Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Publicatie voornemen tot verkoop

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 5 oktober 2022Publicatie voornemen tot verkoop

Object informatie

Adres: het object is gelegen tussen de Jachthavenweg en de Tweede Binnenhavenweg te Vlissingen

Perceel: Gemeente Vlissingen, Sectie c, nummer 2848 (gedeeltelijk), hierna te noemen 3k3-2 en 3i

 

 

Voornemen tot verkoop

De gemeente Vlissingen (hierna de gemeente) is van plan om het genoemde objecten, ter grootte van in totaal ca. 2.540 m² te verkopen aan Pro Nautic B.V., hierna te noemen Pro Nautic.

 

De koopovereenkomst is reeds opgemaakt en partijen hebben overeenstemming daarover.

 

De gemeente is van oordeel dat, er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop, namelijk de koper, Pro Nautic. Het spreekt voor zich dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

 

Pro Nautic komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking, omdat: 

 

- Via diverse media (waaronder de gemeentelijke website) bekend is gemaakt dat, (onder voorwaarden) percelen voor ontwikkeling beschikbaar zijn. Bekendmaking is onder andere ook gedaan via de algemene bekendmakingen over de Kenniswerf en de bekendmakingen van ruimtelijke (bestemmings)plannen.

 

- De gemeente sinds december 2020 met Pro Nautic gesprekken voert en afspraken maakt over de ontwikkeling van de percelen 3k3-2 en 3i passend binnen de geldende ruimtelijke plannen (waaronder de strategische visie, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan).

 

- De gemeente in december 2021 voornemens was een Right of First Refusal[1] (hierna: RoFR) voor de duur van twaalf maanden met Pro Nautic aan te gaan, zodat Pro Nautic haar ontwikkeling nader uit kan werken en tot een koopovereenkomst met de gemeente kan komen. Echter, aangezien de planontwikkeling van Pro Nautic reeds in een vergevorderd stadium was hebben de gemeente en Pro Nautic besloten om gelijk over te gaan tot opstellen van een koopovereenkomst, die thans gereed ligt.

 

- Afgezien van Pro Nautic geen andere serieus gegadigden zich hebben gemeld om het perceel 3k3-2 en 3i te ontwikkelen en aan te kopen.

 

 

Niet eens met voorgenomen verkoop?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop, dan dient u dit uiterlijk voor 25-10-2022, 23:59 uur (20 dagen vanaf deze publicatie), kenbaar te maken door middel van betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente (Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen).

 

Als wij de betekening van een kortgedingdagvaarding na deze datum ontvangen, is de gemeente vrij om de voorgenomen verkoop door te laten gaan. U heeft op dat moment niet meer het recht om bezwaar te maken en/of schadevergoeding te vragen of een ander recht te onderbouwen.

 

De gemeente en Pro Nautic zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk de verkoop zou worden opgekomen.

 

 

Publicatie

De gemeente publiceert dit voornemen op officielebekendmakingen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021.

 

ECLI:NL:HR:2021:1778, meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

 

 

[1] Partijen komen overeen dat indien de verkoop, in de toekomst zal plaatsvinden, de partij die het recht heeft verworven, op dat moment (binnen een overeengekomen periode) die transactie voor een vastgestelde prijs mag opeisen.

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar,

Secretaris R. Wiskerke