Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersbesluit Plaatsen Laadpalen op 11 verschillende locaties binnen de Gemeente Vlissingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum:
vrijdag 3 juni 2022Verkeersbesluit Plaatsen Laadpalen op 11 verschillende locaties binnen de Gemeente Vlissingen

Zaaknummer 2133354

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen besluiten bij de volgende locaties één oplaadpaal te plaatsen en de daarbij horende twee parkeervakken te bestemmen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 

Besluit 1: Hontestraat Oost-Souburg thv nr. 49;

Besluit 2: Dokter Friesenstraat Vlissingen;

Besluit 3: Kleiweg Vlissingen, parkeerplaats thv Kanariesprenk nr. 379;

Besluit 4: Verdilaan Vlissingen, parkeerplaats thv nr. 49 ;

Besluit 5: Wagnerlaan Vlissingen, parkeerplaats thv nr. 21/23;

Besluit 6: Hendrick Avercamplaan Vlissingen, 2 haakse parkeervakken tegenover nr. 38;

Besluit 7: Westerzicht Vlissingen thv nr. 149;

Besluit 8: Geertsemastraat Vlissingen naast huisnr. 2;

Besluit 9.: Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen, 2 parkeervakken naast nr. 187 (vergunninghoudersgebied);

Besluit 10: Beatrixlaan Vlissingen thv nr. 10;

Besluit 11: Molenstraat Vlissingen thv nr.49 (vergunningshoudersgebied);

(Zie situatiefoto's onderaan dit verkeersbesluit)

 

Begripsbepalingen:

BABW: Besluit Administratieve Bepalingen Inzake het Wegverkeer;

RVV 1990: Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

Verkeersbord: verkeersbord als bedoelt in bijlage I van het RVV 1990;WVW:

Wegenverkeersweg 1994.

 

Aanleiding

Inwoners die gebruik willen maken van een openbare oplaadpaal voor elektrische voertuigen, kunnen

een aanvraag indienen bij een aanbieder van oplaadpalen. Deze aanbieder behandelt de aanvragen,

verricht de werkzaamheden en plaatst, beheert en exploiteert de oplaadpaal. De gemeente heeft het

afhandelen van aanvragen, de plaatsing en de exploitatie uitbesteed aan CZAV/Agri Snellaad.

De gemeente Vlissingen faciliteert deze partij voor onder andere het instellen van parkeerplaatsen voor

het opladen van elektrische voertuigen bij het oplaadpunt. De aanbieder kan ook uit eigen beweging

een aanvraag indienen voor het plaatsen van oplaadpalen op strategische locaties. Het aantal laadpunten

wordt bepaald door de vraag van bewoners/bezoekers en door het gebruik van de oplaadpalen. Hiervoor

wordt mede gebruik gemaakt van de laadpalenkaart van adviesbureau Overmorgen. Deze laadpalenkaart

geeft op basis van een prognose tot 2025 een overzicht van waar de komende jaren behoefte is aan

een of meerdere laadpalen.

Agri Snellaad/CZAV heeft ons gevraagd om toestemming voor het plaatsen van meerdere oplaadpalen

voor elektrische voertuigen en om een verkeersbesluit te nemen om parkeervakken te bestemmen voor

het opladen van elektrische voertuigen. Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering

van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover

daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Verkeersbeleid

De aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland neemt toe en daardoor ook de

vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen.De gemeente Vlissingen heeft op 7 maart 2017

de ‘Beleidsregels oplaadpunten elektrische auto’s gemeente Vlissingen 2016’ vastgesteld. Daarin is

aangegeven dat oplaadpalen/- infrastructuur bij voorkeur worden geplaatst op strategische zichtlocaties

in de nabijheid van de woningen/bedrijven van potentiele gebruikers. De voorkeur gaat uit naar centrale,

goed bereikbare plekken in de wijken, zoals langs wijkontsluitingswegen of parkeerconcentratiepunten.

Hiermee wordt voorkomen dat er grote verkeersstromen ontstaan binnen woonwijken.

Doel

Met het reserveren van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen willen we elektrisch

rijden stimuleren. Het belang hiervan is het voorkomen op beperken van door het verkeer veroorzaakte

overlast, hinder of schade en de gevolgen van het milieu als bedoelt in de Wet Milieu (artikel2, tweede

lid, onder a, van de WVW 1994).

Belangen Wegenverkeerswet

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve

Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2,

eerste lid, sub c en artikel 2, derde lid, sub a van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) genoemde belangen

(het verzekeren van de veiligheid op de weg en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik)

ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn

afgewogen.

Kanttekeningen

Het instellen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen, betekent dat voertuigen

die niet-elektrisch zijn of elektrische voertuigen die opgeladen zijn, daar niet meer kunnen parkeren.

Deze auto’s moeten uitwijken naar een andere parkeerplaats in de omgeving. De afdeling handhaving

van de gemeente heeft aangegeven dat dit geen probleem is.

Plaatsing/verwerking verkeerstekens

De gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen worden aangeduid door

middel van het plaatsen van bord model E4, van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeersregels

en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), een onderbord met daarop de tekst ‘alleen voor opladen

elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 (2 pijlen links/rechts schuin naar onder wijzend).

Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg

gepleegd met de beleidsmedewerker BABW van de Politie Zeeland - West-Brabant, die daartoe is bevoegd

krachtens mandaat van de korpschef.

Procedure

Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad. Ook ligt het verkeersbesluit ter inzage van 3 juni 2022 tm 15 juli 2022 bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor van de gemeente Vlissingen.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 3000

4380 GV Vlissingen

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dit kan per e-mail via gemeente@vlissingen.nl of met

het digitale formulier van de gemeente. Dit formulier vindt u op: www.vlissingen.nl/digitaal-loket/rechtsbescherming/

bezwaar-indienen.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie van dit besluit heeft ingediend.

Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Uw bezwaarschrift dient ondertekend te worden en dient tenminste naam en adres van de indiener te

vermelden, dagtekening, omschrijving van welk besluit en de gronden van het bezwaar. Stuurt iemand

anders namens u het bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee.

Voorlopige voorziening

In principe stopt het indienen van een bezwaar de werking van het besluit niet. Wilt u dat één van deze

besluiten voorlopig niet wordt uitgevoerd, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening.

U moet dan wel bezwaar hebben gemaakt en er dient sprake te zijn van spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan: Rechtbank Zeeland - West-Brabant t.a.v. team Bestuursrechtpostbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het indienen van een verzoek om een voorlo- pige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Hoogachtend,

Burgermeester en wethouders van Vlissingen,

Namens de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer

Mevr. J. Scheepbouwer