Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Publicatie voornemen tot juridische overdracht

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 26 oktober 2022Publicatie voornemen tot juridische overdracht

Object informatie

Adres: Edisonweg Noord te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen, Sectie K, nummer 892 (gedeeltelijk), hierna te noemen 1c8

 

 

Voornemen tot juridische overdracht

De gemeente Vlissingen (hierna de gemeente) is van plan om het genoemde object, ter grootte van ca. 850 m² juridisch over te dragen aan R. Beuken B.V.. De koopovereenkomst is reeds aangegaan op 15 januari 2022 en thans dient het object notarieel overgedragen te worden.

 

De gemeente heeft haar voornemen tot verkoop van het voornoemde perceel bekend gemaakt via de website van de makelaar en via Funda in business. Op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is er slechts één serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de juridische overdracht, namelijk de koper, R. Beuken B.V.. Het spreekt voor zich dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

 

R. Beuken B.V. komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking, omdat: 

 

- Via diverse media (waaronder de gemeentelijke website, website van de makelaar en Funda in business) bekend is gemaakt, dat (onder voorwaarden) percelen voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Bekendmaking is onder andere ook gedaan via de algemene bekendmakingen over de Kenniswerf en de bekendmakingen van ruimtelijke (bestemmings)plannen.

 

- De gemeente sinds januari 2021 met R. Beuken B.V. gesprekken voert en afspraken maakt over de ontwikkeling van het perceel 1c8 passend binnen de geldende ruimtelijke plannen (waaronder de strategische visie, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan).

 

- De gemeente in januari 2021 een optie voor de duur van drie maanden heeft verstrekt aan R. Beuken B.V. om haar ontwikkeling nader uit te werken en tot een koopovereenkomst met de gemeente te komen. R. Beuken B.V. heeft aan de voorwaarden gesteld in de optieovereenkomst voldaan.

 

- Afgezien van R. Beuken B.V. geen andere serieus gegadigden zich hebben gemeld om het perceel 1c8 te ontwikkelen en aan te kopen.

 

 

Niet eens met voorgenomen juridische overdracht?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk voor 15-11-2022, 23:59 uur (20 dagen vanaf deze publicatie), kenbaar te maken door middel van betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente (Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen).

 

Als wij de betekening van een kortgedingdagvaarding na deze datum ontvangen, is de gemeente vrij om de juridische overdracht door te laten gaan. U heeft op dat moment niet meer het recht om bezwaar te maken en/of schadevergoeding te vragen of een ander recht te onderbouwen.

 

De gemeente en de eigenaars van het perceel 1c8 zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk de overdracht zou worden opgekomen.

 

 

Publicatie

De gemeente publiceert dit voornemen op officielebekendmakingen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021.

 

(ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar,

Secretaris R. Wiskerke