Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bestemmingsplan ‘Scheldekwartier-Noord, Woningbouw De Willem Ruysstraat’ en omgevingsvergunning bouwen 7 woningen De Willem Ruysstraat

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum:
woensdag 11 november 2015Bestemmingsplan ‘Scheldekwartier-Noord, Woningbouw De Willem Ruysstraat’ en omgevingsvergunning bouwen 7 woningen De Willem Ruysstraat
Burgemeester en wethouders van Gemeente Vlissingen maken, ingevolge de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat voor een ieder ter inzage liggen:
 • 1.
  het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 oktober 2015 vastgestelde bestemmingsplan ‘Scheldekwartier-Noord, Woningbouw De Willem Ruysstraat’;
 • 2.
  de door burgemeester en wethouders op 19 oktober 2015 verleende omgevingsvergunning bouwen voor 7 woningen aan de De Willem Ruysstraat.
Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Scheldekwartier-Noord, Woningbouw De Willem Ruysstraat’ heeft de raad besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. Tevens is de Crisis- en herstelwet, meer specifiek afdeling 2 van hoofdstuk 1, van toepassing verklaard op het bestemmingsplan. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp. De volgende wijzigingen zijn aangebracht:
 
 • 1.
  Aanpassing van artikel 9.1.1a van de regels. Dit artikel gaat als volgt luiden: ‘het afwijken van de in deze regels voorgeschreven breedte- en dieptematen, oppervlakten, afmetingen en bebouwingspercentages en/of de uitkomst daarvan, met uitzondering van de hoogteregels, tot ten hoogste 10%’.
 • 2.
  Aanpassing van de verbeelding. Op de verbeelding zal een viertal bouwvlakken worden geprojecteerd die de locatie van de hoofdbebouwing nauwkeuriger weergeeft.
 
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken woningbouw mogelijk op het perceel omsloten door de woonpercelen aan de Glacisstraat, de Van Dishoeckstraat, de De Willem Ruysstraat en de rotonde op de hoek Aagje Dekenstraat en Scheldestraat. De woningbouw maakt deel uit van de herontwikkeling van het Scheldekwartier. Het bestemmingsplan maakt maximaal 23 woningen mogelijk. De omgevingsvergunning bouwen heeft betrekking op de bouw van de eerste 7 woningen.
 
Deze samenhangende besluiten zijn genomen op grond van en met inachtneming van de coördinatieregeling ingevolge Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen tegelijkertijd te doorlopen. De gemeenteraad van Vlissingen heeft voor toepassing van de coördinatieregeling op 27 juni 2013 de ‘Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013’ vastgesteld. Op 25 november 2014 hebben burgemeester en wethouders, ingevolge artikel 3 van deze verordening, vastgesteld, dat deze besluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning bouwen) voor de hiervoor genoemde ontwikkeling gecoördineerd kunnen worden voorbereid.
 
Het bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan, tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan en het toepassing geven aan de Crisis- en herstelwet én de omgevingsvergunning bouwen liggen voor een ieder ter inzage vanaf 12 november 2015 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (t/m 24 december 2015) in het stadhuis van Vlissingen. De stukken zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (‘bestemmingsplan of beheersverordening inzien’, vervolgens ‘plannen in procedure’ en dan ‘vastgestelde bestemmingsplannen’). Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad bestemmingsplannen, vervolgens het tabblad ID selecteren en daar invullen: NL.IMRO.0718.BPSN04-VG01. De stukken behorend bij het bestemmingsplan én de omgevingsvergunning bouwen zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.
 
Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning bouwen voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang van 13 november 2015 kan door een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (dus t/m 24 december 2015) beroep worden ingesteld tegen de gecoördineerde besluiten. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s Gravenhage door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend; - een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders heeft ingediend; - een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht; - een ieder tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 25 december 2015. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning bouwen. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
 
Vlissingen, 11 november 2015

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens deze,

de burgemeester, A.M. Demmers - van der Geest,

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet