Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ontheffing onderhoudswerkzaamheden en werktijden aan de perrons op station Vlissingen en Souburg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 16 september 2015Ontheffing onderhoudswerkzaamheden en werktijden aan de perrons op station Vlissingen en Souburg
 
Op 14 november kregen wij het verzoek om ontheffing voor werkzaamheden aan de perrons op station Vlissingen Souburg in de periode van 2 oktober (23.00 uur) tot en met 5 oktober 2015 (06.00 uur).
 
Besluit
Overwegende dat:
 • .
  De werkzaamheden onderdeel uitmaken van een landelijk project om perrons op gelijke hoogte te maken om de instap voor minder validen mogelijk te maken.
 • .
  Het spoor slechts voor een beperkte tijdsduur wordt vrijgegeven om de continuïteit van de treinverbinding te bewaken.
 • .
  Het door de omvang van de activiteiten onmogelijk is alle geluidbelastende activiteiten naar de dag te verplaatsen.
 • .
  De meest stille technieken worden toegepast voor zover dit de efficiëntie van apparatuur niet beïnvloed waardoor de duur van de werkzaamheden (en dus geluidshinder) onevenredig wordt verlengd.
 • .
  De grenswaarden voor het gemiddelde geluidsniveau vanuit de Circulair Bouwlawaai niet worden overschreden.
 • .
  Bij gebruik van de trilplaat het maximale geluidsniveau op de gevel bij een woning maximaal 71,6 dB(A).
 • .
  De werkzaamheden met de trilplaat zo veel als mogelijk in de dagperiode plaatsvinden;
 • .
  Er gefaseerd wordt gewerkt waardoor de belasting voor het maximale geluidsniveau op de gevel bij een woning maximaal 1 nacht korte perioden is en de overige nachten minder dan 65 dB(A).
 • .
  Het niet mogelijk is een geluidscherm te plaatsen vanwege het steile talud en werkzaamheden die het gehele perron omvatten.
 • .
  Het gebruik van geluidapparatuur zoals radio’s op de werkplek niet is toegestaan.
 
Het college geeft u, volgens artikel 4.7, lid 2, van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013, ontheffing van het verbod om toestellen, installaties of apparaten voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving ernstige hinder door geluid of trillingen wordt veroorzaakt door werkzaamheden aan het perron van station Vlissingen Souburg in de periode van 2 oktober (23.00 uur) tot en met 5 oktober 2015 (06.00 uur). 
 
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de perronhoogte van de perrons naar P76-eis conform OVS00067. Dit houdt onder andere in: keerwanden opnieuw stellen, straatwerk opbreken, perronwanden vrijgraven, bestaande keerwandelementen verwijderen, het zagen van beton, plaatsen van betonelementen en het opnemen en herleggen van de perronbestrating.
 
Bijlagen en voorschriften
Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden, waar u zich aan moet houden. U vindt deze in de bijlage.
 
Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzending daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij ons college. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
 
Voorts kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, indien u bezwaar hebt gemaakt, op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U moet dan een afschrift van uw bezwaarschrift bij het verzoekschrift om een voorlopige voorziening overleggen.
 
 
BIJLAGE 1 VOORSCHRIFTEN
 
 
INHOUD
 
 •  
 •  
 •  
 
 
1. Algemeen
1.1 Afval
 • 1.
  Het terrein moet u schoon, opgeruimd en in originele staat achter­laten. Als u dat niet doet, gebeurt het oprui­men door de gemeente op uw kosten.
 • 2.
  Afvalstoffen moeten worden verzameld in veilig opgestelde, goed af te sluiten afvalemmers of containers van moeilijk brandbaar materiaal.
   
1.2 Algemeen 
Aanwijzingen van de politie, brandweer en of ambtenaren van de gemeente Vlissingen gegeven in het belang van de openbare orde en of (brand)veiligheid, moeten stipt en terstond worden opgevolgd.
 
 
 
2. Communicatie
2.1 Bewoners
 • 1.
  Directe omwonenden en bedrijven moet u, voordat u de werkzaamheden start, schriftelijk op de hoogte stellen van de werkzaamheden en aangeven wanneer en waarom er geluidsoverlast wordt veroorzaakt.
 • 2.
  In deze informatiebrief moet u een contactpersoon (met telefoonnummer) vermelden, die bereikbaar en beschikbaar is tijdens de werkzaamheden.
   
2.2 Voorschriften vergunning
De voorschriften uit deze vergunning moet u communiceren met werknemers en uitvoerders, et cetera.
 
 
3. Overlast, geluid en voorkomen schade
3.1 Overlast
Tijdens de werkzaamheden bent u gehouden te doen en te laten wat redelijkerwijs gevergd kan worden om overmatige geluidhinder in de omgeving te voorkomen.
 
3.2 Geluid
 • 1.
  Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
 • 2.
  Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de bij de werkzaamheden aanwezige toestellen en installaties, door de verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag op de gevel van de dichtstbijzinde woning niet meer bedragen dan:
 • Dagperiode (07.00-19.00 uur) in dB(A)
  Avondperiode (19.00-23.00 uur) in dB(A)
  Nachtperiode (23.00-19.00 uur) in dB(A)
  60
  60
  60
 •  
 • 3.
  Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de bij de werkzaamheden aanwezige toestellen en installaties, door de verrichte werkzaamheden of activiteiten, mag op de gevel van de dichtstbijzijnde woning niet meer bedragen dan:
 • Dagperiode (07.00-19.00 uur) in dB(A)
  Avondperiode (19.00-23.00 uur) in dB(A)
  Nachtperiode (23.00-19.00 uur) in dB(A)
  72
  72
  65
 
4. In de nacht van 4 op 5 oktober 2015 mag het geluidsniveau niet meer bedragen dan 72 dB(A).
 • 5.
  Op de werkplek mogen er geen radio’s aanstaan.
   
3.3 Voorkomen schade
 • 1.
  Schade aan openbare bezittingen door het gebruik van het terrein moet u op eerste aanzeg en op aanwijzing van de beheerder herstellen. Bij ingebreke blijven, laat de gemeente Vlissingen de schade herstellen en brengt de kosten bij u in rekening.
 • 2.
  Het is verboden eigendommen van de gemeente zonder toestemming te verwijderen.
 • 3.
  Alle voorwerpen moeten zonder straatopbreking los op de ondergrond worden geplaatst.
 • 4.
  U mag nergens graven, palen slaan en/of de beplanting bescha­di­gen.
 • 5.
  Het is niet toegestaan met motorvoertuigen over groen­gebieden te rijden.
 • 6.
  U moet de redelij­kerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorko­men dat de gemeente, of derden, door het gebruik van deze vergunning hinder en/of overlast ondervinden of schade lijden.
 • 7.
  U bent aansprakelijk voor alle schade die u door het gebruik van deze vergunning toebrengt aan personen of eigendommen van gemeente Vlissingen en/of derden.
 
Bezwaar
Bij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrokken zijn.
(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 10 september 2015 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
 
Meer informatie over de ontheffing kunt u inwinnen via N. Heerkens (0118-487121; nhs@vlissingen.nl).