Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerpbeschikkingWet algemene bepalingenomgevingsrecht (Wabo) t.b.v. bouwen en gebruikswijziging Alexander Gogelweg 59 (reguliere procedure)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Publicatiedatum:
woensdag 16 september 2015
Postcode en huisnummer:
4384EV 59Kennisgeving ontwerpbeschikkingWet algemene bepalingenomgevingsrecht (Wabo) t.b.v. bouwen en gebruikswijziging Alexander Gogelweg 59 (reguliere procedure)
Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ voor het verbouwen en de ingebruikname van het perceel Alexander Gogelweg 59 ten behoeve van een Chinees restaurant. De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 17 september 2015 gedurende twee weken (dus t/m 30 september 2015) ter inzage in het stadhuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1. U kunt de stukken elke werkdag tijdens kantooruren inzien. Op afspraak kunnen de stukken ook donderdagavond tussen 16.00 en 19.00 uur worden ingezien (dhr. W. Huige, tel. 0118-487339 of e-mail whe@vlissingen.nl). Tijdens de periode van terinzagelegging kan een belanghebbende naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, t.a.v. de afdeling SBP. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met dhr. W. Huige, tel. 0118-487339.