Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontwerpbestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 25 januari 2023Ontwerpbestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlissingen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 7.19, lid 4, onder a Wet Milieubeheer bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

  • 1.

    het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’;

  • 2.

    het besluit dat op basis van onderzoeken en afwegingen in de rapportage ‘M.E.R.-beoordeling BP Stadslandgoed Vlissingen’ d.d. 16 december 2021 het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet nodig is.

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van het Stadslandgoed mogelijk waarin o.a. het Justitieel Complex Vlissingen (inclusief toegangswegen) en de uitbreiding en afronding van bedrijventerrein Poortersweg zijn opgenomen. Het bestemmingsplan omvat de gronden globaal begrensd door de Oostelijke Bermweg, bedrijventerrein Poortersweg, de Visodeweg, de Deinsvlietweg, sloot tussen Deinsvlietweg-Havenweg, de Havenweg, de Zuidersluiswatergang, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het gronddepot.

Ten opzichte van voorontwerp-bestemmingsplan zijn de volgende inhoudelijke aanvullingen aangebracht:

1. passende vormen van verblijfsrecreatie worden in een deel van het plangebied mogelijk gemaakt (onder meer op voormalige locatie van camping Zeelandia).

2. ondergeschikte detailhandel (behorend bij een andere functie) wordt mogelijk gemaakt binnen de bestemming Gemengd-Stadslandgoed;

3. de regels zijn verruimd voor dagrecreatie en (buiten)sport, zodat dit beter aansluit bij de aan het ontwerpbestemmingsplan ten grondslag liggende Visie Stadslandgoed;

4. er is een landschapsplan toegevoegd aan het bestemmingsplan, waarvan de uitgangspunten uit het plan hun doorwerking vinden in de regels en op de verbeelding;

5. de motivering voor de aspecten geurhinder en afstand tot bedrijven is aangescherpt;

6. de motivering en salderingsmaatregelen met betrekking tot het aspect stikstof zijn aangescherpt. Hiertoe is de verbeelding aangepast en zijn agrarische percelen toegevoegd aan het plangebied. Tevens is in de regels een voorwaardelijke verplichting opgenomen die borgt dat bij realisatie van het bestemmingsplan maatregelen in het kader van stikstof zijn genomen.

7. Op de verbeelding is de Visodeweg verbreed. Dit is nodig om een volwaardige 2e ontsluiting voor het justitieel complex en de hiermee ontstane benodigde watercompensatie te kunnen realiseren. Omdat de Visodeweg alleen voor verkeer van en naar het justitieel complex mag worden gebruikt, zal een aparte landbouwontsluitingsweg worden aangelegd tussen de Havenweg en de Deinsvlietweg.

 

Kennisgeving vormvrije mer-beoordeling

Op grond van het Besluit Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een vormvrije M.E.R.-beoordeling en een Passende Beoordeling opgesteld voor deze ontwikkeling. Uit deze beoordelingen blijkt dat er geen belangrijke nadelige milieueffecten zijn te verwachten door dit plan en het daarom niet nodig is om een milieueffectrapport (MER) op te stellen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen, het ontwerpbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een grondexploitatieplan liggen voor een ieder ter inzage vanaf 26 januari t/m 8 maart 2023 gedurende een periode van zes weken in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. De stukken zijn digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder identificatienummer NL.IMRO.0718.BPSL01-ON01. De stukken behorend bij het ontwerpbestemmingsplan en het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad en via de gemeentelijke website www.vlissingen.nl/bekendmakingen

 

Binnen de termijn van zes weken (26 januari t/m 8 maart 2023) kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevr. E. Jasperse. Zij is telefonisch bereikbaar onder nr. (0118)487367 en per e-mail via ejasperse@vlissingen.nl.

 

Op 13 februari 2023 zal een informatiebijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan gehouden worden in Theater de Verwachting in Ritthem van 16.30 uur t/m 19.30 uur. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

 

 

Vlissingen, 25 januari 2023

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester

drs. R.D.A. Wiskerke, secretaris