Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vaststelling definitieve spreidingsplan uitbreiding areaal ondergrondse afvalcontainers 2015-1

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
woensdag 11 november 2015
Postcode en huisnummer:
4382MA 1Vaststelling definitieve spreidingsplan uitbreiding areaal ondergrondse afvalcontainers 2015-1
Het college van B&W heeft op 3 november 2015 een voorlopige spreidingsplan vastgesteld om het areaal ondergrondse afvalcontainers uit te breiden. Op dit plan was inspraak mogelijk. Het college heeft de inspraakreacties gewogen en heeft op basis daarvan een definitief spreidingsplan vastgesteld.
 
Geen van de inspraakreacties geeft aanleiding om de locaties van de ondergrondse containers in het voorlopig spreidingsplan aan te passen.
 
Alle insprekers zijn reeds geïnformeerd over het besluit van het college.
 
Bezwaar
Bij het hierboven genoemde besluit kan uw belang betrokken zijn. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
 
 
Vlissingen, 11 november 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college,

de burgemeester, A.M. Demmers - van der Geest

de secretaris, mr.drs.ing. M. van Vliet