Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Papegaaienburg Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
donderdag 9 maart 2023Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Papegaaienburg Vlissingen

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken middels het plaatsen van bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op de locatie en de aanvrager aan te wijzen als gebruiker:

o Papegaaienburg te Vlissingen, de parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 73.

2 Aanleiding

De gemeente heeft een verzoek gehad voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het individuele verzoek is getoetst aan de gemeentelijke criteria voor gehandicaptenparkeerplaatsen. De uitslag van de toets is positief. De gemeente gaat dus over tot het inrichten van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

4 Motivering

Argumenten

De aanvrager van de gehandicaptenparkeerplaats kan slechts met grote moeite over korte afstand te voet voortbewegen. In de directe nabijheid van de woning van de aanvrager is echter onvoldoende vrije parkeerruimte waardoor men vaak op een te grote afstand van de woning moet parkeren. Daarnaast is er vanuit handhaving geen bezwaar tegen het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats en zijn er voor de overige gebruikers voldoende parkeerplaatsen in de nabije omgeving.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Het inrichtingen van de gehandicaptenparkeerplaats betekent dat overige bestuurders daar niet langer kunnen parkeren. Voor het parkeren moet uitgeweken worden naar de parkeerfaciliteiten in de omgeving.

Plaatsing/verwijdering verkeerstekens

De gehandicaptenparkeerplaats wordt aangeduid middels het plaatsen van bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, een onderbord met daarop het kenteken P-077-XV en het aanbrengen van witte kruismarkering in het parkeervak. De exacte locatie van de gehandicaptenparkeerplaats is aangegeven in de bijgevoegde situatietekening.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dit kan per e-mail via gemeente@vlissingen.nl of met het digitale formulier van de gemeente. Dit formulier vindt u op:

‘www.vlissingen.nl/digitaal-loket/rechtsbescherming/bezwaar-indienen’.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van deze brief heeft ingediend. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

7 Voorlopige voorziening

In principe stopt het indienen van een bezwaar de werking van het besluit niet. Wilt u dat het besluit voorlopig niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. U moet dan wel bezwaar hebben gemaakt en er dient sprake te zijn van spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

t.a.v. team Bestuursrecht

postbus 90006

4800 PA Breda.

Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

beleidsmedewerker verkeer

T.R. van Ederen

Vlissingen, 24 januari 2023

 

Mededelingen