiek geopend op:

 

Maandag tot en met woensdag van 08:30 tot 12:00 uur en ’s middags op afspraak;

Op donderdag van 08.30 tot 12.00 uur, ‘s middags op afspraak en vanaf 16:00 uur tot 19:00 uur vrije inloop.

Op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur alleen op afspraak.

 

 • 1.

  De aangewezen gemeentehuizen voor het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen, het omzetten van een huwelijk in een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk, zijn als volgt geopend:

 

 • 1.

  het gemeentehuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen

op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot en met 16.00 uur.

en

 • 1.

  de overige trouwlocaties met een permanent karakter,

op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot en met 21.00 uur.

 • 1.

  MuZEEum op zondag van: 13:00-17:00 uur

 • 2.

  Arsenaal op zondag van: 10:00-17:00 uur

 

 

 

 • 1.

  Op zon- en feestdagen is het bureau van de burgerlijke stand gesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3.

 

 

Afwijkende openingstijden

 

 

De manager van de afdeling publiekszaken

 

Gelet op artikel 10, derde lid van het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Vlissingen

 

Besluit:

 

de volgende afwijkende openingstijden vast te stellen:

 

Op door het college aan te wijzen bijzondere feestdagen, is het bureau van de burgerlijke stand, gevestigd in het gemeentehuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, opengesteld voor het publiek van 09.00 tot 10.00 uur.

 

De eerder genomen besluiten m.b.t. afwijkende openingstijden op grond van het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Vlissingen van 15 december 1995 worden hiermee ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld d.d.

 

De manager Publiekszaken,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4

Lijst met gegevens van benoemde ambtenaren burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand evenals de periode waarvoor zij zijn benoemd.

De lijst wordt i.v.m. privacy gevoelige informatie later aan het besluit toegevoegd.

Bijlage 5

 

 

INSTRUCTIE CQ WERKAFSPRAKEN VOOR DE BUITENGEWOON AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN VLISSINGEN

 

Onverminderd bepalingen krachtens enige wet of wettelijke bepaling aan de ambtenaar van de burgerlijke stand of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand opgelegde verplichtingen geldt voor in Vlissingen benoemde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand de volgende instructie werkafspraken.

 

1. Begripsomschrijvingen:

 

Abs - ambtenaar van de burgerlijke stand

Babs - buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Wet/wettelijke bepalingen - Burgerlijk Wetboek/Besluit burgerlijke stand 1994

Burgerzaken - voormalige afdeling burgerzaken

Publiekszaken - afdeling publiekszaken

 

 

 • 1.

  Benoeming en beëdiging:

 

 • 1.

  De benoeming tot Babs burgerlijke stand geschiedt na schriftelijk verzoek daartoe door het college overeenkomstig het Reglement burgerlijke stand Vlissingen.

 

 • 1.

  De benoeming van Babs burgerlijke stand die op klantvraag werken, geschiedt telkenmale voor de tijdsduur van 4 jaar, met telkens stilzwijgende verlenging van één jaar, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan. Deze Babsen ontvangen per trouwerij een vergoeding. Als zij optreden als controlerend getuige geldt een aangepast tarief.

 

 • 1.

  Het optreden als getuige bij een huwelijk geschiedt onder werktijd uitsluitend door medewerkers van de afdeling Publiekszaken. De kosten worden bij het bruidspaar in rekening gebracht.

 

 • 1.

  Benoeming tot onbezoldigd Babs kan ook voor een eenmalige gebeurtenis plaatsvinden. Deze benoeming geschiedt kan door de manager geschieden, namens het college.

 

 • 1.

  De benoeming tot Babs van personen die lid zijn van de gemeenteraad van Vlissingen geschiedt voor de tijdsduur dat zij lid van zijn de raad.

 

 • 1.

  De benoeming tot Babs van de burgemeester en de wethouders geschiedt voor de tijdsduur dat zij onafgebroken burgemeester of wethouder zijn van de gemeente Vlissingen.

 

 • 1.

  Na de benoeming vindt de beëdiging plaats bij de arrondissementsrechtbank te Middelburg.

De afdeling Publiekszaken maakt hiervoor de benodigde afspraken.

