Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet geluidhinder t.b.v. 5 zorgpaviljoens en 1 dagbestedingsgebouw aan de Nieuwe Zuidbeekseweg te Vlissingen (uitgebreide procedure)

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 10 november 2022Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet geluidhinder t.b.v. 5 zorgpaviljoens en 1 dagbestedingsgebouw aan de Nieuwe Zuidbeekseweg te Vlissingen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Ontwikkeling zorgpaviljoens ‘s Heeren Loo – Nieuwe Zuidbeekseweg’ met ingang van 10 november 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Toelichting

De aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning is de nieuwbouw van 5 zorgpaviljoens en 1 dagbestedingsgebouw aan de Nieuwe Zuidbeekseweg. De 5 zorgpaviljoens bevatten in totaal 96 wooneenheden voor cliënten van ’s Heeren Loo. Het vigerende bestemmingsplan Paauwenburg – Groot Lammerenburg voorziet niet in deze ontwikkeling. Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo af te wijken van de bepalingen van het bestemmingsplan en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Ten behoeve van de realisatie van dit project is het college tevens bereid om op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder een besluit hogere grenswaarden te nemen als gevolg van wegverkeerslawaai.

 

Gecoördineerd besluit

De samenhangende besluiten worden genomen op grond van en met inachtneming van de coördinatieregeling ingevolge Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis van deze regeling is het mogelijk de procedures voor de omgevingsvergunning ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ tegelijkertijd met de ontheffing hogere grenswaarden te doorlopen.

 

De gemeenteraad van Vlissingen heeft op 3 november 2022 de verklaring van geen bedenkingen in concept vastgesteld. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij wil dat de ontwerpbesluiten samen ter inzage liggen en gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht doorlopen. Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat de rechtsbescherming gebundeld plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende maar tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden.

 

Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van de besluiten. De bevoegdheid tot afwijken van het bestemmingsplan blijft in handen van de gemeenteraad. Met een verklaring van geen bedenkingen geeft de gemeenteraad haar instemming met het plan.

 

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunningen, de ontwerp ontheffing hogere grenswaarden en bijbehorende stukken liggen vanaf 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. U kunt de stukken gedurende deze periode elke werkdag tijdens openingstijden inzien. De stukken zijn tevens te raadplegen in het elektronisch Gemeenteblad via www.vlissingen.nl/bekendmakingen.

 

Indienen zienswijze

Gedurende de periode van 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 kan eenieder zijn of haar zienswijze over de ontwerpbesluiten kenbaar maken aan het college van B&W van de gemeente Vlissingen, postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

 

 

Vlissingen, 10 november 2022

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

De burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

De secretaris, drs. R.D.A. Wiskerke