Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Stopverbodszone Aagje Dekenstraat Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
dinsdag 21 maart 2023Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Stopverbodszone Aagje Dekenstraat Vlissingen

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- tot het instellen van een stopverbodszone met een uitzondering van het tijdsblok 7:00 tot 11:00 in de Aagje Dekenstraat te Vlissingen, door het plaatsen van de verkeersborden E02-ZB en E02-ZE van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord ‘Met uitzondering van 7:00 tot 11:00 uur’.

2 Aanleiding

De Aagje Dekenstraat betreft een gebiedsontsluitingsweg 50 km/u. De weg kent daardoor een verkeersontsluitende functie. Door een aantal functies die zijn gesitueerd langs de Aagje Dekenstraat, wordt veelvuldig op de rijbaan gestopt voor onmiddellijk laden en lossen. Dit leidt tot gevaarlijke en onwenselijke verkeerssituaties. Het probleem speelt voornamelijk in de middag en avond.

In de huidige situatie is het parkeren reeds gereguleerd door middel van een parkeerverbodszone. Gezien het hoge aantal automobilisten die onmiddellijk laden en lossen op de rijbaan, is het wenselijk om de stopverboden aan te duiden met zoneborden E02-ZB en E02-ZE.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 opgenomen dat voor plaatsing/verwijdering van verkeersborden model E02-ZB en E02-ZE een verkeersbesluit nodig is.

4 Motivering

Argumenten

Om hinderlijk laden en lossen en halteren op de rijbaan te voorkomen, zal een stopverbodszone worden ingesteld. Dit in het kader van de doorstroming en de verkeersveiligheid.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a, b en c van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Overwegende dat

• de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Vlissingen is;

• de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg binnen de bebouwde kom van Vlissingen ligt;

• dat op de Aagje Dekenstraat kortparkeerplekken zijn gerealiseerd om in de behoefte te voorzien;

• dat er twee laad- en losplekken zijn gerealiseerd op het kruispunt Aagje Dekenstraat – Badhuisstraat om in de behoefte te voorzien;

• dat de Aagje Dekenstraat is gelegen in een parkeerverbodszone;

• dat ter hoogte van het Betje Wolfplein een herhalingsbord ‘parkeerverbodszone’ is geplaatst;

• dat ondanks de getroffen maatregelen nog frequent kort wordt geparkeerd op de Aagje Dekenstraat, tussen het Betje Wolfplein en bushalte, voor een snelle boodschap;

• dat het frequent en structureel laden en lossen op de fietssuggestiestroken een onoverzichtelijke en daarmee verkeersonveilige verkeerssituatie veroorzaakt;

• dat de overlast zich met name concentreert in de middag en avond;

• dat laden en lossen op de Aagje Dekenstraat ook mogelijk moet blijven voor een aantal belendende bedrijven;

• dat met het instellen van en stopverbod tussen 11:00 en 7:00 uur laden en lossen mogelijk blijft en de verkeersoverlast effectief kan worden aangepakt;

• dit de veiligheid op de weg verzekerd en het de weggebruikers beschermd;

• dat de stopverbodszone in eerste instantie de helft van de Aagje Dekenstraat beslaat en er pas bij aanhoudend laden en lossen op de rijbaan wordt overgegaan op een stopverbodszone voor de gehele Aagje Dekenstraat.

Kanttekeningen

Geen.

Plaatsing verkeerstekens

Het instellen van een stopverbodszone kan worden bewerkstelligd door verkeersborden E02-ZB en E02-ZE van Bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen zoals bedoeld in het bijgevoegde kaartje.

De stopverbodszone zal in eerste instantie gelden voor het wegvak tussen het Betje Wolffplein en de bushalte Aagje Dekenstraat. Mochten de problemen met stoppen op de rijbaan zich blijven voordoen, dan zal de stopverbodszone worden uitgebreid tot de rotonde Aagje Dekenstraat – De Willem Ruysstraat.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland-West-Brabant, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dit kan per e-mail via gemeente@vlissingen.nl of met het digitale formulier van de gemeente. Dit formulier vindt u op:

‘www.vlissingen.nl/digitaal-loket/rechtsbescherming/bezwaar-indienen’.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van deze brief heeft ingediend. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

7 Voorlopige voorziening

In principe stopt het indienen van een bezwaar de werking van het besluit niet. Wilt u dat het besluit voorlopig niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. U moet dan wel bezwaar hebben gemaakt en er dient sprake te zijn van spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

t.a.v. team Bestuursrecht

postbus 90006

4800 PA Breda.

Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

verkeerskundige van de gemeente Vlissingen

T.R. van Ederen

Vlissingen, 14 maart 2023

 

Mededelingen