Beëdiging kan achterwege blijven indien de te benoemen Babs reeds de functie van abs of Babs in een andere gemeente vervult en daarvoor is beëdigd.

 

 • 1.

  Alvorens zijn werkzaamheden aan te vatten dient de Babs een fotokopie van zijn beëdiging en een geldig legitimatiebewijs in te leveren.

 

 

1.9 De manager is niet verplicht ieder verzoek tot benoeming tot Babs te honoreren. Hij/zij wijst verzoeken af ingeval van benoeming de belangen van de gemeente Vlissingen naar zijn oordeel in het geding kunnen komen.

 

 

2. Schorsing en ontslag

 

 • 1.

  Schorsing van ambtenaren van de burgerlijke stand geschiedt overeenkomstig wettelijke voorschriften door het college.

 

 • 1.

  Ontslag op eigen verzoek van de Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand geschiedt door de manager.

 

 • 1.

  In overige gevallen wordt het besluit tot schorsing of ontslag van een Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand genomen door het college.

 

 

3. Algemene regels:

 

3.1 De Babs is te allen tijde verplicht de regels gesteld door de wet of wettelijke bepaling na te volgen. Tevens is hij of zij verplicht de aanwijzingen te volgen opgesteld of uitgevaardigd door de manager.

 

 • 1.

  De Babs is niet gerechtigd zelfstandig afspraken te maken voor trouwerijen of afspraken zonder vooroverleg met de manager te ruilen; maar wordt ingehuurd voor een specifieke gebeurtenis door de afdeling, via een aanvraag van een klant.

 

3.3 De Babs beperkt zich tot het huwelijk/geregistreerd partnerschap en doet aan trouwparen en andere belanghebbende geen toezeggingen of beloften die afwijken van de daarvoor met elkaar afgesproken regels cq. beleidslijnen.

 

3.4 Een burgerlijk huwelijk dient dan ook een burgerlijk huwelijk te zijn. Een trouwpaar met andere wensen t.a.v. uitingen op religieus terrein dient zich voor een kerkelijke bevestiging in verbinding te stellen met een geestelijke van een kerkgenootschap of religieuze stroming.

 

3.5 De Babs informeert de gastvrouw/gastheer of bode over voor haar of hem relevante gegevens. Er is overleg vooraf met de verantwoordelijke van de externe trouwlocatie. De Babs dient zich ervan te vergewissen dat alles in gereedheid is gemaakt voor de plechtigheid. En is hiervoor mede verantwoordelijk. Op locatie is de gastheer/gastvrouw het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor die te leveren diensten aan de gemeente, c.q. het bruidspaar inzake de zaalverhuur.

 

3.6 De Babs draagt zorg voor de akte en de daarbij behorende stukken en zorgt dat deze en overige stukken met persoonsgegevens terug gaan naar de afdeling Publiekszaken.

 

3.7 De Babs respecteert een ieder en behandelt een ieder zonder onderscheid naar ras, huidskleur, geslacht, geaardheid, overtuiging, godsdienst of nationaliteit en dient bij aanstelling te tekenen voor het doen verrichten van alle voorkomende huwelijken/partnerschapsregistraties, waarbij uitsluiting niet mogelijk is. Weigering op deze gronden is binnen de gemeente Vlissingen niet mogelijk; hetgeen gemeld wordt bij verzoeken tot aanstelling als (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.

 

3.8 De Babs heeft een geheimhoudingsplicht.

 

3.9 De Babs is verplicht bij ziekte, vakantie of andere calamiteit z.s.m. de manager van de afdeling publiekszaken of diens vertegenwoordiger daarvan in kennis te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1.

  Inwerkprocedure/opleiding:

 

 • 1.

