Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - parkeerverbod Westerscheldestraat 119-131 Oost-Souburg

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
donderdag 27 oktober 2022Verkeersbesluit gemeente Vlissingen - parkeerverbod Westerscheldestraat 119-131 Oost-Souburg

1 Besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de wegenverkeerswet 1994 (hierna de WVW 1994) is het college van B&W bevoegd om een verkeersbesluit te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- Tot het instellen van een parkeerverbod aan de zuidzijde van de Westerscheldestraat in Oost-Souburg ter hoogte van de huisnummers 119 t/m 131.

2 Aanleiding

De Westerscheldestraat Oost-Souburg ter hoogte van de huisnummers 119 t/m 131 betreft een doodlopende straat. De toegang tot de uitritten van de huisnummers 119 t/m 131 worden met regelmatig belemmerd door geparkeerde voertuigen. Om hinderlijk parkeren te voorkomen en toegang tot de woningen te bewaken, zal het parkeerverbod worden ingesteld. Dit in het kader van de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid.

3 Wettelijke grondslag

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 opgenomen dat voor plaatsing/verwijdering van verkeersbord model E01 een verkeersbesluit nodig is.

4 Motivering

Argumenten

Om hinderlijk parkeren te voorkomen en toegang tot de woningen te bewaken, zal een parkeerverbod worden ingesteld. Dit in het kader van de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub a, b en c van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

Kanttekeningen

Geen.

Plaatsing verkeerstekens

Het instellen van een parkeerverbod te Westerscheldestraat Oost-Souburg ter hoogte van de huisnummers 119 t/m 131 kan worden bewerkstelligd door een verkeersbord E01 aan de zuidzijde van de weg te plaatsen. De weg betreft een doodlopende straat, dus een model E01 is voldoende.

5 Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland-West-Brabant, die daartoe is bevoegd krachtens mandaat van de korpschef.

6 Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dit kan per e-mail via gemeente@vlissingen.nl of met het digitale formulier van de gemeente. Dit formulier vindt u op:

‘www.vlissingen.nl/digitaal-loket/rechtsbescherming/bezwaar-indienen’.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van deze brief heeft ingediend. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te vermelden, dagtekening, omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

7 Voorlopige voorziening

In principe stopt het indienen van een bezwaar de werking van het besluit niet. Wilt u dat het besluit voorlopig niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. U moet dan wel bezwaar hebben gemaakt en er dient sprake te zijn van spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

t.a.v. team Bestuursrecht

postbus 90006

4800 PA Breda.

Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

namens het college

verkeerskundige van de gemeente Vlissingen

T.R. van Ederen

Vlissingen, 14 oktober 2022

Mededelingen