Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
beleidsregel
Publicatiedatum:
vrijdag 28 oktober 2022Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen;

 

gelet op:

 

titel 4.3, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

 

de op 5 juli 2022 door de minister aangekondigde verhoging van de energietoeslag en de verlenging van de looptijd.

 

Overwegende dat:

 

Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 

Omdat het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Middelburg, Veere en Vlissingen 2015;

 

Gelezen:

 

het advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

 

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel(s):

 

Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Vlissingen

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Wet: Participatiewet

 • 2.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen

 • 3.

  Inkomen; alle middelen zoals bedoel in artikel 31 en 32 van de wet

 • 4.

  Peildatum: 1 februari 2022

 • 5.

  Referteperiode: 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022

 • 6.

  Dagelijks Bestuur; het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren

 

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300,00 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   Jonger is dan 21 jaar waarbij zich geen situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 12 onder a en b van de wet;

  • c.

   Kamerbewoner is;

  • d.

   Niet zelfstandig verantwoordelijk is voor de betaling van de energierekening aan de energieleverancier.

  • e.

   Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en op de peildatum:

 • a.

  Algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  Een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

 • c.

  Een uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz); of

 • d.

  Gebruik maken van het minimabeleid zoals de regeling Chronisch zieken en gehandicapten en individuele inkomenstoeslag; of

 • e.

  Een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)ontvangen op grond van artikel 47a van de wet;

Ontvangen de eenmalige energietoeslag ambtshalve.

 

Artikel 4. Aanvraag en beoordeling

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen digitaal een aanvraag indienen via www.orioniswalcheren.nl met gebruikmaking van het aanvraagformulier. In afwijking van deze digitale aanvraag is, bij bijzondere omstandigheden, een schriftelijke aanvraag mogelijk met een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld formulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 31 januari 2023.

 • 3.

  Ongeacht het bepaalde onder artikel 1 lid 5 zijn er situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag maar dit slechts van korte duur was. Wanneer aanvrager voor een periode gelijk aan of langer dan 6 maanden binnen het kalenderjaar 2022 aan de voorwaarden voldoet is afwijking op de referteperiode in de beoordeling aan de orde.

 

Artikel 5. Hardheidsclausule

 • 1.

  In situaties waarin deze beleidsregels niet voorzien en dringende redenen noodzaken tot de toekenning van de eenmalige energietoeslag, beslist het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 november 2022

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Vlissingen”

 • 3.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 februari 2023.

 

Aldus vastgesteld op 4 oktober 2022

Het college van burgemeester en wethouders Vlissingen

de secretaris,

drs. R.D.A. Wiskerke

de burgemeester,

drs. A.R.B. van den Tillaar