  Na de beëdiging vindt een inwerkprocedure plaats. De inwerkprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • 1.

  mondeling doornemen van deze instructie cq. werkafspraken met de coach Publiekszaken;

 • 2.

  mondeling doornemen van de huwelijksprocedure (toezending stukken, voorbeeld speeches, wettelijke bepalingen die opgenomen dienen te worden in de toespraak en huwelijksvoltrekking, telefonisch contact, gedragingen huisbezoek, huwelijksvoltrekking, geheimhouding en discretie, etc);

 • 3.

  bijwoning van een huisbezoek door een tweetal andere Babsen;

 • 4.

  bijwoning van een twee-tal trouwerijen door andere abs-en of Babs-en;

 • 5.

  begeleiding bij de voorbereiding bij het eerste huwelijk partnerschapsregistratie;

 • 6.

  begeleiding bij het voltrekken van het eerste huwelijk/partnerschapsregistratie.

 

4.2. De nieuw benoemde Babs kan op kosten van de gemeente Vlissingen een daarvoor door de gemeente Vlissingen geselecteerde cursus voor Babsen volgen; mits naar het oordeel van de manager er voldoende opleidingsbudget beschikbaar is binnen de afdeling Publiekszaken en dit de prioriteit heeft.

 

4.3 In de eerste drie maanden na de benoeming en beëdiging tot Babs wordt de nieuw benoemde Babs niet vaker dan voor de voltrekking van 1 huwelijk/partnerschap per week benaderd, tenzij dit in goed overleg anders is overeengekomen.

 

4.4 Ook na de inwerkprocedure/opleiding kan de Babs te allen tijde voor de uitoefening van zijn taken een beroep doen op de hulp en bijstand van medewerkers van de afdeling Publiekszaken.

 

4.5 Jaarlijks bezoekt een abs de Babs bij een trouwerij op een van de locaties. Bij dit bezoek wordt de trouwerij kort nabesproken en daar waar nodig advies of feedback gegeven.

 

4.6 Voor de voor een eenmalige gebeurtenis benoemde Babsen geldt een afwijkende inwerkprocedure. Deze bestaat in ieder geval uit de onderdelen 4.1. onder a en b. De manager Publiekszaken bepaalt of er bij de trouwerij door een voor een eenmalige gebeurtenis benoemd Babs aanvullend assistentie wordt verleend door een abs of een babs vermeld onder 2.2. In elk geval dient er altijd een controlerend getuige, zijnde een aangesteld (b)Abs aanwezig te zijn bij de huwelijksvoltrekking.

 

 

 

5. Indeling/ontvangst van de benodigde stukken cq documentatie:

 

5.1. De afdeling Publiekszaken draagt zorg dat de klantvraag ten minste twee maanden van tevoren bekend is tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verwacht.

 

5.2 Een Babs kan niet zelf de door de afdeling Publiekszaken vastgelegde afspraken wijzigen of met hem gemaakte afspraken in handen stellen van een collega Babs. Dit verloopt via de afdeling Publiekszaken in overleg met de klant.

 

5.3 Met wensen of voorkeuren voor indeling, van tevoren door bruidspaar of Babs kenbaar gemaakt, zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden (de klantvraag). Echter uitdossing in voetbal-tenue of ander niet passende kledij of ludieke uitingen door de Babs worden niet getolereerd; aangezien het een wettelijke taak is van de gemeente die passend en met enige waardigheid uitgevoerd dient te worden; waarbij overigens neutraal en professioneel gedrag de boventoon moet zijn, met een persoonlijke inbreng met betrekking tot de het bruidspaar.

 

5.4 Een Babs mag een aan hem of haar toegewezen huwelijk/partnerschapsregistratie teruggeven indien blijkt dat er tussen de babs en het bruidspaar te weinig affiniteit bestaat om een goede en gepaste toespraak te kunnen houden. Dit met nadrukkelijke inachtneming van artikel 3.8 en waarin is gewaarborgd dat de Babs een ieder respecteert en een ieder behandelt zonder onderscheid naar ras, huidskleur, geslacht, geaardheid, overtuiging, godsdienst of nationaliteit.

 

 

 

 

 

 

 

6. Het traject voorafgaand aan het huwelijk/geregistreerd partnerschap:

 

 • 1.

  Na ontvangst van de voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap benodigde stukken cq. documentatie neemt de Babs, uiterlijk 14 dagen voor de

datum van de trouwerij, telefonisch contact op met het bruidspaar.

 

 • 1.

  Met het bruidspaar kan voor het voorbereidend gesprek een afspraak kan gemaakt worden binnen kantooruren op het stadhuis; bij voorkeur in de ondertrouwkamer. Het staat de Babs vrij ook op huisbezoek te gaan bij een aanstaand bruidspaar voor een nader persoonlijk gesprek.

 

7. De trouwerij:

 

7.1. Een trouwerij geschiedt in principe en bij voorkeur in een daarvoor door de gemeente beschikbaar gestelde toga of in pak voor een man en voor een vrouw (mantel)pak. Een toga is in diverse maten aanwezig. Een klant kan ook verzoeken te willen worden getrouwd door een ambtenaar in toga. Dit gaat in de praktijk in overleg met de (B)Abs.

 

7.2. De Babs haalt de akten en de toga op bij de afdeling publiekszaken op het gemeentehuis Paul Krugerstraat 1, te Vlissingen, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

 

 • 1.

  De Babs is vroegtijdig, d.w.z. ten minste een half uur voor het voor de trouwerij afgesproken tijdstip, op de trouwlocatie aanwezig en controleert de ruimte, muziek en alle bescheiden.

 

7.4. De Babs brengt de akten en toga meteen na de huwelijksvoltrekking terug naar de afdeling Publiekszaken op het gemeentehuis Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen , tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

 

7.5. De Babs draagt zorg dat bij elke trouwerij de juiste documenten en stukken aanwezig zijn en draagt zorg voor de hem ter hand gestelde documenten en bijlagen.

 

7.6. De Babs geeft leiding aan de trouwerij en draagt zorg voor een goed verloop daarvan. Hij/zij maakt afspraken en geeft zo nodig aanwijzingen aan de bodes en/of gastvrouw/heer van de externe locatie. De regie ligt bij de trouwambtenaar.

 

7.7. De Babs draagt zorg dat de trouwerij correct en op een juridisch juiste manier wordt voltrokken, waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van het trouwpaar.

 

7.8. De Babs mag niet aan derden inzage geven of doen geven, dan wel mededelingen doen of informatie verstrekken van gegevens blijkende uit de hem ter hand gestelde stukken dan wel door hem op welke wijze verkregen informatie.

Op hem berust de plicht van geheimhouding van alles wat hem uit hoofde van zijn functie bekend is of wordt.

 

7.9. De Babs beslist in samenspraak met het bruidspaar of een plechtigheid vroeger kan beginnen dan aanvankelijk met de afdeling Publiekszaken werd afgesproken. De Babs is ook bevoegd te beslissen dat, indien een bruidspaar te laat op de trouwlocatie aanwezig is, een plechtigheid wordt bekort in die zin dat een daarop volgende trouwerij niet gehinderd wordt door de te late aankomst van het bruidspaar daarvoor; of andere lopende verplichtingen.

 

 

 

8. De vergoedingen

 

 • 1.

  De vergoedingen gelden uitsluitend voor bezoldigde Babsen die op klantvraag trouwerijen verrichten.

 

 • 1.

  Voor zowel de dag van beëdiging bij de rechtbank als voor de dag waarop de cursus wordt gevolgd, wordt een vergoeding gegeven van 1 trouwerij.

 

 • 1.

  De gemeente stelt voor elke trouwerij een vergoeding beschikbaar. Ook voor het begeleiden in de trouwzaal van een voor een eenmalige gebeurtenis benoemde Babs wordt een vergoeding beschikbaar gesteld. De hoogte van de vergoeding is geregeld in de regeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

 • 1.

  Overige vergoedingen zoals b.v. kappersgeld, kledinggeld of t.b.v. reiskosten worden niet gegeven.

 

 

9. De evaluatiebijeenkomst

 

9.1. Zo mogelijk vindt er jaarlijks een evaluatiebijeenkomst plaats door de manager of diens plaatsvervanger.

 

 

10. Kennisname van de instructie/werkafspraken:

 

De ondergetekenden (naam en voorletters/-namen):

 

 

…………………………………………………………….

 

……………………………………………………………..

 

verklaren bovenstaande instructie/werkafspraken heden met elkaar te hebben doorgenomen.

 

 

Vlissingen (datum), ………………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………… ………………………………………………………..

