Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
woensdag 21 oktober 2015Kennisgeving overeenkomst grondexploitatie
Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat, op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening, een grondexploitatieovereenkomst is gesloten tussen de Gemeente Vlissingen en Lidl Nederland GmbH (exploitant).
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het gemeentelijk kostenverhaal, voortvloeiend uit de door exploitant te realiseren supermarkt op de locatie Hermesweg 23. De afspraken houden in - zakelijk samengevat - dat alle door de Gemeente Vlissingen te maken kosten, die verband houden met dit plan, voor rekening van exploitant zijn. Het exploitatiegebied heeft betrekking op een gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Vlissingen, sectie B nummer 2311 gedeeltelijk, groot ca 6.564 m2).
Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De zakelijke inhoud van de overeenkomst ligt gedurende zes weken vanaf 22 oktober 2015 t/m 2 december 2015 ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. U kunt de stukken elke werkdag tijdens openingstijden inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook op donderdagavond tussen 16.00 uur en 19.00 uur worden ingezien (Dhr. W. Huige, telefoon 0118.487339 of e-mail whe@vlissingen.nl).
Vlissingen, 21 oktober 2015
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester
mr.drs.ing. M. van Vliet, secretaris