Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit opheffen algemente gehandicaptenparkeerplaats aan de Paardenstraat ter hoogte van nr. 2 in Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
maandag 14 november 2022Verkeersbesluit opheffen algemente gehandicaptenparkeerplaats aan de Paardenstraat ter hoogte van nr. 2 in Vlissingen

 

Gelet op:

- Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- De bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- De bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- De bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- Algemeen bevoegdhedenbesluit Vlissingen 2001 vastgesteld d.d. 27 december 2021 krachtens welke ik bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegende dat:

- De gemeente een verzoek heeft gehad van een bewoner om deze algemene gehandicapenparkeerplaats te laten vervallen;

- Op grond van artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 er een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

- Dit voorheen een gehandicaptenparkeerplaats was op kenteken, maar dat de gebruiker hier niet meer woont;

- Er een tijd mee is gewacht om deze werkelijk op te heffen omdat er geen bezwaar was gekomen op het verkeersbesluit van augustus 2022 om deze gehandicaptenparkeerplaats op kenteken om te zetten in een algemene gehandicaptenparkeerplaats;

- Dat er geen gebruik wordt gemaakt van deze parkeerplaats ;

- Dat er nu ook vanuit handhaving de vraag is gekomen om deze algemene gehandicaptenparkeerplaats op te heffen;

- Dat het binnen dit parkeervergunninsgebied is toegestaan om met een gehandicaptenparkeerkaart en een parkeerschijf drie uur te kunnen parkeren ;

- Er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland- West-Brabant, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef;

- In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het BABW inzage het Wegverkeer dient te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a en sub b van de Wegenverkeersweg genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in de bovenstaande afweging tegen elkaar zijn afgewogen;

- Het betrokken weggedeelte in beheer is bij de gemeente Vlissingen en in het geheel gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Vlissingen.

Besluit:

Het laten vervallen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Paardenstraat ter hoogte van nr. 2 in Vlissingen (zie situatiefoto). Zowel bebording (E6 volgens het RVV 1990) als het kruisvlak worden verwijderd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens het college,

Mevr. J. Scheepbouwer, Beleidsmedewerker Verkeer

 

Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Ook ligt het verkeersbesluit ter inzage van 14 november 2022 t/m 26 december 2022 in het Stadskantoor van de gemeente Vlissingen.

Bezwaar en procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dit kan per e-mail via gemeente@vlissingen.nl of met het digitale formulier van de gemeente. Dit formulier vindt u op: www.vlissingen.nl/digitaal-loket/rechts- bescherming/bezwaar-indienen.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie van dit besluit heeft ingediend. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van welk besluit en de gronden van het bezwaar. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

Voorlopige voorziening

In principe stopt het indienen van een bezwaar de werking van het besluit niet. Wilt u dat één van deze besluiten voorlopig niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. U moet dan wel bezwaar hebben gemaakt en er dient sprake te zijn van spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan: Rechtbank Zeeland - West-Brabant t.a.v. team Bestuursrechtpostbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.