Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiden grond- en baggerdepot Fort De Ruyterweg 4 Ritthem (uitgebreide procedure)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Vergunningen
Publicatiedatum:
woensdag 14 oktober 2015
Postcode en huisnummer:
4389VM 4Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiden grond- en baggerdepot Fort De Ruyterweg 4 Ritthem (uitgebreide procedure)
Logo Vlissingen
Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij, op grond van artikel 2:12, lid 1, sub a, onder 3˚, en artikel 3:10, lid 1, sub a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn vergunning te verlenen voor het in zuidelijke richting uitbreiden van het grond- en baggerdepot Walcheren (Fort De Ruyterweg 4 te Ritthem). De aanvraag betreft een meervoudige aanvraag, bestaande uit de volgende onderdelen:
 • -
  uitvoeren van een werk (aanleggen en inrichten terrein);
 • -
  het bouwen van een bouwwerk (hek);
 • -
  het handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening (afwijken bestemmingsplan);
 • -
  veranderen van een milieu-inrichting.
Inzage
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 oktober 2015 gedurende zes weken (dus t/m 25 november 2015) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 0118-487339 of e-mail whe@vlissingen.nl).
De ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.
Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV  Vlissingen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met dhr. W. Huige.
Wij wijzen u erop, dat alleen beroep tegen de definitieve omgevingsvergunning kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en belanghebbende is.
Vlissingen, 14 oktober 2015
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester,
mr. drs. ing. M. van Vliet.