Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Geslotenverklaring Vrijburgstraat Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
donderdag 23 maart 2023Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Geslotenverklaring Vrijburgstraat Vlissingen

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- Tot het instellen van een geslotenverklaring C01 op de Vrijburgstraat in Vlissingen ter hoogte van huisnummer 40a, met een uitzondering voor fietsers, bromfietsers en vrachtauto’s.

2 Aanleiding

Langs de Vrijburgstraat zijn en worden diverse nieuwe wijken gebouwd, namelijk De Tuinderij en Claverveld. De beoogde ontsluiting van deze wijken is via de Weijevlietweg. Om te voorkomen dat autoverkeer vanuit De Tuinderij en Claverveld gebruik maken van de Vrijburgstraat, wordt deze afgesloten voor autoverkeer.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 opgenomen dat voor plaatsing/verwijdering van verkeersbord model C01 een verkeersbesluit nodig is.

4 Motivering

Argumenten

In het kader van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid wordt een geslotenverklaring C01 ingesteld in de Vrijburgstraat. De Vrijburgstraat betreft een erftoegangsweg zonder trottoir en parkeergelegenheden. Hierdoor wordt de rijbaan gebruikt door voetgangers en het parkeren van voertuigen. De Vrijburgstraat is niet geschikt als wijkontsluiting en zal om deze reden worden afgesloten voor autoverkeer. Hierdoor is het autoverkeer vanuit De Tuinderij en Claverveld genoodzaakt de Weijevlietweg te gebruiken. Autoverkeer wordt ter hoogte van de fysieke afsluiting de mogelijkheid gegeven te keren.

De totstandkoming van de maatregel is onderzocht door verkeerskundig adviesbureau Juust. Er is een verkeersstudie uitgevoerd, waarbij verschillende verkeersmaatregelen ter voorkoming van wijkontsluiting via de Vrijburgstraat zijn onderzocht. Tijdens de verkeersstudie zijn de omwonenden uit De Tuinderij en de Vrijburgstraat betrokken via twee bewonersavonden. Het eindadvies van Juust is om de verkeersmaatregel uit het besluit toe te passen.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a, b en c van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Geen.

Plaatsing verkeerstekens

Het instellen van een geslotenverklaring, met uitzondering voor fietsers, bromfietsers en vrachtauto’s kan worden bewerkstelligt door het realiseren van een fysieke afsluiting in de vorm van overrijdbare palen inclusief keergelegenheid voor autoverkeer. Bij de fysieke afsluiting worden aan beide zijden van de afsluiting de verkeersborden C01, met onderborden OB54 en OB61 en onderbord ‘Stapvoets overrijdbaar door vrachtverkeer’ geplaatst. Ter hoogte van de kruispunten Vrijburgstraat – Nieuwe Vlissingseweg en Vrijburgstraat – Kershage worden de verkeersborden L08, met onderborden OB54 en OB61, geplaatst. In de bijlage is de plaatsing van de verkeerstekens visueel weergegeven.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland-West-Brabant, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dit kan per e-mail via gemeente@vlissingen.nl of met het digitale formulier van de gemeente. Dit formulier vindt u op:

‘www.vlissingen.nl/digitaal-loket/rechtsbescherming/bezwaar-indienen’.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van deze brief heeft ingediend. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

7 Voorlopige voorziening

In principe stopt het indienen van een bezwaar de werking van het besluit niet. Wilt u dat het besluit voorlopig niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. U moet dan wel bezwaar hebben gemaakt en er dient sprake te zijn van spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

t.a.v. team Bestuursrecht

postbus 90006

4800 PA Breda.

Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

verkeerskundige van de gemeente Vlissingen

T.R. van Ederen

Vlissingen, 7 maart 2023

 

Mededelingen