Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN VLISSINGEN 2023

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
maandag 19 december 2022VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN VLISSINGEN 2023

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

1.

 

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING

VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN VLISSINGEN 2023

____________________________________________________________________

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen:

- de Noorderbegraafplaats aan de President Rooseveltlaan te Vlissingen,

- de Joodse begraafplaats aan de Vredehoflaan te Vlissingen,

- de begraafplaats aan de Molenweg te Oost-Souburg,

- de begraafplaats aan de Zuidwateringstraat te Ritthem;

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as in het graf;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.

 • e.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as in het graf;

 • f.

  particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met (open nis) of zonder (gesloten nis) urnen;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken door middel van naamplaatjes:

 • k.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf.

 

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

 

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5. Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.2 tot en met 4.7 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.8 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.8 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.8 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.8 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 9. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden

betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Vlissingen 2022” van 11 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten Vlissingen 2023”.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlissingen d.d. 10 November 2022.

de griffier, de voorzitter,

Mr. F. Vermeulen Drs. A.R.B. van den Tillaar

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Vlissingen 2023

 

Hoofdstuk 1. Verlenen en verlengen van rechten

Hoofdstuk 2. Begraven

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen en urnen

Hoofdstuk 4. Grafbedekking en onderhoud

Hoofdstuk 5. Opgraven, ruimen, verstrooien

Hoofdstuk 6. Overige heffingen

Behorende bij de verordening lijkbezorgingrechten Vlissingen 2023

 

de griffier,

 

 

 

Mr. F. Vermeulen