Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bekendmaking enkelvoudige gunning gemeentegrond en/of vastgoed

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
woensdag 27 juli 2022Bekendmaking enkelvoudige gunning gemeentegrond en/of vastgoed

Tijdelijke uitgifte in erfpacht perceel grond Flamingoweg

OBJECTINFORMATIE

Adres: Flamingoweg 51

Peceel: sectie H 4107 ged.

Perceelgrootte: 671 m2

 

Voornemen tot aangaan erfpachtovereenkomst

De gemeente Vlissingen is voornemens tijdelijk tot en met 2033 een perceel grond in erfpacht uit te geven aan stichting Kinderopvang Walcheren voor de realisatie van kinderdagopvang Ons Speelhuis.

 

De stichting KOW is de enige serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente is de stichting Kinderopvang Walcheren de enige gegadigde die in aanmerking komt voor de realisatie van kinderdagopvang en daarmee de tijdelijke uitgifte van grond in erfpacht.

De opvangfunctie (kdv) die KOW wil realiseren is aanvullend op de reeds bestaande functies (peutergroep en buitenschoolse opvang) die in het naastgelegen schoolgebouw van De Wissel worden uitgevoerd. Deze opvangfunctie vervangt in die zin dan ook dezelfde functie die nu nog in Westerzicht bestaat. Het integraal aanbieden van deze functies versterkt daarmee het doel van de school om in samenwerking met kinderopvang de doorgaande ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.

Voor de plaatsing van de opvangunits op de locatie is inmiddels een omgevingsvergunning verleend tot 7 oktober 2033, waardoor er publiekrechtelijk geen belemmeringen zijn. Het in erfpacht uit te geven perceel grond betreft ca. 671 m2 en is daarmee relatief klein en gezien de ingesloten ligging tussen (voormalige) scholen niet geschikt voor andere functies. De toegang tot het perceel is slechts mogelijk via de schoolplein. De bestemming van de locaties is maatschappelijk, waarmee andere functies moeilijk passend zijn.

De grond wordt voor een periode tot en met 2033 in erfpacht uitgegeven zodat er na deze periode een ontwikkeling gerealiseerd kan worden voor het gehele perceel waar nu ook beide scholen op gevestigd zijn. Een derde partij die geïnteresseerd is, moet er daarom rekening mee houden dat het perceel enkel voor een korte periode in erfpacht wordt uitgegeven.

KOW is met de gemeente in gesprek gegaan over een alternatieve huisvestingslocatie ter vervanging van de gehuurde locatie Westerzicht 66. De gemeente kan hierdoor uitvoering geven aan het AOH door een perceel uit de verhuur te nemen van een derde, maar deze vraagt om compensatiegrond. Hierdoor is deze transactie maar met één partij mogelijk.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de tijdelijke uitgifte in erfpacht van het in de aanhef genoemde perceel grond. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

 

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 17 augustus 2022, 12.00 uur, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan gemeente@vlissingen.nl onder vermelding van zaaknummer 2141626, erfpacht Flamingoweg. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Vlissingen en de stichting Kinderopvang Walcheren zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.vlissingen.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

Burgemeester A.R.B. van den Tillaar,

Secretaris R. Wiskerke