Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED – LANDGOED LAMMERENBURGWEG

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 30 september 2015ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED – LANDGOED LAMMERENBURGWEG
Logo Vlissingen
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken ingevolge de artikelen 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied – Landgoed Lammerenburgweg’.
Dit bestemmingsplan vormt de juridisch-planologische grondslag voor de vestiging van een nieuw landgoed op het perceel kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie T nummer 808. Het perceel wordt aan de west- en noordzijde begrensd door de Meliskerkse Watergang. Aan de oostzijde wordt het perceel begrensd door de Rondweg Koudekerke en aan de zuidzijde door de Lammerenburgweg.
Inzage
Vanaf 1 oktober 2015 liggen voor een periode van 6 weken (dus tot en met 11 november 2015) voor een ieder in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen, ter inzage:
  • -
    Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen;
  • -
    Het ontwerp-besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan.
Digitaal raadpleegbaar
De stukken van het ontwerp-bestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen ('Bestemmingsplan of beheersverordening inzien', vervolgens 'Plannen in procedure' en dan 'Ontwerp-bestemmingsplannen'.
Ook is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website, is het selecteren van het tabblad 'Bestemmingsplannen', vervolgens het tabblad 'ID' selecteren en daar invullen: 'NL.IMRO.0718.BPBG03-ON01'.
De stukken behorend bij het ontwerp-bestemmingsplan zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad (GVOP) via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.
Zienswijze
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder zijn zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan en over het ontwerpraadsbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de heer R. Bakker. Hij is telefonisch bereikbaar via (0118) 487165 en per e-mailadres rbe@vlissingen.nl.
Vlissingen, 30 september 2015,
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester,
mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris.