Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit realiseren laadpunten op vijf locaties binnen de gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
dinsdag 11 april 2023Verkeersbesluit realiseren laadpunten op vijf locaties binnen de gemeente Vlissingen

Gelet op:

- Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- Het Algemeen Bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2001 vastgesteld d.d. 27 december 2021 waardoor ik bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegende dat:

- De gemeente een verzoek heeft gekregen van Agrisnellaad voor het plaatsen van laadpalen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s op diverse locaties binnen de gemeente Vlissingen;

- De diverse locaties zijn voorgedragen door Agrisnellaad naar aanleiding van verzoeken van inwoners die een elektrische auto willen opladen;

- Er geen laadpaal aanwezig is binnen 300 meter van de woning van de verzoekende inwoners;

- Op grond van artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 er een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

- De gemeente het gebruik van elektrische voertuigen wil stimuleren;

- De gemeente het stimuleren van elektrische voertuigen belangrijker acht dan de parkeerdruk op de desbetreffende locatie;

- De gemeente daarom beleid heeft opgesteld. Dit beleid “Beleidsregels oplaadpunten elektrische auto’s gemeente Vlissingen 2016” is op 7 maart 2017 vastgesteld. Het doel van dit beleid is onder andere duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen;

- De gemeente een overeenkomst heeft met Agrisnellaad. De gemeente Vlissingen faciliteert deze partij voor het behandelen van de aanvragen, verricht de werkzaamheden, plaatst, beheert en exploiteert de laadpaal;

- De criteria om een laadpaal aan de kunnen vragen onder andere zijn dat de aanvrager in het bezit moet zijn van een elektrisch voertuig en geen eigen terrein heeft om het voertuig te kunnen laden. De aanvrager van de laadpaal voldoet hieraan;

- De gemeente goedkeuring geeft aan Agrisnellaad om de laadpaal te mogen plaatsen;

- Ook wordt gekeken naar de laadpalenkaart van adviesbureau Overmorgen. Deze laadpalenkaart geeft op basis van een prognose tot 2025 een overzicht van waar de komende jaren behoefte is aan een of meerdere laadpalen;

- Zodra aan de criteria wordt voldaan er een geschikte laadplek wordt gezocht binnen een straal van 300 meter van het woonadres van de aanvrager;

- Volgens het beleid de voorkeur uit gaat naar centraal goed bereikbare plekken in de wijken, zoals langs wijkontsluitingswegen of parkeerconcentratiepunten;

- Het inrichten van parkeerplaatsen voor opladen van een elektrische voertuigen betekent, dat bestuurders met een motorvoertuig op fossiele brandstof of zodra de elektrische auto volladen is, niet langer kunnen parkeren op deze plaatsen. Zij moeten uitwijken naar andere parkeerplaatsen in de omgeving;

- Er geen bezwaar is vanuit handhaving tegen het instellen van parkeerplaatsen voor laden van elektrische auto’s;

- Er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland- West-Brabant, die daartoe is bevoegd door mandaat van de korpschef;

- In verband met de in artikel 2 van het BABW inzake het Wegverkeer, het bevorderen van een doelmatig en zuinig energiegebruik (artikel 2, lid 3 sub a), het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel2, lid2, sub a) en het verzekeren van veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, sub a) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit. Tevens zijn deze grondslagen tegen elkaar afgewogen;

- Het betrokken weggedeelte in beheer is bij de gemeente Vlissingen en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Vlissingen.

Besluit

- Twee parkeervakken gelegen aan de Schaepmanstraat Vlissingen, ter hoogte van huisnummer 1, aan te wijzen als parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische motorvoertuigen met gebruik van een laadpaal overeenkomstig bijgevoegde situatiefoto. Deze parkeerplaatsen te reserveren door middel van plaatsing van het bord model E08-C als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, gecombineerd met onderbord 0B504 (2 pijlen links/rechts schuin naar onder wijzend) zoals bedoeld in artikel 8 van het BABW.

- Twee parkeervakken gelegen aan de Leeghwaterstraat Vlissingen, ter hoogte van huisnummer 119, aan te wijzen als parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische motorvoertuigen met gebruik van een laadpaal overeenkomstig bijgevoegde situatiefoto. Deze parkeerplaatsen te reserveren door middel van plaatsing van het bord model E08-C als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, gecombineerd met onderbord 0B504 (2 pijlen links/rechts schuin naar onder wijzend) zoals bedoeld in artikel 8 van het BABW.

- Twee parkeervakken gelegen aan de J.D.P. de Smitstraat Oost-Souburg, ter hoogte van huisnummer 3, aan te wijzen als parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische motorvoertuigen met gebruik van een laadpaal overeenkomstig bijgevoegde situatiefoto. Deze parkeerplaatsen te reserveren door middel van plaatsing van het bord model E08-C als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, gecombineerd met onderbord 0B504 (2 pijlen links/rechts schuin naar onder wijzend) zoals bedoeld in artikel 8 van het BABW.

- Twee parkeervakken gelegen aan de Earlisehof Vlissingen, ter hoogte van huisnummer 35, aan te wijzen als parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische motorvoertuigen met gebruik van een laadpaal overeenkomstig bijgevoegde situatiefoto. Deze parkeerplaatsen te reserveren door middel van plaatsing van het bord model E08-C als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, gecombineerd met onderbord 0B504 (2 pijlen links/rechts schuin naar onder wijzend) zoals bedoeld in artikel 8 van het BABW.

- Twee parkeervakken gelegen aan de Menno van Koehoorngracht Vlissingen, ter hoogte van huisnummer 37, aan te wijzen als parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische motorvoertuigen met gebruik van een laadpaal overeenkomstig bijgevoegde situatiefoto. Deze parkeerplaatsen te reserveren door middel van plaatsing van het bord model E08-C als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990, gecombineerd met onderbord 0B504 (2 pijlen links/rechts schuin naar onder wijzend) zoals bedoeld in artikel 8 van het BABW.

Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Ook ligt het verkeersbesluit ter inzage van 11-04-2023 t/m 23-05-2023 in het Stadskantoor van de gemeente Vlissingen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dit kan per e-mail via gemeente@vlissingen.nl of met het digitale formulier van de gemeente. Dit formulier vindt u op: www.vlissingen.nl/digitaal-loket/rechts- bescherming/bezwaar-indienen.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie van dit besluit heeft ingediend. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van welk besluit en de gronden van het bezwaar. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

Voorlopige voorziening

In principe stopt het indienen van een bezwaar de werking van het besluit niet. Wilt u dat één van deze besluiten voorlopig niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. U moet dan wel bezwaar hebben gemaakt en er dient sprake te zijn van spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan: Rechtbank Zeeland - West-Brabant t.a.v. team Bestuursrechtpostbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens het college,

T.R. van Ederen, Beleidsmedewerker Verkeer

Vlissingen, 28 maart 2023

 

Mededelingen