Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Vlissingen 2023

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
donderdag 9 maart 2023Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Vlissingen 2023

 

De burgemeester van Vlissingen;

 

gezien het voorstel van de cluster veiligheid van de afdeling Ruimte en Samenleving van

3 maart 2023;

 

gehoord de beraadslaging in het driehoeksoverleg van 3 maart 2023 met de gebiedsofficier van justitie en de teamchef Walcheren van de landelijke politie;

 

overwegende:

 • dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:68 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • dat de burgemeester de beweegredenen die staan beschreven in het voorstel inzake aanwijzing van het gebied cameratoezicht van de afdeling Ruimte en Samenleving van 3 maart 2023 tot de zijne maakt en dat deze als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd in dit besluit (zijnde de evaluatie cameratoezicht 2022 -2023);

 • dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • dat overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaatbezit te voorkomen onvoldoende effect sorteren;

 • dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid (IVB en IHUP) ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • dat de aanwijzing van dit gebied voor de voorgestelde periode noodzakelijk is om, via intensivering van de probleemaanpak, het risico van inbreuk op de openbare orde en het verslechteren van het woon- en leefklimaat terug te kunnen dringen naar een aanvaardbaar niveau;

 • dat drie maanden voor expiratie van dit aanwijzingsbesluit een rapportage zal worden opgesteld waaruit moet blijken of het cameratoezicht in het genoemde gebied dient te worden voortgezet;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:68 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Middengebied Vlissingen 2023;

 

Artikel 1  

 • 1.

  De Bloemenlaan, de Scheldestraat en de Boulevards, het Bellamypark, Nieuwendijk, Sterkenburg, Betje Wolfplein, het Pablo Picassoplein en de Nieuw Bonedijkestraat en de Walstraat zijn aangewezen als gebieden waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:68 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013.

 • 2.

  Dit gebied omvat:

  • a.

   De Bloemenlaan, met uitzicht op de Hogeweg en de President Rooseveltlaan

  • b.

   de Scheldestraat

  • c.

   de Boulevard Bankert, Boulevard de Ruijter en Boulevard Evertsen.

  • d.

   Nieuwendijk met uitzicht op het Bellamypark, de Smalle Kade, het Beursplein, de Noordzeestraat, de Ruijterplein, Michiel de Ruyterhaven en de Ballastkade.

  • e.

   Betje Wolffplein met uitzicht op de Walstraat(zuid), Aagje Dekenstraat, Coosje Buskenstraat en de Badhuisstraat

  • f.

   Sterkenburg

  • g.

   Walstraat met uitzicht op de Oude Markt en de Sint Jacobsstraat

  • h.

   Pablo Picassoplein en Nieuw Bonnedijkstraat ter hoogte van het complex de Combinatie

 

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en geldt tot en met 31 december 2025.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht overlastgebieden Vlissingen 2023’.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzending daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester van Vlissingen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorts kan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg, indien u bezwaar hebt gemaakt, op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U moet dan een afschrift van uw bezwaarschrift bij het verzoekschrift om een voorlopige voorziening overleggen. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 3 maart 2023

De burgemeester voornoemd,

drs. A.R.B. van den Tillaar