 

(handtekening) (handtekening)

 

 

Toelichting bij de instructie cq. werkafspraken voor buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand:

 

 

1. Begripsbepalingen:

 

Deze spreken voor zich.

 

2. Benoeming en beëdiging:

 

In dit hoofdstuk worden de regels herhaald welke ook opgenomen zijn in het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde “Reglement voor de burgerlijke stand van de gemeente Vlissingen 2015.

Er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen Babsen, on- en bezoldigd die namens en voor de gemeente Vlissingen trouwerijen verrichten en personen met een bestuursfunctie (burgemeester, wethouder) of politieke achtergrond (raadsleden), die slechts van tijd tot tijd als Babs een huwelijk/partnerschapsregistratie doen en met de voor een eenmalige gebeurtenis benoemde Babs. T.b.v. het personeelsdossier dient de Babs net als elke werknemer een fotokopie van zijn legitimatiebewijs in te leveren.

 

3. Rechtspositie Babs

Dit wordt niet opgenomen in het dit reglement 2015, maar wordt in de individuele rechtpositionele overeenkomst opgenomen. Deze bestaat immers al voor de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijk Stand. Hierin wordt opgenomen op welke wijze en of de babsen zijn verzekerd en waarvoor. Dit wordt binnen de gemeentelijke polissen opgenomen.

 

4. Algemene regels:

 

In de algemene regels zijn regels gesteld m.b.t. verantwoordelijkheden, integriteit, geheimhouding en non-discriminatie.

In de overige hoofdstukken wordt op onderdelen nader ingegaan.

 

 • 1.

  4. Inwerkprocedure/opleiding:

 

Naast plichten bestaan er ook voor de Babsen een aantal rechten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rechten van de Babsen op opleiding en begeleiding.

 

 • 1.

  5. Indeling/ontvangst stukken en documentatie:

 

Ook in dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op een bepaald aspect van de taakverdeling en de verantwoordelijkheden over en weer.

 

7. Het traject voorafgaand aan het huwelijk/partnerschapsregistratie:

 

Bij de start van de professionalisering is uitgegaan van een maatwerktoespraak voor ieder bruidspaar. Onderdeel daarvan zou moeten zijn een persoonlijk voorgesprek op locatie stadhuis of in overleg een huisbezoek door de Babs aan een bruidspaar. In de praktijk blijkt niet ieder bruidspaar daar prijs op te stellen. De regels zijn aan de praktijk aangepast en dit gaat in overleg met de klant.

 

8. Het huwelijk/partnerschapsregistratie:

 

De voltrekking van een huwelijk/partnerschapsregistratie is veelal een plechtig gebeuren. Alhoewel duidelijk met een bruidspaar afspraken zijn gemaakt over het tijdstip van trouwen, komt het meer dan eens voor dat een bruidspaar of te vroeg of te laat op het gemeentehuis aankomt. In ieder geval dient er in alle gevallen een bode/gastvrouw/gastheer en een Babs aanwezig te zijn.

Er mag geen onduidelijkheid zijn over wie bevoegd is bepaalde beslissingen te nemen, over te volgen procedures en de plicht tot geheimhouding. Deze zijn in dit hoofdstuk uitgewerkt. In de regel is het handelen van de Babs hierin leidend.

 

 

 

 

 

9. De evaluatiebijeenkomst:

 

Gestreefd wordt één evaluatie bijeenkomst te houden op jaarbasis.

 

10.Kennisname van de instructie/werkafspraken:

 

Een huwelijk/partnerschapsregistratie is en blijft een product waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Ook al vindt een huwelijk/partnerschapsregistratie plaats op een buitenlocatie, het publiek zal altijd het uiteindelijke product in relatie brengen met de gemeente. Daarom moeten zaken goed worden geregeld en is het van belang de instructie goed met alle betrokken partijen door te spreken. Na het doorspreken tekenen de Babs en de vertegenwoordiger van de gemeente Vlissingen het document voor akkoord. De Babs krijgt een document ter hand gesteld. De gemeente draagt zorg voor archivering van een getekend exemplaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Vul hier de regelingtekst in]

 

Namens deze,