Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Ondermandaat gemeentelijke contactpersoon landelijke toegankelijkheid

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 26 augustus 2015Ondermandaat gemeentelijke contactpersoon landelijke toegankelijkheid
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen,
 
overwegende dat:
 
- het college op 26 mei 2015 de Beleidsregels Landelijke toegankelijkheid en regiobinding Maatschappelijke Opvang heeft vastgesteld;
- in deze beleidsregels de criteria zijn gegeven waarbinnen de landelijke toegankelijkheid tot de Maatschappelijke Opvang en de toepassing van de regiobinding voor Zeeland plaats­vindt;
- in de uitvoering van de beleidsregels kan komen vast te staan dat voor een zo optimaal mogelijke reïntegratie en resocialisatie een cliënt moet worden overgedragen naar een andere regio of centrumgemeente;
- deze overdracht met waarborgen omgeven is, waaronder afstemming met de cliënt en met de ontvangende regio of centrumgemeente, gekoppeld aan een mogelijkheid van geschillenbehandeling door middel van arbitrage;
- voor de afstemming en arbitrage is een gemeentelijk contactpersoon nodig;
- de aanwijzing van een gemeentelijke contactpersoon voor Zeeland is besproken met de leiding van het CZW-bureau te Goes, welke leiding verklaard heeft er mee in te stemmen dat het CZW-bureau bereid is de rol en uitvoering van gemeentelijke contactpersoon te verzorgen, gekoppeld aan een ondermandaat aan de verantwoordelijke voor het CZW-bureau, de secretaris en leidinggevende van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkings­ver­band Welzijnszorg Oosterschelderegio [hierna: SWVO;
- de Zeeuwse gemeenten door middel van een mandaat de gemeente Vlissingen hebben gemachtigd de besluitvorming over de toegang en de uitvoering tot een maatwerkvoorziening in natura ten behoeve van opvang en beschermd wonen te verzorgen, al dan niet in de vorm van een ondermandaat;
- het gewenst is de uitvoering van de taken van de gemeentelijke contactpersoon door middel van een ondermandaat aan de secretaris van SWVO, leidinggevende van het CZW-bureau, hierna te noemen "de secre­taris" op te dragen;
 
gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
 
besluit:
 
1. aan de secretaris in ondermandaat de taken van gemeentelijk contactpersoon om op te dragen, zoals in de regels 4. en 9 van de Beleidsregels Landelijke toegankelijkheid en regiobinding Maatschappelijke Opvang is bepaald;
 
2. de uitvoering van dit ondermandaat vindt plaats onder de volgende bepalingen:
- de secretaris maakt van de verleende bevoegdheden geen gebruik indien de behandeling van een zaak niet als routine kan worden aangemerkt en/of een afzonderlijke specifieke beoordeling/­af­weging noodzakelijk is;
- alle krachtens dit ondermandaat genomen besluiten dienen schriftelijk te worden vast­ge­legd en naar behoren te worden gearchiveerd;
- als tegen een besluit bezwaar kan worden gemaakt wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding gemaakt.
- een krachtens ondermandaat genomen besluit dient te vermelden dat het besluit namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen is genomen;
- een besluit dat in ondermandaat is genomen, dan wel correspondentie die namens het college wordt gevoerd, dient als volgt te wor­den ondertekend:
namens burgemeester en wethouders van Vlissingen
……………………………………<naam, functie en handtekening van de gemandateerde>
 
3. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en de bekendmaking van het besluit aan de secretaris.
 
 
Vlissingen, d.d. 20 augustus 2015
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,
 
mr. drs. ing. M. van Vliet, A.M. Demmers-van der Geest
 
________________________________________________________________________________________________________________
De secretaris van het Samenwerkings­verband Welzijn voor de Oosterschelderegio, bevestigt de uitvoering van het ondermandaatbesluit.
Goes, d.d.
 
drs. F. Witkam