Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021 gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum:
vrijdag 8 juli 20221e wijziging Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021 gemeente Vlissingen

De raad van de gemeente Vlissingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 2.2.1 tot en met 2.2.4 van de Wmo 2015;

 

besluit :

 

vast te stellen de 1e wijziging Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021 gemeente Vlissingen.

 

Artikel I

 

De Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021 gemeente Vlissingen wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 23 onder b wordt als volgt gewijzigd:

 

b. algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning.

 

B.

Artikel 23 onder d wordt als volgt gewijzigd:

 

d. bijdrage: een bijdrage van een cliënt in de kosten van een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget.

 

C.

Er wordt een nieuw artikel 27a toegevoegd, dat luidt als volgt:

 

Artikel 27a. Uitgangspunten van een algemene voorziening

1. Algemene voorzieningen zijn vrij toegankelijk zonder tussenkomst van de gemeente;

2. Een algemene voorziening kan ingericht zijn voor alle inwoners van Vlissingen of voor een specifieke doelgroep, en is rechtstreeks toegankelijk voor mensen die maatschappelijke ondersteuning behoeven en/of tot de doelgroep van de voorziening behoren;

3. Het college bevordert en treft de algemene voorzieningen die naar zijn oordeel bijdragen aan de zelf- en samenredzaamheid en de participatie van ingezetenen en aan de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk daarvoor, waaronder in elk geval de in dit hoofdstuk vermelde voorzieningen;

4. Een algemene voorziening bevordert het doel zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen;

5. De algemene voorziening geldt als preventief en als voorliggend op de maatwerkvoorziening.

 

D.

Er wordt een nieuw artikel 27b toegevoegd, dat luidt als volgt:

 

Artikel 27b. Aanbod van algemene voorzieningen.

1. Algemene voorzieningen zijn onder meer gericht op:

a. ondersteuning gericht op een schoon en leefbaar huis;

b. sociale, structurele of activerende dagbesteding.

 

E.

Artikel 32, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

 

4. In afwijking op lid 3 geldt voor ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis het laagste tarief waarvoor de hulp bij een particuliere aanbieder kan worden ingekocht.

 

F.

In artikel 35 wordt een nieuw lid 2 tussengevoegd en de opsomming vernummerd en komt als volgt te luiden:

 

Artikel 35. Bijdrage in de kosten voor voorzieningen en pgb’s

1. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening in natura of een pgb zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt.

2. Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een algemene voorziening waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie zoals genoemd in artikel 27b.

3. Als een maatwerkvoorziening of pgb wordt verstrekt ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige cliënt is de bijdrage in de kosten verschuldigd door:

a. de onderhoudsplichtige ouders en;

b. degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.

 

G.

Artikel 36, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 

1. Voor de algemene voorzieningen als bedoeld in artikel 27b en maatwerkvoorzieningen die niet genoemd worden in lid 2 t/m 3 bedraagt de hoogte van de bijdrage voor een of meerdere voorzieningen tezamen het abonnementstarief van het in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 opgenomen tarief.

 

H.

Artikel 36, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

 

5. De kostprijs van een algemene voorziening en maatwerkvoorziening in natura is gelijk aan de kosten die het college voor de desbetreffende algemene voorziening of maatwerkvoorziening zelf maakt.

 

Artikel II Overgangsbepaling

 

Het recht zoals dat gold voordat deze wijzigingsverordening in werking is getreden, blijft van toepassing op bezwaren die zijn ontvangen voordat deze wijzigingsverordening in werking is getreden.

 

Artikel III Inwerkingtreding en citeertitel

 

  • 1.

    Deze wijzigingsverordening treedt in werking op 10 juli 2022.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: 1e wijziging Integrale verordening Wmo en Jeugd 2021 gemeente Vlissingen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2022.

De griffier,

mr. F. Vermeulen

De voorzitter,

drs. A.R.B. van den Tillaar