Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wet Geluidhinder – hogere waarde Petruskerk (Paul Krugerstraat 7)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 16 september 2015
Postcode en huisnummer:
4382LW 8Wet Geluidhinder – hogere waarde Petruskerk (Paul Krugerstraat 7)
Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben op 8 september 2015, op grond van de Wet Geluidhinder, een hogere waarde van 58 dB vastgesteld als gevolg van wegverkeerslawaai, voor het realiseren van een woonfunctie in de Petruskerk, plaatselijk bekend Paul Krugerstraat 7, kadastraal bekend Vlissingen sectie A nummer 3315. De omgevingsvergunning waarmee bovenstaande ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt, is heden eveneens gepubliceerd.
Bezwaar
Bij het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde kunnen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking (8 september 2015) daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Vlissingen, 16 september 2015
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester,
mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris.